• VNÚTORNÝ ŠKOLSKÝ PORIADOK

   ZŠ s MŠ, Sibírska 39, Bratislava

    

   Riaditeľstvo základnej školy vydáva tento školský poriadok pre žiakov školy, ktorý vychádza zo školského zákona č. 245/2008 Z. z.


   Každý žiak má zabezpečené slobodné využívanie svojich práv. Zároveň má však povinnosť riadiť sa podľa schválených pravidiel tohto poriadku a jeho aktuálnymi dodatkami v škole a to rovnako aj na školskom výlete, lyžiarskom a plaveckom výcvikovom kurze, v škole v prírode a ostatných podujatiach organizovaných školou.


   Školský poriadok je súhrn pravidiel, ktorými sa riadi každý žiak.
   Žiak sa v škole správa slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva, dbá na pokyny pedagogických a nepedagogických zamestnancov, podľa svojich schopností sa svedomito pripravuje na vyučovanie a dodržiava Školský poriadok. Žiak sa tak správa aj mimo školy, a to aj počas voľných dní a prázdnin, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe.

   I. Dochádzka žiaka do školy

   1. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín. Povinne sa zúčastňuje činností, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania.
   2. Žiak má možnosť prihlásiť sa do školského klubu detí, na nepovinné predmety a záujmové krúžky, ktoré zriadila škola. Pre prihlásených žiakov je dochádzka do školského klubu detí, do záujmových krúžkov a účasť na vyučovaní nepovinných predmetov povinná.
   3. Žiak prichádza do školy oblečený a upravený vhodne, veku primerane, čisto a bez výstredností. Je zakázané nosenie odevov, symbolov, alebo úprava vlasov, ktorými sa prihlasuje k niektorej extrémistickej skupine. Je zakázaný výstredný účes, make-up, piercing.
   4. Žiak má prísne zakázané nosiť do školy ostré predmety, zbrane, nože, cigarety, alkohol, omamné látky, drogy a iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie žiakov ako i zamestnancov školy.
   5. Do školy nenosí predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať. Klenoty, väčšie sumy peňazí, šperky, mobilné telefóny, ďalšiu elektroniku a iné cenné predmety nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť.
   6. Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí do školy nevyhnutné hygienické potreby.
   7. Žiak môže vymeškať vyučovanie len pre chorobu, prípadne ak lekár nariadi zákaz jeho dochádzky do školy, z vážnych rodinných dôvodov, pri  mimoriadne nepriaznivom počasí a pri prerušení premávky hromadnej dopravy, pri jeho účasti na organizovanej športovej príprave, na súťažiach alebo reprezentácii školy a vlasti.
   8. Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada rodič alebo zákonný zástupca žiaka písomnou formou z jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho, na 1 - 3 dni od triedneho učiteľa (5 dní v prípade trvania mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu), na viac ako 5 dní formou písomnej žiadosti od riaditeľa školy.
   9. Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka v škole oznamuje rodič alebo jeho zákonný zástupca bez zbytočného odkladu do 24 hodín cez Edupage triednemu učiteľovi alebo telefonicky na sekretariát riaditeľa.
   10. Po návrate na vyučovanie je žiak povinný ihneď predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie vo forme hodnoverného dokladu podpísaného rodičom alebo zákonným zástupcom žiaka, ošetrujúcim lekárom (prípadne rodič vkladá ospravedlnenku na Edupage).
   11. Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky: Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca najviac v trvaní 5 po sebe nasledujúcich dní. Pri viac ako päťdňovej absencii sa vyžaduje lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti. Vo výnimočných prípadoch, najmä ak ide o častú neprítomnosť žiaka v škole, môže škola vyžadovať predkladať takéto doklady aj pri kratšej neprítomnosti žiaka. Pod zanedbávaním povinnej školskej dochádzky na účely zastavenia prídavku na dieťa rodičovi sa rozumie stav, keď dieťa má neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní v kalendárnom mesiaci viac ako 15 vyučovacích hodín. Škola oznámi zanedbávanie povinnej školskej dochádzky dieťaťa v súlade s § 5 ods. 11 zákona SNR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov obci.

   II. Povinnosti žiaka po príchode do školy

   1. Žiak prichádza do školy v čase od 7:40 hod. (žiak zapísaný do školského klubu detí
    v čase od 6:30 do 7:30 hod.), v šatni sa vyzlečie, prezuje sa do zdravotne nezávadných a bezpečných prezuviek (nie tenisiek, na I. stupni do uzatvorených prezuviek), uloží si v nej veci a do 7:55 hod. zaujme svoje miesto v triede alebo v učebni pripravený na vyučovaciu hodinu. O 8:00 hod. sa brána školy uzamyká. Žiaci, ktorí prídu po tomto termíne, prichádzajú do školy a triedy cez prestávky medzi vyučovacími hodinami, aby nenarúšali výchovno-vzdelávací proces a nepohybovali sa po budove školy bez dozoru. Žiaci budú vpustení do budovy školy službou na vrátnici, neskôr zamestnancom sekretariátu školy.
   2. Na popoludňajšie vyučovanie prichádza žiak 5 minút pred jeho začiatkom. Na vyučujúceho čaká pred budovou školy alebo na mieste, ktoré určil učiteľ.
   3. Na činnosti, ktoré organizuje škola sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase určenom vyučujúcim a schváleným riaditeľom školy.
   4. Neskorý príchod na vyučovanie musí ospravedlniť písomne zákonný zástupca žiaka u triedneho učiteľa.

   III. Správanie žiaka na vyučovacích hodinách

   1. Na každú vyučovaciu hodinu prichádza žiak včas, pripravený a s potrebnými pomôckami. Ak má žiak žiacku knižku v papierovej forme, nosí si ju na každú vyučovaciu hodinu.
   2. V prípade, ak si žiak opakovane bezdôvodne neprinesie pomôcky na vyučovanie, uloží sa mu výchovné opatrenie v zmysle článku IX.
   3. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiak sedí na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku. Po vstupe učiteľa do triedy, aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny, žiak vstane.
   4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.
   5. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
   6. Triedu, učebňu, telocvičňu alebo ihrisko môže žiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho.
   7. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil zo závažného dôvodu, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny.
   8. Na hodiny telesnej výchovy sa žiak prezlieka do čistého cvičného úboru podľa pokynov vyučujúceho.
   9. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť po dobu jedného týždňa alebo menej, prinesie vyučujúcemu ospravedlnenie od rodičov. Ak nemôže cvičiť dlhšie ako jeden týždeň, musí vyučujúcemu telesnej výchovy predložiť potvrdenie od lekára.
   10. Žiak je povinný šetriť učebnice, školské potreby, udržiavať v čistote svoje miesto, triedu a všetky spoločné priestory školy.
   11. Žiak nemá poškodzovať školské zariadenie. Prípadné spôsobené škody je povinný uhradiť rodič alebo zákonný zástupca nezodpovedného žiaka podľa rozsahu zavinenia.
   12. Manipulovať s oknami, roletami, svetelnými vypínačmi a audiovizuálnymi prístrojmi, telocvičným náradím a zariadením môžu žiaci len so súhlasom učiteľa a v jeho prítomnosti.

   IV. Správanie žiaka počas prestávok

   1. Malé prestávky sú desaťminútové. Po druhej vyučovacej hodine je pätnásťminútová desiatová prestávka a po tretej vyučovacej hodine veľká prestávka, ktorá trvá taktiež 15 minút.
   2. Počas malých prestávok a desiatovej prestávky žiak neodôvodnene neopúšťa triedu. Prestávky sú určené na prípravu pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, vykonanie osobnej hygieny, použitie WC.
   3. Po pomôcky chodia počas prestávok len určení žiaci.
   4. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach alebo v telocvični, pripravia si potrebné pomôcky a disciplinovane čakajú v triede na vyučujúceho, pod dozorom ktorého sa presunú do odbornej učebne alebo telocvične.
   5. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a čokoľvek z nich vyhadzovať.
   6. Veľkú prestávku žiak využíva na pohyb po svojej chodbe, riadi sa pokynmi dozorkonajúcich učiteľov a dbá na ochranu svojho zdravia i zdravia spolužiakov. Z veľkej prestávky sa žiaci vracajú do tried 5 minút pred začiatkom ďalšej vyučovacej hodiny.
   7. Žiak vystupuje vždy slušne voči dospelým osobám, voči pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom školy, ako i voči spolužiakom. Je povinný dodržiavať pokyny pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.
   8. Je prísne zakázané ubližovať spolužiakom, vytvárať psychický alebo fyzický nátlak na ostatných žiakov školy (šikana), vydierať, kradnúť, zastrašovať, ponižovať ostatných žiakov. Je prísne zakázané používať rasistické poznámky, nadávky, urážlivé poznámky vzťahujúce sa na odlišnú etnicitu, farbu pleti a vierovyznanie.

    

        Organizácia vyučovania

   1. hodina   8:00 - 8:45
   2. hodina   8:55 - 9:40
   3. hodina   9:55 - 10:40
   4. hodina  10:55 - 11:40
   5. hodina  11:55 - 12:35
   6. hodina  12:45 - 13:30

   V. Odchod žiaka zo školy

   1. Pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upravené podľa pokynov učiteľa.
   2. Po ukončení vyučovania si uprace priestor na lavici, v nej i pod ňou, vyloží stoličku, vezme si svoje veci a organizovane podľa pokynov učiteľa sa presunie do šatne, kde sa prezuje, oblečie a opúšťa školskú budovu.
   3. Po skončení vyučovania žiak odchádza domov alebo do školského klubu detí (ŠKD).
    Zdržiavať sa v škole bez dozoru nie je dovolené.
   4. Žiak, ktorý sa stravuje v školskej jedálni, si uloží veci pred jedálňou a disciplinovane čaká na výdaj stravy. Do školskej jedálne vstupuje len žiak, ktorý sa tu stravuje. V jedálni dodržiava zásady kultúrneho stolovania. Po naobedovaní sa odchádza domov.
   5. V šatniach po ukončení vyučovania si žiak nenecháva pomôcky ani iné osobné veci, len prezuvky.
   6. Zo školského klubu detí môže žiak odísť len na písomné vyžiadanie rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka, v ostatných prípadoch vychovávateľ odovzdá žiaka rodičovi alebo zákonnému zástupcovi osobne.
   7. Zo školskej akcie môžu žiaci odísť len s písomným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka. V ostatných prípadoch miesto rozchodu je vždy pred budovou školy.
   8. Ak žiak odchádza z vyučovania skôr, môže tak urobiť cez prestávku, na základe písomnej požiadavky zákonného zástupcu (prípadne formou aplikácie Edupage), ktorú predloží vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi, ktorý ho odvedie do šatne a vypustí z budovy školy.

   VI. Iné povinnosti žiaka

   1. Všetky potvrdenia a iné písomnosti žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa.
   2. Ak žiak zistí stratu osobnej veci, bezodkladne to hlási triednemu učiteľovi alebo inému pedagogickému zamestnancovi školy, ktorý informuje triedneho učiteľa.
   3. Počas pobytu v škole a na školských podujatiach je žiakom prísne zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky (chemikálie, omamné látky, lieky...) a používať nebezpečné predmety (nože, zbrane, zapaľovače, zápalky...) a to i mimo nej.
   4. Žiak do školy i na školské podujatia neprichádza pod vplyvom alkoholických nápojov a iných škodlivých látok a ani ich neprináša do školy. Žiakom sa zakazuje prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci , ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov a zvieratá paušálne.
   5. Ak žiak má vedomosť o porušovaní zákazov v 3. a 4. bode spolužiakom, upozorní dotyčného žiaka a upovedomí vyučujúceho, ktorý informuje triedneho učiteľa.
   6. Mobilný telefón a ďalšiu elektroniku (tablet, notebook...) môže žiak použiť len vo výnimočných prípadoch a to so súhlasom pedagogického alebo nepedagogického zamestnanca. Za výnimočný prípad sa považuje informovanie zákonného zástupcu o svojom zdravotnom stave, prípadne iný závažný dôvod. Počas vyučovania, exkurzie alebo návštevy kultúrno-spoločenského podujatia je žiak povinný mať telefón vypnutý a odložený v taške. Ak žiak mobilný telefón nevypne alebo ho použije na vyučovacej hodine, pedagogický zamestnanec vyzve žiaka vypnúť a odložiť mobilný telefón. Pri opakovanom priestupku v zmysle článku IX. urobí zápis do papierovej alebo IŽK (internetovej žiackej knižky) a informuje triedneho učiteľa. Mobilný telefón bude  žiakovi odobraný a vrátený na konci vyučovania. Pri opakovaní priestupku (3x) triedny učiteľ pozve do školy zákonného zástupcu žiaka na prerokovanie priestupku a z pohovoru urobí písomný záznam, ktorý bude uložený v osobných spisoch žiaka. Priestupok môže byť potrestaný výchovným opatrením. V prípade zistenia, že žiak na vyučovacej hodine urobil zvukový alebo video záznam, je žiak povinný tento záznam okamžite vymazať a vyučujúci urobí zápis do papierovej alebo IŽK. Pri opakovaní priestupku alebo ak žiak zverejní audio alebo video nahrávku na verejnosti, bude mu navrhnutá znížená známka zo správania.
   7. Ak učiteľ zistí, že žiak používa inteligentné hodinky na iný účel ako je zisťovanie času, žiak bude vyzvaný, aby si ich uložil do svojej tašky, následne pedagóg urobí zápis do papierovej alebo IŽK a bude informovať triedneho učiteľa.
   8. Žiak má zakázané pohybovať sa po budove školy v čiapke, s kapucňou na hlave a  žuť žuvačku.
   9. Týždenníkov určuje ich triedny učiteľ. Ich povinnosti sú:

             • pred vyučovaním pripravia kriedy a zotrú tabuľu,

   • na začiatku každej hodiny hlásia chýbajúcich žiakov,

   • cez prestávku čistia tabuľu, polievajú kvety,

   • nahlasuje vedeniu školy, ak vyučujúci do 10 minút od začiatku hodiny nepríde na vyučovanie,

   • po skončení vyučovania zotrú tabuľu, uložia kriedu, špongiu a ostatné pomôcky, skontrolujú čistotu v triede a uzatvoria okná.

    

   VII. Práva žiaka

   1. Každý žiak, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo sociálneho postavenia jeho rodiča, má právo:
    • na bezplatné vzdelávanie
    • prostredníctvom rodičov (po dohode s riaditeľstvom školy) vybrať si, na ktorej ZŠ bude plniť povinnú školskú dochádzku
    • dostať základné učebnice
    • získať základné vzdelanie poskytované základnou školou
    • zvoliť si podľa podmienok školy cudzí jazyk, voliteľný predmet (náboženskú a etickú výchovu)
    • dostať informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie od výchovného poradcu
    • zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych, spoločenských a iných aktivít, ktoré organizuje škola
    • využiť služby školskej jedálne
    • byť zaradený do školského klubu detí na základe písomnej prihlášky, písomnou formou sa môže taktiež odhlásiť pred začiatkom nového mesiaca
    • na ochranu zdravia a bezpečnosť pri vyučovaní
    • na dodržiavanie základných psycho-hygienických noriem

   • na kvalitnú výučbu vo všetkých predmetoch
   • na komunikáciu v duchu zásad humanizácie a tolerancie
   • vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor a klásť otázky k preberanej téme
   • byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať v primeranej lehote výsledok hodnotenia
   • na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach
   • prostredníctvom žiadosti rodičov požiadať o komisionálnu skúšku do troch dní od vydania vysvedčenia
   • požiadať o vykonanie opravnej skúšky, ak je v 5. - 9. ročníku na konci druhého polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov
   • podľa vlastného záujmu zapojiť sa do záujmovej činnosti, súťaží a športovej činnosti
   • za prítomnosti pedagogického dozoru využívať priestory školy na mimoškolskú činnosť
   • využívať pomôcky z kabinetov a zbierok
   • na zabezpečenie úrazového poistenia a na sprostredkovanie poistenia vecí
   • na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny a na ochranu svojich osobných údajov
   • zúčastniť sa triednej samosprávy
   • byť volený do školského parlamentu

   • na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav

   1. Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a
    zneužívania.

    

   VIII. Starostlivosť o ochranu zdravia žiaka, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

   1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou, chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Všetky podujatia organizované školou sú organizované s vopred informovaným súhlasom rodičov.
   2. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípade zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazov. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazov.
   3. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozorkonajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.
   4. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci žiakovi prvú pomoc, pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka. Každý úraz zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, do zošita úrazov a podľa potreby sa spíše Záznam o úraze.
   5. Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci v triede. Počas pobytu žiakov v škole a na akciách organizovaných školou zodpovedajú za bezpečnosť dozorkonajúci učitelia.

   Dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia žiakov sa vykonáva podľa rozvrhu   dozorov.

   Na škole sú zriadené dozory:

   ranný a poobedný (pri šatniach),
   • chodbový (cez prestávky),
   • dozor cez veľkú prestávku,
   • dozor v školskej jedálni počas vydávania obedov.

   Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozorkonajúcich učiteľov.

    

   IX. Výchovné opatrenia

   Výchovnými opatreniami sú pochvaly, napomenutia a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. V prípade splnenia podmienok pre súčasné udelenie pochvaly aj pokarhania riaditeľom školy o udelení výchovných opatrení rozhodne hlasovaním pedagogická rada.

   Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.

   Ak sa žiak previní voči školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy alebo zníženú známku zo správania.

               Ochranné opatrenie

   Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc a policajný zbor ( § 58, ods. 3 školského zákona č. 245/2008 Z. z. ).

   Pochvaly

   a) Pochvala triednym učiteľom:

   1) za reprezentáciu triedy,

   2) za príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov v triede.

   b) Pochvala riaditeľkou školy:

   1) za úspešnú reprezentáciu školy (okresné, krajské a celoslovenské kolá súťaží),

   2) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou,

   3) za zveľaďovanie životného a pracovného prostredia.

   Opatrenia na posilnenie disciplíny

   Ukladajú sa žiakom za závažné alebo opakované porušenia školského poriadku. Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia a poklesku. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:

   a) Napomenutie triednym učiteľom:

   1) za jednorazové porušenie vnútorného poriadku,

   2) za nevhodnú úpravu zovňajšku,

   3) za neprezúvanie sa v priestoroch školy,

   4) za nesplnenie povinnosti týždenníkov,

   5) za aj neúmyselné nevhodné správanie sa voči učiteľom a zamestnancom školy,

   6) za iné, menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim alebo žiackym kolektívom,

   7) za 1 a 2 neospravedlnené hodiny.

   b) Pokarhanie triednym učiteľom:

   1) za nevhodné správanie voči dospelým a spolužiakom,

   2) za 2 neospravedlnené hodiny,

   3) za menej závažné porušenie ŠP.

   c) Pokarhanie riaditeľkou školy:

   1) za 3 - 6 neospravedlnených hodín,

   2) za podvádzanie,

   3) za závažné porušenie ŠP,

   4) za fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov omamných látok v školských priestoroch a na školských akciách,

   5) za opakujúce sa neslušné správanie,

   6) za opakujúce sa priestupky v úprave zovňajšku,

   7) úmyselné poškodenie majetku školy, obce.

   d) Zníženie známky zo správania na stupeň 2 (uspokojivé):

   1) za 7-18 neospravedlnených hodín,

   2) za opakované fajčenie, používanie alkoholických nápojov a iných druhov omamných látok v školských priestoroch a na školských akciách a narúšanie mravnej výchovy,

   3) za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou vecí ohrozujúcich život a zdravie, a vecí rozptyľujúcich pozornosť ostatných žiakov,

   4) za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy,

   5) za závažné porušovanie ŠP,

   6) za úmyselné poškodenie školského zariadenia,

   7) za krádež.

   e) Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé)

   1) za 19-30 neospravedlnených hodín,

   2) za opakujúce sa závažné priestupky,

   3) za krádež,

   4) za úmyselné ublíženie na zdraví,

   5) za šikanovanie a vydieranie za vandalizmus.

   f) Zníženie známky zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé):

   1) za 31 a viac neospravedlnených hodín,

   2) za spáchanie takého činu, ktorým by bola ohrozená výchova, bezpečnosť a život ostatných žiakov,

   3) opakujúce sa závažné priestupky. Za kyberšikanovanie má škola právo postupovať podľa právnych noriem SR.

    

   1. Napomenutie triednym učiteľom: (3 – 4 priestupky) - za menej závažné porušenie školského poriadku s perspektívou nápravy za spolupráce rodičov
   2. Pokarhanie triednym učiteľom: (5 – 7 priestupkov) – za menej závažné opakované priestupky voči školskému poriadku alebo jednorázové závažné porušenie ŠP
   3. Pokarhanie riaditeľom školy: (8 – 10 priestupkov) – za časté opakovanie menej závažných priestupkov voči školskému poriadku alebo jednorázové závažné porušenie ŠP
   4. Znížená známka zo správania: (viac ako 10 priestupkov – menej závažných) – za závažné opakované porušenie školského poriadku

    

   Klasifikácia priestupkov:

   Menej závažné :

   • Zabúdanie školských pomôcok a DÚ.
   • Neskoré neodôvodnené príchody na vyučovanie.
   • Nevhodné správanie cez prestávky.
   • Zabúdanie prezuviek.
   • Falšovanie a podvádzanie v žiackej knižke (papierová forma).
   • Menšie poškodenie školského majetku.
   • Nedovolené zdržiavanie v školskej budove mimo vyučovania.
   • Zanedbávanie týždenníckych povinností.
   • Nenosenie športového alebo pracovného úboru na TSV, TECH.

   Závažné priestupky :

   • Hrubé prejavy neslušného a spoločenského správania (odvrávanie, nadávanie, hrubé výrazy, klamanie, agresívne správanie sa...).
   • Viac ako 3 neodôvodnené neskoré príchody na vyučovanie.
   • Fajčenie a užívanie drog a iných omamných látok (žuvací tabak...) v priestoroch školy.
   • Násilné správanie, šikanovanie (kyberšikanovanie) spolužiakov.
   • Opakovanie menej závažných priestupkov.
   • Neospravedlnená neúčasť na vyučovaní.
   • Falšovanie známok a podvádzanie učiteľa.
   • Používanie mobilného telefónu a iných elektronických zariadení na vyučovaní bez dovolenia vyučujúceho.
   • Opustenie školskej budovy bez dovolenia pedagóga.

   Komisionálne skúšky, opakovanie ročníka

   Žiak bude klasifikovaný na základe výsledkov komisionálnej skúšky:

   1) keď je skúšaný v náhradnom termíne,

   2) keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka,

   3) na základe rozhodnutia školy, keď žiak zamešká v jednom polroku viac ako 30% z plánovaného počtu hodín,

   4) na podnet riaditeľa školy,

   5) keď má na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov.

   Žiak, ktorý bez vážnych dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku, sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú alebo komisionálnu skúšku stupňom prospechu nedostatočný. Ak je žiak v čase konania opravnej alebo komisionálnej skúšku skúšky chorý, zákonný zástupca môže požiadať riaditeľa školy o náhradný termín.

   Ak žiak nevykonal úspešne opravnú skúšku, opakuje ročník. Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný.

   X. Povinnosti rodičov

   Rodičia, resp. zákonní zástupcovia, majú zákaz vstupu do budovy školy. V prípade, že majú vopred dohovorené stretnutie s pedagogickým zamestnancom, čakajú ho pri vchodových dverách, kým si ho zamestnanec nepríde vyzdvihnúť.

   XI. Účinnosť

   Tento Vnútorný poriadok školy pre žiakov nadobúda platnosť dňa 01.06.2023.
   Školský poriadok bol prerokovaný v Pedagogickej rade dňa 23.11.2022 a Rade školy 22.05.2023

    

                                                                                                                                                       

   PaedDr. Marta Kolčáková

   riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Sekretariát školy: 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02 83102 Bratislava Slovakia
   • IČO: 31785221
   • DIČ: 2021361199
   • Riaditeľka školy: PaedDr. Marta Kolčáková kolcakova@sibirska.sk +421 910 155 590
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: Mgr. Zuzana Zúborová zuborova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Legerského: Mgr. Katarína Kleinová legerskeho@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Pionierska: Mgr. Anna Mračková pionierska@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Šuňavcova: Ivica Podhradská sunavcova@sibirska.sk
   • Email na správcu obsahu: ferkova@sibirska.sk
   • Email na pomoc s Edupage: stancikova@sibirska.sk
   • Email na webmastera: admin@sibirska.sk
   • Školská jedáleň: jedalen@sibirska.sk 02/44 25 10 91
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje