• ISCED 1

    školský rok 2022/2023

    Inovovaný  rámcový  učebný  plán  pre  základné  školy  s  vyučovacím  jazykom  slovenským

    Vzdelávacia oblasť

    Predmet/ročník

    (skratka)

    1.

     

     

    2.

     

    3.

     

     

    4.

     

     

    Min. počet hodín

    Počet hodín v ŠKVP

    Spolu

    Jazyk a komunikácia

    slovenský jazyk a literatúra

    (SJL)

    9

     

    8

    +1

    7

    +1

    7

     

    31

     

    33

    (31+2)

    33

    anglický jazyk

    (ANJ)

    -

    -

    3

    3

     

    6

    6

    6

    anglický jazyk hrou

    (AJH)

     

    +2

     

    +2

    -

    -

     

    0

    4

    (0+4)

    4

    Matematika a práca s informáciami

    matematika

    (MAT)

    4

    4

    4

    +1

    4

    +1

     

    16

     

    18

    (16+2) 

    18

    informatika

    (INF)

     

     

     

    1

    1

     

     

    2

    2

     

    2

    Človek a príroda

    prvouka (PRU)

    1

    2

     

     

     

    3

    3

    3

    prírodoveda

    (PDA)

     

     

     

     

    1

    2

     

     

    3

    3

     

    3

    Človek a spoločnosť

    vlastiveda (VLA)

     

     

    1

    2

     

    3

    3

    3

    Človek a hodnoty

    etická výchova / náboženská výchova  (ETV/NVB)

    1

    1

    1

    1

     

    4

    4

    4

    Človek a svet práce

    pracovné vyučovanie  (PRV)

     

     

    1

    1

     

    2

    2

    2

    Umenie a kultúra

    hudobná výchova  (HUV)

    1

    1

    1

    1

     

    4

    4

    4

     

    výtvarná výchova  (VYV)

    2

    2

    1

    1

     

    6

    6

    6

    Zdravie a pohyb

    telesná a športová výchova  (TSV)

    2

    2

    2

    2

     

    8

    8

    8

     

    základ

    20

    20

    23

    25

     

    88

     

     

     

    voliteľné (disponibilné) hodiny

    2

    3

    2

    1

     

    8

     

     

     

    spolu

    22

    23

    25

    26

     

    96

     

    96

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                       

     

     

    ISCED 2

    školský rok 2022/2023

    Inovovaný  rámcový  učebný  plán  pre  základné  školy  s  vyučovacím  jazykom  slovenským

     

    Vzdelávacia oblasť

    Predmet/ročník

    (skratka)

    5.

     

    6.

    7.

    8.

     

    9.

     

    Min. počet hodín

    Počet hodín v ŠKVP

    Spolu

    Jazyk a 

    komunikácia

    slovenský jazyk a literatúra  (SJL)

    5

     

     

    5

    4

    +1 

    5

     

    5

    +1 

    24

    26

    (24+2)

    26

    anglický jazyk (ANJ)

    _____________

    nemecký jazyk(NEJ)

    3

     +1 

     --

     

    3

     +1 

    ---

     

     

    3

     

     ---

    +2

    3

     

    ---

    +2

    3

     

     ---

    +2

    15

     

    ____

     0

    17

     (15+2)

    ______

     6 (0+6)

    17

     

    ____

     6

     Matematika a práca s informáciami

    ______________

    Človek a príroda

     

     

     

     ______________

    Človek a spoločnosť

    matematika  (MAT)

    4

    +1

    4

    +1

    4

    +1

    4

    +1

    5

    +1

    21

    26

    (21+5)

    26

    informatika  (INF)

    1

    1

    1

    1

    -

    4

    4

    4

    fyzika ( FYZ)

     

    2

    1

    2

    1

    6

    6

    6

    chémia  (CHE)

     

     

     

    2

    2

    1

    5

    5

    5

     

    biológia(BIO)

    2

    1

    2

    1

    1

    7

    7

    7

    dejepis (DEJ)

    1

    1

    +1

    1

    1

    2

    +1

    6

    8

    (6+2)

    8

    Osobnostný rozvoj (ORO)

     

    +1 V.B

     

     

     

     

    0

    1

    (0+1)

    1

    geografia  (GEG)

    2

    1

    +1

    1

    1

    1

    6

    7

    (6+1)

    7

    občianska náuka (OBN)

     

    1

    1

    1

    1

     

    4

     

    4

     

    4

    Človek a svet práce

    technika  (TECH)

    1

    1

    1

    1

    1

    5

    5

    5

    Umenie a kultúra

    hudobná výchova (HUV)

    výtvarná výchova (VYV)

    výchova umením (VYU)

    1

     

    1

    +1 V.A

    1

     

    1

    1

     

    1

    1

     

    1

     

     

    1

    4

     

    5

    0

    4

     

    5

    1

    (0+1)

    4

     

    5

    1

    Zdravie a pohyb

    telesná a športová výchova (TSV)

    2

    2

    2

    2

    2

    10

    10

    10

    Človek a hodnoty

    etická výchova /náboženská výchova  (ETV/NBV)

    1

    1

    1

    1

    1

    5

    5

    5

     

    základ

    24

    25

    26

    27

    25

    127

     

     

     

    Voliteľné (disponibilné) hodiny)

    3

    4

    4

    3

    5

    19

     

     

     

    spolu

    27

    29

    30

    30

    30

    146

     

    146

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Sekretariát školy: 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02 83102 Bratislava Slovakia
   • IČO: 31785221
   • DIČ: 2021361199
   • Riaditeľka školy: PaedDr. Marta Kolčáková kolcakova@sibirska.sk +421 910 155 590
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: Mgr. Zuzana Zúborová zuborova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Legerského: Mgr. Katarína Kleinová legerskeho@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Pionierska: Mgr. Anna Mračková pionierska@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Šuňavcova: Ivica Podhradská sunavcova@sibirska.sk
   • Email na správcu obsahu: ferkova@sibirska.sk
   • Email na pomoc s Edupage: stancikova@sibirska.sk
   • Email na webmastera: admin@sibirska.sk
   • Školská jedáleň: jedalen@sibirska.sk 02/44 25 10 91
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje