• NÁZOV: OBJAVUJEME SVET

   • VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY


   • Materská škola Pionierska bola otvorená dňa 28.11.2012 ako dve elokované triedy pri Základnej škole s materskou školou, Sibírska 39, Bratislava. Po dokončení rekonštrukcie poschodia vznikli ďalšie dve triedy a ako štyri elokované triedy s predprimárnym vzdelaním boli uvedené do prevádzky vo februári 2014.

    Materská škola je v tesnej blízkosti s Mestskou knižnicou, čo maximálne využívame a budeme využívať. Všetky deti budú pravidelne navštevovať knižnicu a požičiavať si knižky, zúčastňovať sa zážitkového učenia o vybraných literárnych dielach v priestoroch knižnice pod vedením riaditeľky knižnice. Našou snahou bude, aby sa aj rodičia detí prihlásili za čitateľov a boli pozitívnym čitateľským vzorom pre deti. V dnešnom mediálnom svete budeme viesť deti k zdravému využívaniu mediálnych prostriedkov tejto doby, ale aj prehlbovať lásku ku knihe a k literárnemu dielu. Oboznámia sa každý týždeň s jednou básničkou alebo pesničkou, ktorá súvisí s témou týždňa. Počas pobytu dieťaťa v materskej škole budeme pravidelne čítať rozprávky, príbehy, bájky, príbehy s detskými hrdinami, poéziu, priebežne budeme overovať porozumenia vypočutého textu, využívať metódy tvorivej dramatiky, prípravou divadelného predstavenie pre druhé triedy. Vytvárať podnetné prostredie na rozhovory. Po uvedení profesionálnych divadelných predstaveniach s deťmi overiť porozumenie príbehu formou metódy rozhovoru, tvorivej dramatiky, opisom výtvarne stvárneného zážitku. Spolupracovať s CPPPaP – so psychologičkou, logopedičkou na podporu komunikatívnych schopností detí a fonematického uvedomenia.

    Pri ochrana života a zdravia a návyk zdravého životného štýlu sa budeme sústreďovať najmä na utváranie pozitívnych postojov k svojmu organizmu, k svojmu zdraviu i k zdraviu iných. Ďalšou obsahovou náplňou je utvárať a rozvíjať návyky správnej hygieny, zdravého životného štýlu, uskutočňovanie pravidelných pohybových aktivít vrátane pohybu vonku a v prírode. Snahou je pripraviť dieťa na život v prostredí v ktorom sa nachádza. Organizovať v spolupráci s ďalšími subjektmi v meste kurzy: korčuľovania, lyžovania, plávania, gymnastika a tanečná. Budeme využívať v maximálnej miere dvor materskej školy s jej prvkami a okolité detské ihriská na pohybové aktivity.

     

    Rozvíjať u detí environmentálne poznanie, cítenie a aktívnu participáciu na ochrane prírody, budeme zapájať deti aj rodičov do zberu druhotných surovín – papier, PET fľaše. Cielene budeme využívať a vytvárať hračky, výtvarné práce a pomôcky z druhotných surovín. Budeme využívať experimenty a pokusy primerané k veku detí, aby mohli pochopiť rôzne úkazy a procesy. 

     

 • VLASTNÉ CIELE

   • 1. Rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom a utvárať elementárne návyky zdravého životného štýlu, väzby k prírode a prípravu  na život v prostredí a v spoločenstve v ktorom sa nachádza

   • 2. Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť detí uplatňovaním špecifických metód, aktívne počúvanie s porozumením, overovanie porozumenia vypočutého textu, vytvárať komunikačné a literárne prostredie. Vytvárať kladný vzťah ku knihe a k literárnym dielam;

   • 3. Rozvíjať u detí environmentálne poznanie, cítenie a aktívnu participáciu na ochrane prírody;

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • sibirska@sibirska.sk
   • Sekretariát školy: 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02
   • IČO: 31785221
   • DIČ: 2021361199
   • Riaditeľka školy: Mgr. Milena Partelová partelova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: PaedDr. Marta Kolčáková kolcakova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Legerského: Mgr. Katarína Kleinová legerskeho@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Pionierska: Mgr. Anna Mračková pionierska@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Šuňavcova: Ivica Podhradská sunavcova@sibirska.sk
   • Email na správcu obsahu: ferkova@sibirska.sk
   • Email na pomoc s Edupage: stancikova@sibirska.sk
   • Email na webmastera: admin@sibirska.sk
   • jedalen@sibirska.sk 02/44 25 10 91
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje