• Školský podporný tím

    •  

          V škole pracuje aj školský podporný tím zložený z odborných a pedagogických zamestnancov, ktorí spolupracujú najmä s triednymi učiteľmi a so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Skontaktovať s nimi sa môžete po prihlásení na Edupage prostredníctvom správy.  

           Pre efektívne vzdelávanie nielen žiakov so ŠVVP škola  zabezpečuje a poskytuje:

              a) Odborný prístup vo vzdelávaní. Podporný tím vypracúva v súčinnosti s triednym učiteľom a rodičom žiakovi individuálny vzdelávací program (IVP). Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiakov so ŠVVP. Učitelia jednotlivých predmetov postupujú podľa vypracovaného plánu, resp. flexibilne v úzkej každodennej spolupráci s podporným tímom a odporúčaniam poradenského zariadenia. Žiaci majú tiež zabezpečenú psychologickú, sociálno-pedagogickú i špeciálno-pedagogickú starostlivosť v priestoroch školy v pravidelných  intervaloch alebo podľa dohody individuálnou prípade skupinovou formou.

            b)  Materiálne zdroje. Podporný tím s triednymi učiteľmi, rodičmi, poradenským zariadením a vedením školy zabezpečuje podľa potreby špeciálne vyučovacie pomôcky, kompenzačné pomôcky, špeciálne učebnice, odbornú literatúru, ak je to v záujme dieťaťa a jeho začlenenia do kolektívu 

             c)  Personálne zdroje t.j. spomínaný podporný tím odborníkov, ktorí sa stará o žiakov so ŠVVP.

             d)  Finančné zdroje, na zakúpenie pomôcok potrebných k efektívnemu vzdelávaniu.

           Školský podporný tím spolupracuje aj s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava 3  https://psychologickecentrum.sk/

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Sekretariát školy: 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02 83102 Bratislava Slovakia
   • IČO: 31785221
   • DIČ: 2021361199
   • Riaditeľka školy: PaedDr. Marta Kolčáková kolcakova@sibirska.sk +421 910 155 590
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: Mgr. Zuzana Zúborová zuborova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Legerského: Mgr. Katarína Kleinová legerskeho@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Pionierska: Mgr. Anna Mračková pionierska@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Šuňavcova: Ivica Podhradská sunavcova@sibirska.sk
   • Email na správcu obsahu: ferkova@sibirska.sk
   • Email na pomoc s Edupage: stancikova@sibirska.sk
   • Email na webmastera: admin@sibirska.sk
   • Školská jedáleň: jedalen@sibirska.sk 02/44 25 10 91
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje