• Oznam o začatí stavebných prác pri rekonštrukcii vchodu do budovy

     • Dnes nám neočakávane začala firma realizovať opravu vchodu. Z týchto dôvodov bude hlavný vchod uzatvorený.

      Prvý stupeň bude prichádzať aj odchádzať cez vchod  od jedálne školy.

      Druhý stupeň bude prichádzať cez vchod od telocvične (tak ako doteraz) a odchádzať cez vchod od jedálne.

      Predpokladáme, že lešenie bude postavené asi tak týždeň. Žiadame Vás, aby boli deti poučené o bezpečnosti tak, aby ani v čase mimo školského vyučovania neohrozovali svoje zdravie chodením okolo miesta stavebných prác.

                                                                                                               Mgr. Milena Partelová

       

       

     • Žiaci základnej školy

     • Od štvrtka 17.9. 2020 sa vyučuje podľa platného rozvrhu. Opatrenia v súvislosti s COVOD-19 sa upravujú takto:

       

      Žiaci 1. stupňa prichádzajú do školy od 7:20 do 7:55 hlavným vchodom (ranný ŠKD nie je v prevádzke), prezúvajú sa v šatni a odchádzajú do svojej triedy. 

      Žiaci majú povinnosť dodržiavať odstupy a nosiť rúška v spoločných priestoroch, podľa dohovoru s triednym učiteľom aj v triedach.

      Učiteľ meria teplotu v triede.

      Deti, ktoré nepôjdu na obed, ani do ŠKD odchádzajú zo školy po skončení vyučovania.

      Deti z ŠKD odchádzajú v týchto časoch (po dohovore s pani vychovávateľkou):

      13:00, 15:00 alebo 16:30

       

       

      Žiaci 2. stupňa prichádzajú do školy od 7:40 do 7:55 vchodom od telocvične (z ulice Legerského). Prezujú sa v šatniach a odchádzajú do svojich tried. 

      Žiaci majú povinnosť dodržiavať odstupy a nosiť rúško v spoločných priestoroch aj v triede.

      Učiteľ meria teplotu v triede.

      Žiaci idú na obed po skončení vyučovania.

       

      Tieto opatrenia platia do 25.9. 2020.

     • Vyhlásenie

     • Ministerstvo zverejnilo nový dokument, ktorý je potrebné vyplniť 
      a podpísať zákonným zástupcom za žiaka. Je potrebné ho priniesť vždy, 
      keď žiak nenavštívi základnú školu tri a viac po sebe nasledujúce dni 
      (pracovné či nepracovné). 
      Toto tlačivo nájdete po rozkliknutí na tento dokument: Vyhlasenie aktualne.pdf
     • Riaditeľské voľno 14. 9. 2020

     • Vážení rodičia,

      z prevádzkových dôvodov – zdravotná prevencia, udeľujem žiakom školy RIADITEĽSKÉ VOĽNO
      dňa 14. 9. 2020 (pondelok). V utorok 15. 9. 2020 je štátny sviatok. Vyučovanie sa opäť začína v stredu 16. 9. 2020. V tento deň bude potrebné priniesť triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané tlačivo o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré Vám triedny učiteľ pošle v priebehu týždňa vo vytlačenej podobe. 

       

      Mgr. Milena Partelová, riaditeľka školy

     • ÚVZ SR: Ako vybaviť žiakov do školy rúškami

     • V nasledujúcom linku si môžete prečítať užitočné informácie od Mgr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD -

      hlavný hygienik Slovenskej republiky, Ako správne použiť tvárové rúško, Prečo má nosenie tvárových rúšok význam, Pravidlá nosenia rúšok na školách. 

      http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4437:uvz-sr-ako-vybavi-iakov-do-koly-rukami&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

      Tvárové rúško nespôsobuje vdychovanie vysokej koncentrácie oxidu uhličitého a nemá dopad na zdravie osoby. Táto dezinformácia môže vzniknúť z pocitu nedostatku vzduchu spojeného s nezvykom nosenia tvárového rúška. Jednorazové i plátenné masky sú porézne, čo umožňuje normálne dýchacie funkcie.

     • Výrub stromov v areáli školy

     • Dňa 24.8.2020 realizuje odborná firma výrub troch stromov v areáli základnej školy. Výrub sa realizuje na základe súhlasu – Rozhodnutie č.  16728/2217/2020/ZP/CHOO vydaného MU Bratislava – Nové Mesto. A na základe odberného ornitologického posudku. Stromy sú v stave, ktorý ohrozoval bezpečnosť detí a okoloidúcich. Škola bude realizovať náhradnú výsadbu v zmysle Rozhodnutia.

                                                                                                             Milena Partelová, riaditeľka školy

     • Koniec školského roka 2019/2020

     • Milí žiaci, rodičia a zamestnanci školy,

      dnes je deň ukončenia školského roku 2019/2020. Odchádzajúci školský rok nám priniesol veľa nových výziev, ktoré sme spoločne úspešne zvládli.  Preto Vám všetkým patrí veľké poďakovanie za kreatívnosť a flexibilitu pri zvládaní nečakaných situácií počas zatvorenia škôl. Žiaci, rodičia a učitelia sa aktívne prispôsobili dištančnému vzdelávaniu a  ukázali v čom sú výnimoční. Každý žiak našej školy úspešne zvládol školský rok. Nemáme žiadne komisionálne skúšky k ukončeniu školského roka. Uvedomujem si, že to nie je samozrejmosť a len vďaka spolupráci školy a rodiny sme tento úspech dosiahli. Preto sa snažte využiť prázdniny či dovolenky na zregenerovanie síl a oddych.

      Želám Vám veľa slnečných dní, zdravia a pohody.

       

      Mgr. Milena Partelová, riaditeľka školy

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu, aby ste sa neobávali o bezpečnosť Vašich detí Vám zasielam bližšie informácie.

      Pani učiteľke druhého stupňa prišiel email, ktorý bol nazvaný ako samovražedný útok a hovoril o tom, že pisateľ vyhlásil vojnu učiteľom.  Celú záležitosť vyšetrovala polícia SR a v rekordnom čase aj odhalila totožnosť pisateľa. Polícia mi potvrdila, že deťom ani škole nehrozí nebezpečenstvo. 

      Naďalej zostaneme v režime príchodov a odchodov detí do školy v stanovený čas. Deti naďalej budú chodiť iba na školský dvor a cudzím ľuďom neumožňujeme vstup do budovy školy. Ako to bude s návratom detí 2. stupňa Vám oznámim po prerokovaní s učiteľmi. Deti boli aj  budú v bezpečí tak ako sa len najlepšie dá.

       

      Mgr. Milena Partelová

       

     • Nosenie rúšok

     • Na základe vydaného  Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/4591/2020 Bratislava s účinnosťou od 3.6.2020  povoľujem výnimku v nosení rúšok:

       

      • pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,

       

      • žiakom základnej školy v interiéri alebo exteriéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu.

       

      Je na zvážení pedagógov, kde je vhodné naďalej nosiť rúška. Žiaci rešpektujú pokyny pedagógov v skupine.

      Upozorňujem, že exteriérom školy je náš školský dvor. Pobyt na multifunkčnom ihrisku na Pionierskej je priestor, kde je naďalej s povinnosť nosiť rúška aj v skupine.

       

       

      Bratislava 3.6.2020                                   Mgr. Milena Partelová

                                                                              riaditeľka školy

     • Notifikácie

     • Vážení rodičia detí 1. až 5. ročníka!

      Neľakajte sa notifikácií, ktoré Vám prišli o Zrušenom vyučovaní, resp. Dobrovoľnom vyučovaní. K tomuto kroku sme museli pristúpiť kvôli správnemu vedeniu elektronickej triednej knihy. Naďalej platí informácia, že 1. 6. 2020 otvárame čiastočne školu pre deti rodičov, ktorí o to požiadali. Ostatné deti ostávajú doma na dištančnom vzdelávaní. Podrobné informácie ste dostali od pani učiteliek, ktoré budú mať na starosti jednotlivé skupiny.

       

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Pokračovanie v OČR

     • AK RODIČ PO OTVORENÍ ŠKÔL A ŠKÔLOK POKRAČUJE V OČR, NEPODÁVA NOVÚ ŽIADOSŤ, VYPLNÍ UPRAVENÝ FORMULÁR ČESTNÉHO VYHLÁSENIA.

       

      V súvislosti s poslednou novelou zákona o sociálnom poistení a čiastočným otvorením škôlok a škôl od 1. júna 2020 Sociálna poisťovňa uskutočnila zmeny v tlačivách _Žiadosť o ošetrovné [4]_ (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a _Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné [5] _na účely výplaty dávky ošetrovné počas krízovej situácie.

       

      Nový formulár _Žiadosti o ošetrovné_ je určený iba tým poistencom, ktorí doteraz počas koronakrízy o dávku pandemické ošetrovné ešte nežiadali a nepoberajú ju. Nový formulár _Čestného vyhlásenia_ je určený všetkým poberateľom dávky (súčasným, ktorí pokračujú v OČR a aj júnovým „novým"

      žiadateľom), ktorí v ňom za mesiac jún musia vyznačiť dni, počas ktorých sa o deti starali, resp. vyznačia, či dieťa jasle/školu/škôlku v júni navštevovalo. Toto _Čestné vyhlásenie_ treba príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne doručiť do konca júna. Tí poistenci, ktorí potvrdili dni ošetrovania na doterajších tlačivách, nemusia posielať a vypĺňať nové. Nové tlačivá sú platné iba odo dňa ich uverejnenia na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

       

      Znamená to, že ak si poistenec nárok na ošetrovné uplatnil prostredníctvom pôvodnej žiadosti (už poberá dávku ošetrovné), novú žiadosť o ošetrovné od 1. júna 2020 nie je potrebné podať, bude v nej pokračovať a na konci júna pošle pobočke už len formulár _Čestné vyhlásenie_ aj s údajmi, či dieťa navštevovalo školu/škôlku.

       

      Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že posudkoví lekári Sociálnej poisťovne môžu od 21. mája 2020 posudzovať dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa na účely nároku na ošetrovné. O posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu môžu požiadať rodičia, ktorí sa osobne a celodenne starajú o dieťa do dovŕšenia 18 rokov veku, ktorému nebolo vydané rozhodnutie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dlhodobo nepriaznivom

      stave alebo zdravotnom ťažkom postihnutí. Požiadavku na posúdenie dlhodobého nepriaznivého stavu posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne môže rodič vyznačiť priamo v žiadosti o ošetrovné. Následne ho bude kontaktovať poverený zamestnanec Sociálnej poisťovne a posúdenie sa vykoná v neprítomnosti dieťaťa.

      
      
      
      
      
      Links:
      ------
      [1] http://www.banm.sk
      [2] blocked::https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/
      [3] blocked::mailto:zodpovednaosoba@banm.sk
      [4] https://www.socpoist.sk/ext_dok-22052020-np-ziadost-koronavirus/68665c
      [5] https://www.socpoist.sk/ext_dok-22052020-np-cv-koronavirus/68666c
      [6] https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/

       

     • Súťaž KLOKAN online

     • Tento rok sa súťaž Matematický klokan uskutoční online.

      Milí rodičia, do správy v EduPage (tí, ktorí sa prihlásili a zaplatili štartovné) ste dostali podrobné informácie o konaní online súťaže Klokan v školskom roku 2019/20. V prípade nejasností ma, prosím, kontaktujte (stancikova@sibirska.sk). Odosielala som celkovo 80 správ, tak sa mohlo stať, že som niekde nevložila unikátny kód.

      Pre istotu posielam harmonogram súťaže:

      Od 25. mája do 31. mája sa žiaci skúšobne prihlásia svojím kódom na stránke www.matematickyklokan.sk v časti ONLINE KLOKAN. V prípade záujmu si môžu urobiť cvičný test.

      Každá kategória má vlastný deň súťaže, čas prihlásenia od 8. do 19. hodiny je pre všetky kategórie rovnaký.

      1. ročník ZŠ - KLOKANKO 1 - utorok 9. 6. 2020

      2. ročník ZŠ - KLOKANKO 2 - streda 10. 6. 2020

      3. ročník ZŠ - KLOKANKO 3 - štvrtok 11. 6. 2020

      4. ročník ZŠ - KLOKANKO 4 - piatok 12. 6. 2020

      5. a 6. ročník ZŠ - ŠKOLÁK - pondelok 8. 6. 2020

      29. júna 2020 zverejní organizátor výsledky na svojom webovom sídle.

      V septembri 2020 budú do školy doručené diplomy a ceny.

       

      Dúfam, že aj takúto formu súťaže zvládneme.

       

      Všetkým súťažiacim držím palce.

       

      Mgr. Daniela Stančíková

      školský koordinátor súťaže

     • Záverečné hodnotenie žiakov

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia dieťaťa,

      v zmysle Usmernenia ministra školstva na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6.4.2020 Vám oznamujem nehodnotenie tých predmetov, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetov plnohodnotnou realizáciou.

      Nehodnotené/neklasifikované budú tieto predmety:

      • Telesná a športová výchova
      • Hudobná výchova
      • Výtvarná výchova
      • Technika
      • Pracovné vyučovanie
      • Informatika
      • Druhý cudzí jazyk v 7,. 8. a 9. ročníku
      • Etická výchova
      • Náboženská výchova

      Pokiaľ bude mimoriadne opatrenie trvať až do konca školského roka, žiak bude mať z týchto predmetov na vysvedčení uvedené, že predmet ,,absolvoval / absolvovala“. Ak sa žiak/žiačka zo subjektívnych príčin neplnil/neplnila požiadavky na vyučovanie na diaľku,  bude mať na  vysvedčení uvedené v danom predmete neabsolvoval/neabsolvovala. 

      V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

      Ostatné predmety budú klasifikované s prihliadnutím na prácu žiaka v druhom polroku do 9.3.2020 a plnením požiadaviek na vyučovanie na diaľku  v dištančnom vzdelávaní. Pri priebežnom (konštruktívna spätná väzba) a záverečnom (klasifikácia známkou) hodnotení žiaka  vyučujúci zohľadní mimoriadne podmienky vzdelávania na diaľku s rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a akceptuje jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

      V prípade, že žiak/žiačka zo subjektívnych príčin neplnil/neplnila požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahol/dosiahla neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania, môže byť preskúšaný/preskúšaná  najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.

      V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

      V prípade zmien v nariadeniach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Vás budeme včas informovať.

       

      Bratislava 30.04.2020

      Mgr. Milena Partelová, riaditeľka školy