• Vážení rodičia,

   v školskom r. 2020/2021 nastúpila naša škola na cestu k inkluzívnemu vzdelávaniu otvorením sa pre nové profesie a činnosti a snahou budovať inkluzívnu klímu a kultúru. Inkluzívna cesta je zameraná:

     • Podpora každého žiaka, ale aj učiteľa a rodiča v tom, čo potrebuje k svojmu rastu,
     • zameranie viac na formatívne hodnotenie,
     • poskytovanie komplexnej podpory na škole cez školský podporný tím (školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, výchovný poradca, triedni učitelia) – včasné vyhľadávanie a riešenie problémov,
     • budovanie vzťahového trojuholníka dieťa, rodič a učiteľ.
       

   Zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre žiakov so ŠVVP

   Naša škola je otvorená pre vzdelávanie všetkých žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej individuálnym potrebám žiaka a možnostiam školy. Pri práci využívame inkluzívny prístup, aby každé dieťa bolo vnímané ako jedinečné a necítilo sa segregované. Chceme tak zabezpečiť rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov, primeraný rozvoj ich schopností, dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a ich primeraného začlenenia do spoločnosti.

                Na škole pracuje aj školský podporný tím zložený z odborných a pedagogických zamestnancov, ktorí spolupracujú najmä s triednymi učiteľmi a so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Pre efektívne vzdelávanie nielen žiakov so ŠVVP škola  zabezpečuje a poskytuje:

   1. Odborný prístup vo vzdelávaní. Podporný tím vypracúva v súčinnosti s triednym učiteľom a rodičom žiakovi individuálny vzdelávací program (IVP). Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiakov so ŠVVP. Učitelia jednotlivých predmetov postupujú podľa vypracovaného plánu, resp. flexibilne v úzkej každodennej spolupráci s podporným tímom a odporúčaniam poradenského zariadenia. Žiaci majú tiež zabezpečenú psychologickú, sociálno-pedagogickú i špeciálno-pedagogickú starostlivosť v priestoroch školy v pravidelných  intervaloch alebo podľa dohody individuálnou prípade skupinovou formou.
   2. Materiálne zdroje. Podporný tím s triednymi učiteľmi, rodičmi, poradenským zariadením a vedením školy zabezpečuje podľa potreby špeciálne vyučovacie pomôcky, kompenzačné pomôcky, špeciálne učebnice, odbornú literatúru, ak je to v záujme dieťaťa a jeho začlenenia do kolektívu.
   3. Personálne zdroje: spomínaný podporný tím odborníkov, ktorí sa stará o žiakov so ŠVVP.

   Učenie vnímame ako spoznávanie sveta, v ktorom žijeme a budeme žiť. Vedieme deti k objavovaniu hodnôt, k pozitívnemu využívaniu svojich vlastností a k spravodlivému konaniu, ktoré je v dnešnej dobe veľmi potrebné. Snažíme sa posilniť vzťahy medzi všetkými členmi školy vrátane rodičov a známych, aby sme vytvorili priateľské prostredie pre naše deti.
   Pevné hodnoty našej školy vychádzajú z tradície a naši pedagógovia ich dokážu spájať so súčasnými trendmi.
   Sme hrdí, že naša škola je tu už 56 rokov a stabilne dosahuje vynikajúce výsledky. Našou pýchou sú svojpomocne vybavené odborné učebne pre odovzdávanie vedomostí a skúseností. Deťom ponúkame pestrú škálu mimoškolských činností a športových aktivít.


   1. Osobnostný rozvoj a výchova


   • Tvorba projektov a prezentačné zručnosti,
   • Osobnostný a sociálny rozvoj,
   • Multikultúrna výchova,
   • Ochrana života a zdravia,
   • Environmentálna výchova,
   • Výchova k zdravému životnému štýlu,
   • Výchova k tolerancii a prevencia šikanovania,
   • Dopravná výchova.

    

   2. Cudzie jazyky


   • Od prvého ročníka vyučovanie anglického jazyka, hodiny všetkých ročníkov navštevuje jeden krát týždenne rodený lektor.

   ​​​​​​​• Nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk od šiesteho ročníka. Na prvom stupni formou krúžku podľa záujmu.


    

   3. Informatizácia


   • Využívanie informačno-komunikačných technológií,
   • Dostupná internetová sieť v triedach a odborných učebniach,
   • Vybavenie každej triedy dataprojektorom alebo interaktívnou tabuľou.

    

   4. Krúžková činnosť


   • Krúžky sa realizujú priamo v priestoroch školy,
   • Pod vedením našich pedagógov a odborných trénerov ponúkame aj krúžky za vzdelávacie poukazy,
   • Škola napomáha rodičom pri zabezpečení príchodu a odchodu na komerčné krúžky, ktoré sa konajú v priestoroch školy počas školského klubu detí.

    

   5. Špeciálna starostlivosť o žiakov


   • V škole pracuje školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, výchovný poradca, sociálny pedagóg a asistenti.
   • Pomoc s integrovanými žiakmi zabezpečuje aj asistent učiteľa.

    

   6. Naše výsledky

   PRIPRAVUJEME


   7. Úspechy v olympiádach, súťažiach


   Úspechy žiakov konkrétnejšie nájdete tu: https://sibirska.edupage.org/a/uspechy-a-ocenenia-1

    

   8. Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ, Sibírska 39, Bratislava


   Rodičovské združenie (RZ) je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je členom Slovenskej rady rodičovských združení registrovanou pod č. VVS/1-900/90-3897-8. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykoch školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.

    

   9. Rada školy pri ZŠ s MŠ, Sibírska 39 v Bratislave


   Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Je zriadená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z..

    

   10. Exteriér školy


   Škola je umiestnená mimo hlavnú komunikáciu ale s dobrým prístupom z rôznych miest Bratislavy a okolia. Má školský dvor. Na športovanie využíva okrem svojich dvoch telocviční aj novovybudované multifunkčné ihrisko nad školou.

    

   11. Interiér školy


   • Nové výškovo nastaviteľné lavice už takmer v každej triede,
   • Odborné učebne chémie, biológie, fyziky, informatiky a učebňa na delené hodiny (jazyk, náboženstvo), herňa, učebňa technickej výchovy, oddychová zóna,
   • Samostatná školská jedáleň,
   • Knižnica na chodbách školy,
   • Dve telocvične.

    

   12. Organizujeme


   • Školy v prírode, lyžiarske výcviky, školské výlety, zahraničné aj domáce exkurzie,
   • Karneval, športové popoludnia, halloweensky večer, prespávačka, vianočný bazár a pod., 
   • Besedy, výchovné koncerty, návštevy kultúrnych podujatí a tematických výstav.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Sekretariát školy: 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02 83102 Bratislava Slovakia
   • IČO: 31785221
   • DIČ: 2021361199
   • Riaditeľka školy: PaedDr. Marta Kolčáková kolcakova@sibirska.sk +421 910 155 590
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: Mgr. Zuzana Zúborová zuborova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Legerského: Mgr. Katarína Kleinová legerskeho@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Pionierska: Mgr. Anna Mračková pionierska@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Šuňavcova: Ivica Podhradská sunavcova@sibirska.sk
   • Email na správcu obsahu: ferkova@sibirska.sk
   • Email na pomoc s Edupage: stancikova@sibirska.sk
   • Email na webmastera: admin@sibirska.sk
   • Školská jedáleň: jedalen@sibirska.sk 02/44 25 10 91
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje