• Zámer prenajať

   • Mestská časť Bratislava – Nové Mesto zverejňuje

    zámer

    Základnej školy s materskou školou, Sibírska 39 v Bratislave

     

    postúpiť práva z nájomnej zmluvy č. 173; ÚEZ 173/2016

     

    predmetom nájmu je nebytový priestor č. 118 v rozsahu 18,51 m2 a časť chodby v rozsahu 1,49 m2

     

    ; ktorý sa nachádza v stavbe so súpisným číslom 1602 katastrálne územie Nové Mesto, list vlastníctva číslo 3749

     

    ; za účelom zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti pre žiakov a zamestnancov

     

    ; z pôvodného nájomcu: MUDr. Viliam Schmiedt, prevádzkujúcim zdravotnícke zariadenie v odbore stomatológia na základe Rozhodnutia číslo: 09577-5/2005-SP zo dňa 09.05.2005  na spoločnosť BADENTAL, s.r.o., Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava, IČO: 52 331 911

    ; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že spoločnosť BADENTAL, s.r.o., Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava, IČO: 52 331 911 bude pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu dvakrát týždenne formou prevádzkovania zubnej ambulancie, pričom zdravotná starostlivosť je poskytovaná aj žiakom a zamestnancom základnej školy

     

    Za týchto podmienok:

    1. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 173; ÚEZ č. 173/2016 zo dňa 13.05.2016 bude všetkými zmluvnými stranami s výnimkou zriaďovateľa podpísaný v lehote 60 dní odo dňa prijatia tohto uznesenia miestnym zastupiteľstvom. V prípade, ak dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 173; ÚEZ č. 173/2016 zo dňa 13.05.2016 v uvedenej lehote nebude podpísaný, toto uznesenie stráca platnosť.
    2. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť najskôr päť (5) pracovných dní odo dňa písomného oznámenia mestskej časti, že spoločnosť BADENTAL, s.r.o., Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava, IČO: 52 331 911 nadobudla oprávnenie na podnikanie v zdravotníctve, túto skutočnosť je spoločnosť povinná mestskej časti oznámiť najneskôr do 14.05.2021. Pokiaľ k uvedenému dátumu spoločnosť BADENTAL, s.r.o., Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava, IČO: 52 331 911 nenadobudne oprávnenie na podnikanie v zdravotníctve, dodatok č. 1 nenadobudne účinnosť (rozväzovacia podmienka).

     

     

    JUDr. Ing. Ľubomír Baník, v.r.

     

                                                                                             prednosta MÚ BA NM

     

    Príloha (zubar_sibirska.pdf)