• Vážení rodičia,

    

                    v našej škole vnímame učenie ako spoznávanie sveta, v ktorom žijeme a budeme žiť. Vedieme deti k objavovaniu hodnôt, k pozitívnemu využívaniu svojich vlastností a k spravodlivému konaniu, ktoré je v dnešnej dobe veľmi potrebné. Snažíme sa posilniť vzťahy medzi všetkými členmi školy vrátane rodičov a známych, aby sme vytvorili priateľské prostredie pre naše deti.
   Pevné hodnoty našej školy vychádzajú z tradície a naši pedagógovia ich dokážu spájať so súčasnými trendmi.
   Sme hrdí, že naša škola je tu už 56 rokov a stabilne dosahuje vynikajúce výsledky. Našou pýchou sú svojpomocne vybavené odborné učebne pre odovzdávanie vedomostí a skúseností. Deťom ponúkame pestrú škálu mimoškolských činností a športových aktivít.


   1. Osobnostný rozvoj a výchova


   • Tvorba projektov a prezentačné zručnosti,
   • Osobnostný a sociálny rozvoj,
   • Multikultúrna výchova,
   • Ochrana života a zdravia,
   • Environmentálna výchova,
   • Výchova k zdravému životnému štýlu,
   • Výchova k tolerancii a prevencia šikanovania,
   • Dopravná výchova.

    

   2. Cudzie jazyky


   • Od prvého ročníka vyučovanie anglického jazyka,
   • Ponuka vyučovania nemeckého jazyka od prvého ročníka,
   • Od 7. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka,
   • Vyučovanie čínskeho jazyka formou krúžku.

    

   3. Informatizácia


   • Využívanie informačno-komunikačných technológií,
   • Dostupná internetová sieť v triedach a odborných učebniach,
   • Vybavenie každej triedy dataprojektorom alebo interaktívnou tabuľou.

    

   4. Krúžková činnosť


   • Krúžky sa realizujú priamo v priestoroch školy,
   • Pod vedením našich pedagógov a odborných trénerov ponúkame aj krúžky za vzdelávacie poukazy,
   • Škola napomáha rodičom pri zabezpečení príchodu a odchodu na komerčné krúžky, ktoré sa konajú v priestoroch školy počas školského klubu detí.

    

   5. Špeciálna starostlivosť o žiakov


   • V škole pracuje školský špeciálny pedagóg,
   • Pomoc s integrovanými žiakmi zabezpečuje aj asistent učiteľa.

    

   6. Naše výsledky


   V školskom roku 2015/2016 boli prijatí žiaci na stredné školy: 9.roč.: Gymnázium -4 žiaci, Stredné odborné školy s maturitou -7 žiakov, 8.roč.: Bilingválne gymnázium – 2 žiaci z ôsmeho ročníka a 5.roč.: osemročné gymnázium -11žiakov.


   7. Úspechy v olympiádach, súťažiach 2015/2016


   Matematická olympiáda – 3. miesto v okresnom kole Z5,
   Pytagoriáda – 1. miesto v okresnom kole P5,
   Biologická olympiáda- 4. miesto v okresnom kole,
   Matematický klokan - 100 % úspešnosť – 3 žiaci,
   Recitačná súťaž „Hviezdoslavov Kubín“ – Poézia: 2. miesto,
   Próza: 3. miesto,
   Spevácka súťaž „Slávik Slovenska“ – postup do vyššieho kola
   „Novomestský škovránok“ - 1. miesto a 3. Miesto,
   Okresné kolo v cezpoľnom behu na Kuchajde - 2. miesto, 2. miesto starší žiaci,
   Okresné kolo v stolnom tenise – 4. miesto.

    

   8. Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ, Sibírska 39, Bratislava


   Rodičovské združenie (RZ) je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je členom Slovenskej rady rodičovských združení registrovanou pod č. VVS/1-900/90-3897-8. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykoch školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.

    

   9. Rada školy pri ZŠ s MŠ, Sibírska 39 v Bratislave


   Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Je zriadená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z..

    

   10. Exteriér školy


   Škola je umiestnená mimo hlavnú komunikáciu ale s dobrým prístupom z rôznych miest Bratislavy a okolia. Má školský dvor s vybudovanou vonkajšou učebňou. Na športovanie využíva okrem svojich dvoch telocviční aj multifunkčné ihrisko nad školou.

    

   11. Interiér školy


   • Nové výškovo nastaviteľné lavice už takmer v každej triede,
   • Odborné učebne chémie, biológie, fyziky, informatiky a jazyková učebňa, herňa,
   • Samostatná školská jedáleň,
   • Knižnica,
   • Dve telocvične,
   • Žiacka kuchynka.

    

   12. Organizujeme


   • Školy v prírode, lyžiarske výcviky, školské výlety , zahraničné aj domáce exkurzie,
   • Karneval, športové popoludnia, vianočný bazár a pod.,
   • Besedy, výchovné koncerty, návštevy kultúrnych podujatí a tematických výstav.