• Poplatky zákonných zástupcov:

  • Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Nové Mesto schválilo na svojom zasadnutí Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2017 zo dňa 12.09.2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 07/2015 zo dňa 13.10.2015 o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.

 • Výška príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov

   • MŠ LEGERSKÉHO
   • 35,00 EUR/ mesiac

   • MŠ PIONIERSKA
   • 60,00 EUR/ mesiac

   • MŠ ŠUŇAVCOVÁ
   • 35,00 EUR/ mesiac

  • Platba čiastočnej úhrady nákladov

  • Rodič uhrádza všetky poplatky poštovou poukážkou, bezhotovostným prevodom, trvalým príkazom  prostredníctvom banky na príjmový účet ZŠ s MŠ, Sibírska 39 s uvedenými údajmi:

   Prima banka IBAN: SK29 5600 0000 0084 2375 0002

   Variabilný symbol: mesiac, rok a číslo:

   Legerského: 06 (kód MŠ), napr.: 09 17 06 (september)

   Správa pre príjemcu: meno dieťaťa, Legerského

   Pionierska: 05 (kód MŠ), napr.: 09 17 05 (september)

   Správa pre príjemcu: meno dieťaťa, Pionierska

   Šuňavcova: 04 (kód MŠ), napr.: 09 17 04 (september)

   Správa pre príjemcu: meno dieťaťa, Šuňavcova

    

    

   V čase letných prázdnin uhrádza rodič pomernú časť.

 • Materská škola

  (1) Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, a to vo výške viď Príloha 1, bod A. Od tretieho dieťaťa 0 €.

  (2) Príspevok sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

  (3) Podľa § 28 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z.z.“) sa príspevok v MŠ neuhrádza za dieťa,

  a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

  b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

  (4) Podľa § 28 ods. 7 zákona 245/2008 Z. z. príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,

  a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

  b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka v MŠ zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

  (5) Podľa § 19 ods. 8 zákona 245/2008 Z. z. ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

  (6) Zriaďovateľ súčasne požaduje súhlasné stanovisko riaditeľa ZŠ s MŠ, že dieťa prijíma na plnenie povinnej školskej dochádzky. Od tohto termínu je dieťa považované za dieťa, ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

   

   

  Stravná jednotka za celodennú stravu je v súčasnosti v materskej škole 1,27 Eur.


  Školská jedáleň

  (1) Príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, je zložený z príspevku na nákup potravín (ďalej v texte len „stravné“) a z príspevku na režijné náklady (ďalej v text e len „réžia“).

  (2) Výšku stravného na jedno jedlo určujú finančné pásma podľa vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Finančné pásma a réžia sú uvedené v Prílohe č. 1.

  (3) Stravné a réžia sa u hrádza najneskôr do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

  (4) Riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží do k lad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • sibirska@sibirska.sk
   • 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02
   • 31785221
   • 2021361199
   • drgan@sibirska.sk
   • drgan@sibirska.sk
 • Fotogaléria

  • Deň detí na našej škole (1. júna 2018)
  • Exkurzia Carnuntum
  • Abeland I.B
  • Okresné kolo vo vybíjanej
  • Deň otvorených dverí v II.C
  • Učenie v maskách v II.C
  • Škola ide na Slovan
  • Tvorivé dieľne I.A
  • Mikuláš v I.A a I.B
  • Lyžiarsky kurz - Malinô Brdo - 29.01. - 02.02.2018