• Informácie pre zákonných zástupcov žiakov 9. a 5. ročníka pre podanie prihlášky na vzdelávanie v SŠ na školský rok 2020/2021


   • Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľke základnej školy do 15. mája 2020. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať. Riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020. Riaditelia stredných škôl zverejnia údaje (kritéria prijatia) podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020.

     

    Celá administrácia prihlášok prebehne v máji s ohľadom na termín zverejnenia kritérií prijatia strednými školami – 28.4.2020.

    Zákonní zástupcovia žiakov najneskôr do 4. mája 2020 oznámia e‑mailom výchovnej poradkyni p. Nemcovej (nemcova@sibirska.sk) definitívny výber stredných škôl a vyjadrenie, či im vyhovuje doleuvedený, Školskými výpočtovými strediskami odporúčaný postup pri podpisovaní prihlášok rodičmi a žiakmi. Stále platí, že žiaci si vyberajú dve stredné školy alebo dva študijné alebo učebné odbory na tej istej strednej škole. P. Nemcová následne pripraví prihlášky, ktoré musia podpísať rodičia a žiaci.

     

    Odporúčaný postup pri podpisovani prihlášok rodičmi a žiakmi:
    V súčasnom stave pandémie je potrebné minimalizovať kontakt medzi osobami. V maximálnej miere je potrebné využivať elektronickú komunikáciu. V prípade podpisovania prihlášok žiakov na SŠ odporúčame:

    1.  V Proforiente vytlačte prihlášky na PDF tlačiarni.

    2.  Vytvorené PDF súbory odošlite zákonným zástupcom žiakov emailom s pokynom, aby si PDF súbor s prihláškou vytlačili a podpísali. Podpísanú prihlášku môžu potom poslať poštou, alebo odniesť osobne do školy a napr. hodiť do schránky.

    3.  Po vyzbieraní prihlášok ich podpíše aj vedenie školy a ďalší postup s doručením na SŠ je už štandardný.

     

    Rodičia a žiaci, ktorým uvedený postup nevyhovuje alebo nemajú možnosť si prihlášku vytlačiť, budú mať možnosť podpísať prihlášky v škole za najprísnejších protiepidemických opatrení podľa vopred určeného časového harmonogramu.

     

    Riaditeľka základnej školy odošle prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020.

     

    V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať mailom alebo cez Edupage.

     

     

     

    Výchovný poradca: Elena Nemcová