• NÁZOV: ZELENÁ DEŤOM

   • VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

    • naplniť potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi, kooperovať skupine, preberať na seba primeranú zodpovednosť
    • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie ( v MŠ a v ZŠ)
    • utvárať a následne v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, cyklistu a pod.
    • rozvíjať u detí environmentálne cítenie
    • rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým, životným štýlom
    • rozvíjať dodržiavanie pravidiel dentálnej hygieny
    • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu jazyku, vlastnej kultúre
    • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu (aj písmen) a učeniu hrou, pripraviť ho na celoživotné  vzdelávanie, rozvíjať predčitateľskú a literárnu gramotnosť
    • prispieť k tvorbe podmienok pre telesné a duševné zdravie dieťaťa, k celkovej pohode po dobu pobytu dieťaťa v MŠ,
    • naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie,
    • získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve, ( v prípade potreby ich upriamiť na logopéda, psychológa...)
 • VLASTNÉ CIELE

   • 1.  Rozumieť spisovnej podobe jazyka a vlastnými slovami vysvetliť význam slov.

   • 2. Rozlišovať a uvádzať príklady zdravej a nezdravej výživy. Vedieť prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka.

   • 3. Poznať a dodržiavať základné pravidlá správania sa účastníkov cestnej premávky, týkajúce sa chodcov a vodičov, na detskom dopravnom ihrisku a v premávke na ceste.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • sibirska@sibirska.sk
   • 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02
   • 31785221
   • 2021361199
   • drgan@sibirska.sk
   • drgan@sibirska.sk
 • Fotogaléria

  • Deň detí na našej škole (1. júna 2018)
  • Exkurzia Carnuntum
  • Abeland I.B
  • Okresné kolo vo vybíjanej
  • Deň otvorených dverí v II.C
  • Učenie v maskách v II.C
  • Škola ide na Slovan
  • Tvorivé dieľne I.A
  • Mikuláš v I.A a I.B
  • Lyžiarsky kurz - Malinô Brdo - 29.01. - 02.02.2018