• NÁZOV: ZVEDAVKO OBJAVUJE SVET

   • VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

   • Základom predprimárneho vzdelávania sú učebné osnovy v rozsahu štátneho vzdelávacieho programu. Tieto sú podľa podmienok materskej školy rozšírené o vyučovanie anglického jazyka formou krúžkovej činnosti. Lektora zabezpečuje jazyková škola formou uzatvorenia dohody o podmienkach realizácie.

    Ďalším špecifikom je tanečný krúžok Hip-Hop, pod vedení trénerky z Centra voľného času, ktorý má u nás niekoľkoročnú tradíciu a niektoré z našich detí reprezentujú na medzinárodnej úrovni.

    Ďalší priestor venujeme Bratislave, ako hlavnému mestu SR s jeho dominantami a atrakciami.

    Realizujeme prvky environmentálnej výchovy v zmysle vzájomnej interakcie človeka a prírody, separovania odpadov, zberu papiera a umelej hmoty, priameho pozorovania  a poznávania života zvierat v materskej škole.

    Využívame ponuky kultúrnych a športových organizácií a agentúr na realizáciu divadelných, hudobných a kúzelníckych predstavení v materskej škole.

    Deti nadobúdajú zručnosti v získavaní poznatkov a ich overovaní pri práci s počítačovou technikou v III.A a III.B triede, so špeciálnym vzdelávacím programom pre deti predškolského veku a na interaktívnej tabuli

    Poslaním predprimárneho vzdelávania v materskej škole je, aby deti prežívali u nás chvíle radosti, sebarealizácie a mali možnosť aktívne sa podieľať na svojom napredovaní.

 • VLASTNÉ CIELE

  Naša filozofia je založená na uplatňovaní  humanistických princípov predprimárneho vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese: - právo na výchovu a vzdelávanie v súlade s dohovorom o právach dieťaťa, - právo na rozvoj vlastnej jedinečnosti, - právo na celostný rozvoj osobnosti, - právo na sebarozvoj dieťaťa. Našim cieľom je umožniť deťom prostredníctvom vlastných zážitkov a pocitov spoznávať seba, svoje okolie, vytvárať si vzťahy k svojmu okoliu, utvárať základy hodnotového systému. 
   • Prostredníctvom partnerského vzťahu vytvárať priaznivú klímu v škole, pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné spôsobilosti v kruhu svojich rovesníkov
   • Formovať detskú osobnosť v smere niekým byť, samostatne posudzovať skutočnosť, byť zodpovedný, naučiť sa orientovať v hodnotách, vedieť ich posudzovať správne sa rozhodovať;
   • Prostredníctvom preventívnych aktivít, spoluprácou s políciou a záchrannými zložkami predchádzať sociálnopatologickým javom, učiť deti vyjadrovať svoje pocity, odmietať diskrimináciu, odsudzovať násilie;
   • Prostredníctvom spoločných akcií rodičov s deťmi, vystúpení pre rodičov viesť deti k úcte k rodine;
   • Zapájaním rodičov do aktivít školy prenášať myšlienky zdravého životného štýlu a s tým súvisiaceho pravidelného pohybu a športovania aj do rodín s deťmi, chápať pohyb ako prostriedok upevňovanie zdravia;
   • Formovať vzťah k prírode a viesť deti k jej ochrane; utvárať základy environmentálneho myslenia, cítenia, vzťah k životnému prostrediu na základe praktických činnosti, experimentovania a zážitkového učenia;
   • Utvárať a rozvíjať národné povedomie, posilňovať úctu k ľudovým tradíciám;
   • Vytvárať podmienky na rozvíjanie elementárnych počítačových zručností;
   • Posilniť individuálny prístup k deťom rok pred povinnou školskou dochádzkou a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou; premysleným a profesijným pôsobením na dieťa pripraviť ho na úspešný vstup do základnej školy;
   • Rozvíjať sebavedomie detí, odvahu prezentovať sa na verejnosti prostredníctvom kultúrnych programov.