•  

     Oficiálne oznámenie o zápise  MÚ Bratislava Nové Mesto

      

      

     OZNÁMENIE

      

      

     Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Sibírska 39
     v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

      

     VYHLASUJE

      

     zápis detí do prvých ročníkov základnej školy pre školský rok 2020/2021,
     ktorý sa uskutoční:

     v piatok 3. apríla 2020 od 14:00 hod. do 18:00 hod.
     v sobotu 4. apríla 2020 od 8:00 hod. do 12:00 hod.

      

     POZOR ZMENA!


     Na základe opatrení MŠVVaŠ SR sa zápis do prvého ročníka uskutoční bez osobnej prítomnosti detí len elektronickou formou - vyplnením elektronickej prihlášky a to v čase od 15. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

      

     Pri vyplňovaní elektronickej prihlášky, prosíme rodičov o dôkladné zapísanie všetkých požadovaných údajov. 


     V súlade s § 19 a 20 zákona č.245/2008, Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.21/2008 sú zákonní zástupcovia detí, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕšia 6. rok veku a detí, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok, povinní prihlásiť ich na zápis do ZŠ podľa trvalého bydliska dieťaťa. V uvedených dňoch môžu dostať informácie o úradnom postupe aj rodičia detí, ktoré dovŕšia 6. rok od 1.9. do 31.12. 2020, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.
     Pri zápise je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo iný doklad, ktorý potvrdzuje, že je zákonným zástupcom dieťaťa spolu s rodným listom dieťaťa a podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa. Podrobnejšie informácie poskytne riaditeľstvo školy.
     Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa k povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 37 a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a trestá sa podľa paragrafu 31 zákona o priestupkoch.

     Deti sú zapisované do školy spravidla podľa školského obvodu, v ktorom majú trvalé bydlisko. K zápisu je potrebné prihlásiť aj deti telesne postihnuté, aby bolo možné včas zabezpečiť ich vhodné zaškolenie alebo prijať ďalšie opatrenia napr. zaradenie do príslušného druhu a typu školy pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť alebo oslobodenie od dochádzky do školy.


     cid:image001.jpg@01D5F2D4.2BACEF80

       Celkové zaradenie do školských obvodov nájdete: https://www.banm.sk/skolsky-obvod/

     Mgr. Milena Partelová
     riaditeľka školy