• Školský poriadok materskej školy

   • vydaný na základe § 153 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


     Časť I.

    Všeobecné ustanovenie

    Riaditeľ  ZŠ s MŠ Sibírska 39, BA (ďalej len riaditeľ) v súlade s § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva školský poriadok materskej školy po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a s pedagogickou radou.

                Je záväzný pre všetkých zamestnancov  materskej školy (ďalej MŠ) a pre rodičov resp. zákonných zástupcov detí (ďalej len rodičia), ktoré sú rozhodnutím riaditeľky prijaté do materskej školy.

    Školský poriadok upravuje podrobnosti o:

    -  výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov § 144 zákona č. 245/2008      Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov;

        -   prevádzke a vnútornom režime školy;

        -  podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím;

        -   podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje.

    Školský poriadok patrí medzi základné vnútorné predpisy, ktoré upravujú organizáciu práce v materskej škole. Pre zamestnancov je jednou zo základných právnych noriem, ktorá upresňuje systém organizácie práce a dostupný je v kancelárii materskej školy.

    Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi, a že nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

    Vzhľadom na  nedodržiavanie Školského poriadku zo strany zamestnancov školy môže byť považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny so všetkými následkami s tým spojenými.

    Nedodržiavanie Školského poriadku zo strany rodičov detí môže mať za následok písomné upozornenie a následne predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole.

    Školský poriadok sa nachádza vo vstupných priestoroch materskej školy, je zverejnený na webovom sídle MŠ a prístupný rodičom.

     

    Časť II.

    1      Článok 1  

    1.1         Charakteristika materskej škole

    Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

    Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu vypracovaného  podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. V školskom vzdelávacom programe sú vypracované ciele a zameranie predprimárneho vzdelávania.

    Materská škola je 12 triedna a nachádza sa v troch jednoposchodových účelových  budovách na ulici: Legerského – 4 triedy, Pionierska – 4 triedy, Šuňavcova – 4 triedy.

     

    1.1.1     Legerského:

    MŠ je umiestnená v typizovanej, účelovej budove. Prízemie MŠ tvorí vstupná hala so schodišťom, 2 triedy s príslušnými priestormi (spálňa, WC a umyváreň pre deti ), sklad pri I. a II. triede, výdajňa stravy, školská jedáleň, miestnosť na  prezliekanie pre zamestnancov ŠJ, miestnosť na prezliekanie pre pedagogických a  prevádzkových zamestnancov MŠ, hygienické zariadenie pre kuchárky, hygienické zariadenie pre ostatných zamestnancov, šatňa pre deti I. triedy, šatňa pre deti II. triedy v chodbe a spoločná šatňa pre deti III. a IV. triedy. Cez jedáleň sa vchádza na terasu, kde sú 2 sklady na hračky a záhradkárske pracovné náradie. Na poschodí sú dve triedy s príslušnými priestormi, zborovňa, kancelária pre zástupkyňu riaditeľky ZŠ s MŠ pre MŠ (ďalej len zástupkyňa), dve miestnosti oddelené od chodby závesom slúžiace ako sklady na učebné pomôcky.

    Budova má povalu, kryt civilnej ochrany, pivnicu, dva školské byty, v ktorých bývajú bývalé riaditeľky MŠ p. Drahomíra Vozárová a p. Eleonóra Matúšová, obidve t. č. na dôchodku.

    Časť školského dvora je vyasfaltovaná s dopravným ihriskom, časť je vysadená trávou, stromami, kríkmi a kvetmi a časť zaberá pieskovisko a preliezačky. Budova so záhradou a školským dvorom sú oplotené. Spoločné oplotenie s areálom bývalého Očného sanatória je prerušené bránou, ktorá sa zamyká. Vstup do areálu MŠ je bránou, ktorá sa nezamyká,

     

    1.1.2     Pionierska:

    Prízemie budovy tvorí vstupná chodba, miestnosť s výlevkou, vstupná hala z ktorej sú samostatné vstupy  do jedálne, do kancelárie, na prvé poschodie, do suterénu. Nachádza sa tu samostatné WC s umývadlom. V priestrannej  vstupnej hale sa nachádzajú šatníkové skrinky a lavice pre prezliekanie a prezúvanie detí. Z haly je vstup do dvoch tried. Každá trieda má samostatnú miestnosť na hranie, dennú činnosť – herňu,  z ktorej je vstup do umyvárky s oddelenými WC a so samostatným WC pre zamestnancov a samostatný vchod do spálne s posteľami z dreveného masívu.  Zo spálne sa možno samostatnými dverami dostať priamo na školský dvor. Cez tieto dvere vedú aj  bezpečnostné únikové cesty na dvor (z každej spálne samostatne) a hlavná úniková cesta vedie cez hlavný vchod z  budovy materskej školy. Po schodoch sa vstúpi na prvé poschodie, tu sa nachádza chodba so šatňovými skrinkami na uloženie vrchného oblečenia detí. Je tu po stranách vchod do tried a jednej umyvárky s WC pre jednu triedu na poschodí. V druhej triede je vstup do umyvárky a WC z triedy, s jedným dospelým WC, miestnosť pre pani upratovačku na čistiace prostriedky s výlevkou.

    Zo vstupnej haly sa cez dvere  zostúpi schodiskom do suterénu. Tu sa nachádza miestnosť pre pani upratovačky a pani kuchárku na prezlečenie, dve samostatné WC, z toho jeden používa len zamestnanec výdajne stravy a druhé  ostatní správni  zamestnanci, dve sprchy. Ďalšia miestnosť  je vyhradená na odkladanie použitej bielizne, ktoré sa pripravuje na odvoz do práčovne. Je tu priestor na odkladanie rôznych sezónnych pomôcok a hračiek do piesku. Nachádza sa tu kotolňa, miestnosť pre školníka – údržbára, z týchto priestorov je možné vyjsť na dvor z dvoch východov. Dvere sú uzamknuté a kľúč sa nachádza vo dverách. Každý zamestnanec je povinní, v prípade použitia východu, riadne uzamknúť budovu. Za poriadok a čistotu v priestoroch sú zodpovední všetci zamestnanci materskej školy.

    Školský dvor je ohradený  plotom a vstupnou bránou, ktorá sa využíva pri odchode detí z materskej školy, keď sú na dvore. Dvor je priestranný s trávnatou plochou, vybavený niekoľkými hracími prvkami, zodpovedajúcimi normám pre deti predškolského veku, pieskovisko, ktoré sa pravidelne prekopáva a polieva.  Areál nie je prístupný verejnosti. Za bezpečnosť detí zodpovedajú pani učiteľky,  ak sú prítomní rodičia zodpovedajú za bezpečnosť detí rodičia a dodržujú pokyny  pani učiteľky.

     

    1.1.3     Šuňavcova:

    Materská škola je umiestnená v jedno poschodovej účelovej budove. Prízemie  materskej školy tvorí hlavný vchod, vstupná hala, vedľajšie vchody vedúce do šatní, šatne, jedáleň, sklady materiálu, východ na školský dvor s uložením hračiek pre pobyt vonku, miestnosť pre prevádzkové zamestnankyne, dve triedy so spálňami a hygienickým zariadením, kancelária zástupkyne pre materskú školu. Súčasťou prízemia je výdajňa jedla. Na poschodí sú umiestnené dve triedy  so spálňami a hygienickým zariadením,  sklad učebných pomôcok a zborovňa. Prízemie s poschodím je spojené vnútorným schodiskom.

         Školský dvor tvorí zatrávnená plocha so stromami a kríkmi, na ktorej sú umiestnené rôzne herné atrakcie, asfaltové chodníky čiastočne kamienky  a pieskovisko.

     

    2      Článok  2  

    2.1       Práva a povinnosti detí  v materskej škole

    2.1.1     Dieťa má právo na :

    • rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,
    • bezplatné vzdelávanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,
    • vzdelávanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom,
    • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom,
    • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
    • výchovu a vzdelanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
    • organizáciu výchovy a vzdelania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
    • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
    • informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
    • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu umožňujú,
    • deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie a stravovanie v materskej škole za tých istých podmienok ako občanom  Slovenskej republiky.

     

    2.1.2     Dieťa je povinné:

    • neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
    • dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy,
    • chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,
    • pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní,
    • konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
    • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
    • rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

     

    2.2       Práva a povinnosti rodičov  v materskej škole

     

    2.2.1     Rodič dieťaťa má právo:

    • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,
    • vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno – vzdelávacej sústavy,
    • oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,
    • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
    • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
    • zúčastniť sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
    • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

     

    2.2.2     Rodič dieťaťa je povinný:

    • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
    • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
    • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
    • nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,
    • prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,
    • ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v materskej škole, jeho rodič je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu dôvod jeho neprítomnosti a predpokladanú dĺžku neprítomnosti dieťaťa, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží rodič dieťaťa potvrdenie od lekára,
    • ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, je zákonný zástupca povinný riaditeľovi oznámiť dôvod neprítomnosti písomne a pravidelne v stanovenom termíne  uhrádzať príspevky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, mesačne na jedno dieťa.
    • zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo riaditeľky materskej školy,
    • zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov materskej školy a detí prijatých do materskej školy).
    • Striedavá starostlivosť a materská škola: zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v § 7a ods. 4 ustanovuje, že účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam môže dieťa materskej školy podľa odsekov 1 a 2, uviesť do zberu údajov len jeden zriaďovateľ MŠ v jednej materskej škole. Ak dieťa navštevuje viac škôl rovnakého druhu, zákonný zástupca dieťaťa, je povinný poskytnúť písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole na započítanie dieťaťa do zberu údajov podľa ods. 1 písm.a) až d) a odseku 2 (ďalej len „čestné vyhlásenie pre zber údajov“). Toto vyhlásenie predloží riaditeľ príslušnej školy zriaďovateľovi.

     

    2.3       Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov :

     

    2.3.1     Práva pedagogických zamestnancov :

    • právo na zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na svoju ochranu pred násilím zo strany detí, rodičov a iných osôb,
    • právo na ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti,
    • právo na účasť na riadení školy  prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch školy,
    • práva na predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho programu,
    • právo na výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem, stratégií a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na učenie  sa a sebarozvoj detí, a rozvoj ich kompetencií,
    • právo na kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených zákonom  NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v jazyku v ktorom pedagogickú činnosť vykonáva,
    • právo na objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti.

     

    2.3.2     Povinnosti pedagogických zamestnancov:

    • chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu,
    • zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí, výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku,
    • rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa,  s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie,
    • podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie,
    • stimulovať rozvoj dieťaťa  a objektívne hodnotiť rozvoj osobnosti dieťaťa a jeho spôsobilosti,
    • pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej (edukačnej) činnosti,
    • podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní - realizácií  školského vzdelávacieho programu,
    • udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania,
    • vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu,
    • poskytovať dieťaťu alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo (konzultácie) alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,
    • pravidelne informovať dieťa alebo ich zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú,
    • riadiť sa Organizačným poriadkom Základnej školy s materskou školou, Pracovným poriadkom zamestnávateľa, Prevádzkovým poriadkom materskej školy, Rokovacím poriadkom pedagogickej rady a platnou legislatívou, dodržiavať Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie a Školský vzdelávací program,
    • spolupracovať s pedagogickými zamestnancami a ostatnými zamestnancami MŠ
    • úzko spolupracovať s triednou učiteľkou  na vedení triednej agendy a pedagogickej dokumentácie  v triede v zmysle legislatívy,
    • spolupracovať so subjektmi, ktoré sa podieľajú na edukácií dieťaťa
    • viesť evidenciu činností mimo priamej činnosti  s deťmi pozn. činnosti súvisiace s pedagogickou prácou sa rozumie predovšetkým: osobná príprava na výchovno-vzdelávaciu činnosť (začínajúci pedagogický zamestnanec si píše podľa informácií osobnú prípravu),  písomná príprava plánov - edukačnej  činnosti (vo vytlačenej podobe deň pred začiatkom aktuálneho týždňa – v piatok), príprava pomôcok (deň vopred), materiálu, dopĺňanie centier,  spolupráca s rodičmi, učiteľmi, lektormi a centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, s inštitúciami,  príprava a účasť na kultúrnych a športových aktivitách a aktivitách súvisiacich   s činnosťou školy,  účasť na poradách, školeniach organizovaných zástupkyňou materskej školy, MPC-BA, stretnutiach s rodičmi a iných,
    • zvyšovanie odbornosti a vzdelávanie, plnenie  úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo pokynov  zástupkyne MŠ, plnenie ďalších osobných úloh- projekty, starostlivosť o kabinety a i.
    • začínajúca učiteľka je povinná sa písomne pripravovať na edukačnú činnosť podľa pokynov uvádzajúcej učiteľky,
    • zúčastňovať sa na stretnutiach metodického združenia, pedagogických porád a ďalších porád pripravovaných vedením školy,
    • v úzkej spolupráci s prevádzkovým zamestnancom počas pobytu dieťaťa v materskej škole dbať na úpravu zovňajšku dieťaťa v súlade s jeho potrebami a hygienou.

     

    2.3.3     Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

    ·         vytvárať adekvátne pracovné podmienky, tvorivú atmosféru na udržiavanie dobrých medziľudských vzťahov v rámci kolektívu školy,

    ·         spolupracovať s rodičmi v rámci občianskeho združenia materskej školy,

    ·         poskytovať odborné konzultácie zákonnému zástupcovi o výchove dieťaťa, ktoré materskú školu navštevuje,

    ·         pri konzultáciách jednať  taktne, na profesionálnej úrovni v rámci všeobecných zásad spoločenského vystupovania a komunikácie. Konzultácie prebiehajú vo vopred dohodnutom čase medzi učiteľkou a rodičmi,

    ·         uplatňovať iniciatívu, vzájomnú pomoc a ochotu v spolupráci s ostatnými zamestnancami (nezamieňať si s prenesením svojich povinností na druhých) v rámci pracovných vzťahov,

    ·         prejaviť otvorenosť, konštruktívnosť pri riešení konfliktných, sporných situácií (s rodičmi, s kolegyňami) snažiť sa o taktné  riešenie, nie pred deťmi,

    ·         rešpektovať pravidlá, nariadenia, príkazy zamestnávateľa a priameho nadriadeného /zástupkyne materskej školy/ ,

    ·         v súlade so všeobecnými pravidlami, zákonmi a vyhláškami platnými v príslušnom roku využívať právo na získanie informácií o nových právnych normách, nariadeniach súvisiacich s ich pracovnou náplňou,

    ·         dodržiavať pracovnú disciplínu, rešpektovať kolegyne – nerušiť pri práci,

    ·         dodržiava organizačné pokyny školského poriadku materskej školy,

    ·         dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa zamestnanec dozvedel pri výkone práce  a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám po skončení pracovného pomeru,

    ·         zvyšovať si odborné vedomosti, osvojovať si nové metódy a formy práce,

    ·         tvorivo uplatňovať skúsenosti v praktickej činnosti,

    ·         niesť zodpovednosť za nesplnenie príkazov a úloh,

    ·         uplatňovať toleranciu, rešpektovanie a úctu voči všetkým osobám v materskej škole,

    ·         asertívnym správaním predchádzať možnému vzniku stresových, konfliktných situácií.

     

    3      Článok 3    

    3.1       Prevádzka materskej školy

    Riaditeľ ZŠ s MŠ, Sibírska 39, BA   :  Mgr. Milena Partelová

    Úradné hodiny: podľa telefonickej dohody  s rodičmi

    Zástupkyňa pre predprimárne vzdelávanie:  Mgr. Anna Mračková

    Úradné hodiny na Pionierskej: utorok a štvrtok od 12,00 hod.  do  13.00 hod.,   prípadne podľa telefonickej dohody  s rodičmi

    Vedúca školskej jedálne: Mária Šajgalíková

    Sídlo: ZŠ s MŠ, Sibírska 39, Bratislava

    Úradné hodiny pre verejnosť: podľa telefonického dohody

    Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch:

    Legerského:  od 6,45 hod.  do 17.00 hod.

    Pionierska:    od 7,00 hod.  do 17.00 hod.

    Šuňavcova:   od 6,45 hod.  do 17.00 hod.

     

    S prevádzkou materskej školy boli rodičia oboznámení na prvej schôdzi rodičov v školskom roku, čo potvrdia podpisom a je odsúhlasená zriaďovateľom Mestskej časti Bratislava -  Nové Mesto.

    V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov najmenej na tri týždne. V tomto období podľa inštrukcií zástupkyni vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku, upratujú triedy, opravujú hračky. Prerušenie prevádzky, po schválení riaditeľkou ZŠ s MŠ oznámi zástupkyňa oznamom, popr. mailom spravidla dva mesiace vopred. V čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať náhradnú materskú školu, ktorú určí riaditeľka  ZŠ s MŠ, alebo podľa harmonogramu, ktorý vydáva zriaďovateľ, len v nutných prípadoch.

    V čase ostatných prázdnin bude prevádzka materskej školy spravidla prerušená na čas, ktorý bude písomne prerokovaný s rodičmi, prípadne podľa dohovoru a pokynov zriaďovateľa. V tomto čase si zamestnanci budú čerpať dovolenku, príp. náhradné voľno.

    Organizáciu školského roka s uvedením termínov prázdnin tvorí príloha a je vyvesená na oznamovacej tabuli.

     

     

    3.2       Podmienky prijatia a dochádzky detí do materskej školy

    3.2.1     Zápis a prijatie dieťaťa

    Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa   od troch rokov do šiestich rokov jeho veku. Výnimočne, môžu byť prijaté deti po dovŕšení  dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné podmienky a ak počet prihlásených detí je nižší ako sú kapacitné možnosti materskej školy.

         O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka ZŠ s MŠ Sibírska 39, BA (ďalej len riaditeľka) podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

           Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v zmysle § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších zmien a doplnkov. Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča, ktorú si môžu vyzdvihnúť v materskej škole, popr. stiahnuť z internetovej stránky školy. Riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom určuje miesto a termín na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok. Žiadosti sa prijímajú k začiatku školského roka spravidla  od 30.apríla do 31.mája, pokiaľ je voľná kapacita aj v priebehu školského roka. Miesto a čas podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní zástupkyňa pre predprimárne vzdelávanie (ďalej len zástupkyňa) na základe pokynov riaditeľa ZŠ s MŠ Sibírska 39, BA spravidla od 15. februára príslušného kalendárneho roka na hlavnom vchode budovy materskej školy, budove  Základnej školy Sibírska 39, prípadne v Hlase Nového Mesta. V ozname zverejní dátum, miesto a čas podania žiadosti a podmienky prijímania detí do materskej školy.

    Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:

    ·         dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

    ·         dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky  

    ·         dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

           Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy budú zverejnené po prerokovaní s pedagogickou radou školy.

    Písomnú žiadosť o prijatie, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, predloží rodič zástupkyni. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Pri prevzatí žiadosti zástupkyňa, poprípade zamestnanec materskej školy, potvrdí prijatie žiadosti s dátumom prijatia a podpisom na kópii žiadosti. Žiadosť podaná bez potvrdenia o zdravotnom stave, neúplne vyplnená, nepodpísaná žiadosť sa považuje za nekompletnú a nebude akceptovaná. Takisto nebude akceptovaná v prípade, že rodič prijatého dieťaťa zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydanie rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske potvrdenia a vyjadrenia, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.

         Do triedy možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania, s autizmom, pričom sa najvyšší počet detí v triede znižuje o dve deti za každé zdravotne znevýhodnené dieťa. Maximálny počet zaradených detí so  ŠVVP  v jednej triede sú dve. Výkonom práv začleneného  dieťaťa so ŠVVP nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania.  Prijímanie detí so ŠVVP školský zákon aj vyhláška o materskej škole umožňuje, ale neukladá to ako povinnosť riaditeľke.                              

         Písomné rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydáva riaditeľka spravidla do 30. júna príslušného školského roka. V prípade prijímania detí v priebehu školského roka vydáva riaditeľka rozhodnutie spravidla do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

    O počte neprijatých detí do MŠ riaditeľka informuje zriaďovateľa. Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca zástupkyni do 15. júna. V prípade predčasného zaškolenia dieťaťa rodič písomne oznámi zástupkyni úmysel dieťa predčasne zaškoliť, najneskôr k 1.9. môže požiadať o umiestnenie dieťaťa do predškolskej triedy.

    Riaditeľka ZŠ s MŠ môže vydať Rozhodnutie o prijatí, o neprijatí, o prijatí s určením adaptačného pobytu, o prijatí s určením diagnostického pobytu. V rozhodnutí o prijatí môže určiť adaptačný/diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ. Dieťa pokračuje v dochádzke bez prerušenia, pokiaľ dôvod na adaptačný/diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ pominul. Zástupkyňa MŠ môže po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa v závislosti od individuálnych osobitostí dieťaťa navrhnúť riaditeľke ZŠ s MŠ pobyt v MŠ prerušiť na určený čas alebo predčasne ukončiť predprimárne vzdelávanie dieťaťa v materskej škole. Adaptačný pobyt je zameraný na postupnú socializáciu a diagnostikovanie a nesmie byť dlhší ako tri  mesiace v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu, dve a viac  hodín, s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa.  Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, pokračuje dieťa v pravidelnom navštevovaní  materskej školy bez ohľadu na uvedený termín ukončenia adaptačného pobytu v Rozhodnutí o prijatí dieťaťa. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa, môže zástupkyňa po prerokovaní so zákonným zástupcom navrhnúť rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

    Dôvodom prerušenia dochádzky môžu byť:

    ·         neosvojené základné hygienické návyky a dieťa sa pravidelne pomočuje a vyprázdňuje  bez použitia detskej toalety do času, kým si dieťa tieto návyky neosvojí,

    ·         nižšia adaptačná schopnosť dieťaťa,

    ·         žiadne reakcie na základné pokyny pedagogického zamestnanca,

    ·         návšteva špecializovaných inštitúcii s potvrdením lekára na určený čas.

     

    Dôvod predčasného ukončenia predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ:

    ·           zákonný zástupca dieťaťa neinformuje  školu o zdravotných problémoch dieťaťa a iných závažných skutočnostiach vzťahujúcich sa na zdravotný stav dieťaťa,

    ·           na základe odborného vyjadrenia – odporúčania / neodporúčania príslušného poradenského zariadenia (CPPPaP, CŠPP) k predprimárnemu vzdelávaniu dieťaťa spolu s ostatnými deťmi v triede MŠ, riaditeľ školy na návrh zástupkyne MŠ po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa, predčasne ukončí predprimárne vzdelávanie dieťaťa v materskej škole,

    ·           zákonný zástupca dieťaťa so ŠVVP nevyjadrí písomnou formou  škole súhlas  k  spolupráci s príslušným poradenským zariadením (CPPPaP, CŠPP) na zabezpečenie  vhodných podmienok pre edukáciu dieťaťa v prípade, že  škola nemá pedagóga  so špeciálnopedagogickou kvalifikáciou,

    ·           ak opakovane neuhrádza poplatky na čiastočnú úhradu  za pobyt dieťaťa v materskej škole a za stravu,

    ·           ak dieťa, alebo jeho zákonný zástupca závažným a opakovaným spôsobom porušuje školský poriadok,

    ·           ak zákonný zástupca požiada o predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania v materskej škole (sťahovanie apod.).

        

    Deti do tried zaraďuje na začiatku školského roka  zástupkyňa, spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas školského roka môže zástupkyňa preradiť dieťa z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Rodičovi zástupkyňa oznámi dôvod a termín preradenia osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roka je v kompetencii zástupkyni a jej rozhodnutie je konečné. Zmena sa vyznačí v triednej dokumentácii. O zaradení detí do jednotlivých tried je zákonný zástupca informovaný  oznamom  v šatniach najneskôr v prvý deň školského roka.

    V deň  nástupu dieťaťa do MŠ rodičia odovzdajú fotokópiu preukazu poistenca,  kompletne vyplnený dotazník a písomné prehlásenie o aktuálnom  zdravotnom stave dieťaťa, splnomocnenie zákonných zástupcov, súhlas na spracovanie osobných údajov, zápisný lístok do ŠJ.

    Najvyšší počet detí v triede MŠ podľa školského zákona je:

    • 20 v triede pre 3- až 4-ročné deti,
    • 21 v triede pre 4- až 5-ročné deti,
    • 22 v triede pre 5 až 6-ročné deti,
    • 21 v triede pre 3- až 6-ročné deti.

    Podľa zákona 390/2011 Z. z. na návrh zriaďovateľa a po súhlase rady školy sa najvyšší počet detí v triede zvýši o počet detí určený v návrhu zriaďovateľa, pričom je potrebné dodržiavať nariadenia v oblasti hygieny a bezpečnosti.

     

    3.2.2     Dochádzka detí do materskej školy

    Rodič zodpovedá za pravidelnú dochádzku dieťaťa do materskej školy. Dieťa privádza do materskej školy spravidla do 8,00 hod. a prevezme ho spravidla po 15,00 hod. V prípade mimoriadneho príchodu dieťaťa do materskej školy v priebehu dňa, dohodne rodič dochádzku s učiteľkou v triede tak, aby nenarušil, či neobmedzil priebeh činností ostatných detí. Dieťa od rodiča preberá učiteľka, ktorá od jeho prevzatia za neho zodpovedá až do odovzdania dieťaťa druhej učiteľke, rodičovi alebo inej poverenej osobe. Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.

    Rodič je povinný vyzdvihnúť dieťa najneskôr zo sídla materskej školy  do ukončenia prevádzky, t.j. do 17.00 hod. Ak  si rodič po ukončení prevádzky MŠ načas nevyzdvihne dieťa z materskej školy, učiteľka telefonicky vyzve rodiča, poprípade splnomocnené osoby. Ak si rodič alebo splnomocnené osoby ani po telefonickej výzve neprídu pre dieťa, či nie je možný telefonický kontakt, učiteľka alebo poverený zamestnanec zostáva spolu s dieťaťom na pracovisku.

    Pri neskorom príchode pre dieťa je rodič povinný na tlačive (v zošite na to určenom) potvrdiť podpisom neskorý príchod, s vyznačením presného času odchodu z MŠ a dôvod oneskoreného príchodu pre dieťa. Zápis slúži na započítanie nadčasových hodín pre pedagogického a prevádzkového  zamestnanca a súčasne je potvrdením o neskorom prebratí dieťaťa.  

     

    V prípade opakovaného (2x) neskorého príchodu pre dieťa bude rodič upozornený písomne na možnosť ukončenia dochádzky dieťaťa pre porušovanie školského poriadku, v prípade že bude opätovný neskorý príchod rodiča pre dieťa, zástupkyňa navrhne riaditeľke ukončenie dochádzky dieťaťa pre opakované porušovanie školského poriadku o čom bude opätovne informovaný rodič písomne proti podpisu.

    Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže rodič písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa, nie mladšie ako desať rokov, alebo inú,  pre učiteľku známu osobu.

     

    Odhlásiť dieťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne deň vopred v zošite na odhlasovanie detí (Šuňavcova, Legerského - umiestnený v šatni), alebo v konkrétny deň telefonicky, SMS do 8.00 hod. Neodhlásené deti sú nahlásené pani vedúcej školskej jedálne do počtu stravníkov pre daný deň.

     

     

    3.2.3     Úhrada poplatkov za dochádzku

    Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je určená všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa, na základe ktorého vydáva príslušný starosta oznam  o určení jeho výšky.

    Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v ktorom sa určila výška príspevku za dieťa materskej školy:

    Legerského:  35,00 € mesačne

    Pionierska:    60,00 € mesačne

    Šuňavcova:   35,00 € mesačne

     

    Úhrada školného:

    Rodič uhrádza všetky poplatky poštovou poukážkou, bezhotovostným prevodom, trvalým príkazom  prostredníctvom banky na príjmový účet ZŠ s MŠ, Sibírska 39 s uvedenými údajmi:

    Prima banka IBAN: SK29 5600 0000 0084 2375 0002

    Doplňujúci údaj: meno dieťaťa, Pionierska

    Variabilný symbol: mesiac, rok a číslo:

    Legerského: 06 (kód MŠ), napr.: 09 17 06 (september)

    Správa pre príjemcu: meno dieťaťa, Legerského

    Pionierska: 05 (kód MŠ), napr.: 09 17 05 (september)

    Správa pre príjemcu: meno dieťaťa, Pionierska

    Šuňavcova: 04 (kód MŠ), napr.: 09 17 04 (september)

    Správa pre príjemcu: meno dieťaťa, Šuňavcova

     

    V čase letných prázdnin uhrádza rodič pomernú časť.

    Tento príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

    Príspevok za pobyt v materskej škole sa podľa osobitného predpisu neuhrádza za dieťa ktoré:

    • má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky;
    • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu;
    • je umiestnené v zariadení na rozhodnutie súdu;

    Príspevok sa neuhrádza:

    • z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy počas školských prázdnin;
    • z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom alebo z iných závažných dôvodov.

    Na základe písomnej žiadosti rodiča môže zriaďovateľ na základe rozhodnutia odpustiť platbu, ak dieťa prerušilo dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov za predpokladu, že všetky platby sú riadne uhradené.

    Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2017 zo dňa 12.09.2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 07/2015 zo dňa 13.10.2015 o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto, a je účinné od: 01.10.2017, prináša nasledovnú zmenu (zvýraznené písmo):

    Článok 2: Materská škola (1) Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, a to vo výške viď Príloha 1, bod A. Od tretieho dieťaťa 0 €.

    Viacdetná rodina - na tretie a každé ďalšie dieťa - neplatí poplatok za MŠ. Nezáleží na tom, či všetky deti danej rodiny navštevujú rovnakú ZŠ s MŠ (príklad: rodina môže mať napr. 1. dieťa študujúce gymnázium, 2. na prvom stupni ZŠ a 3. v MŠ = neplatia za MŠ).

    Na základe vyššie uvedeného VZN  si rodič dieťaťa  podá žiadosť, v ktorej bude žiadať o odpustenie poplatku za MŠ. Ak všetky ich deti nenavštevujú rovnakú školu, ako prílohu budú tvoriť kópie rodných listov detí. Žiadosť schvaľuje riaditeľka školy.

     

    V prípade, že nebude platba uhradená v stanovenom termíne na účet ZŠ s MŠ Sibírska 39,BA, zástupkyňa prostredníctvom triednych učiteliek ústne upozorní rodičov na okamžitú úhradu poplatku s preukázaním o úhrade a na porušenie Školského poriadku. Po  ústnom upozornení nasleduje písomné upozornenie. V prípade, že zákonný zástupca po písomnom upozornení platbu neuhradí, riaditeľka školy, na návrh zástupkyne, rozhodnutím ukončí dochádzku dieťaťa do materskej školy.

    Okrem uvedeného  poplatku rodič uhrádza poplatok za stravu. Poplatok za stravu je zložený z príspevku  na nákup, prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni tzv. stravného a z príspevku na režijné náklady (ďalej len réžia). 

    Výšku stravného na jedno jedlo je:

    Desiata          Obed            Olovrant            Spolu            Úhrada

    0,30             0,72                  0,25                  1,27                1,27

    0,30             0,72                  0,00                  1,02                1,02  bez olovrantu

    V prípade, že sa rodič rozhodne, že dieťa bude navštevovať MŠ len v dopoludňajších hodinách,  po dohovore s triednou učiteľkou a písomnom oznámení zástupkyni môže od začiatku nasledujúceho mesiaca uhrádzať poplatok za desiatu a obed. 

    Výška príspevku na réžiu je 3,00 € /mesiac, platí sa  polročne.

     

    Stravné a réžia sa uhrádza:

     

    Poplatok za stravu sa uhrádza bezhotovostným prevodom /trvalým príkazom/ alebo poštovou poukážkou (treba požiadať v MŠ) na účet s uvedenými údajmi: Prima banka IBAN:SK11 5600 0000 0084 2375 1005

    doplňujúci údaj: meno dieťaťa /nie rodiča/, materská škola

    variabilný symbol: osobné číslo dieťaťa, ktoré určí vedúca ŠJ

    Úhradu treba uskutočniť najneskôr do 25. dňa v mesiaci podľa predpisu vedúcej ŠJ. V prípade nezaplatenia poplatku za stravu dieťaťa, bude rodič upozornený  ústne alebo mailom písomne. Pokiaľ nedôjde  k úhrade,  nebude dieťaťu od 1. dňa nasledujúceho mesiaca strava vydaná a z tohto dôvodu nebude môcť dieťa navštevovať materskú školu.  V prípade opakovaného neplatenia stravného sa bude toto konanie považovať za hrubé porušenie školského poriadku a po písomnom upozornení môže riaditeľ, na návrh zástupkyne, rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

    Riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Vedúca školskej jedálne zodpovedá za správnosť a evidenciu príspevkov, za kvalitu a kvantitu  stravy  podávanej  dieťaťu  a dodržiavanie  všetkých predpisov a zásad  HCCP(Plán správnej výrobnej praxe v školskom stravovacom zariadení).

     

     

     

     

    3.3       Vnútorná organizácia materskej školy

     

    3.3.1     Legerského:

    Vnútorná organizácia materskej školy

    3.3.2     Organizácia tried a vekové zloženie detí

    Prízemie:        1. trieda:          3 - 4 ročné deti, kapacita  21  detí                                                                                                

                            2. trieda:          4 - 5 ročné deti, kapacita  22  detí

     

    Poschodie:     3. trieda:         4 - 5 ročné deti, kapacita  22   detí                                         

                           4. trieda:         5 - 6 ročné deti, kapacita  23   detí                 

               

     

    3.3.3     Preberanie detí

    Dieťa od rodiča preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia, až po jeho odovzdanie učiteľke, ktorá ju strieda v práci, rodičovi, alebo inej písomne splnomocnenej osobe.

     

    §  Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže rodič písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa nie mladšie ako desať rokov, alebo inú známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá.

    §  V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie detí,  je potrebné o tom písomne (fotokópiu úradného rozhodnutia) informovať zástupkyňu.

    §  „Preberanie detí“ medzi učiteľkami v čase schádzania a rozchádzania detí je možné len písomne, na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúcej a odovzdávajúcej učiteľky.

    §  v prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa (odporúča sa vyžiadať od zákonných kontakty na viac osôb, ktoré by mohli v prípade tejto situácie prevziať dieťa); ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného

    §  zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobné času zamestnancov. Službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba.

    §  v prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

     

    3.3.4     Organizácia prevádzky podľa aktivít denného režimu

          Deti sa schádzajú od 6,45 do 7.30 hod. v 1. triede. O 7.30 hod. deti odchádzajú s učiteľkou do svojej triedy. Od 16.30 do 17.00 hod. sa deti schádzajú v 1. triede a odtiaľ odchádzajú domov. Dieťa s poldennou dochádzkou si rodič prevezme medzi 12.00 - 12.30 hod. po dohode s učiteľkou na triede.

    Za priaznivého počasia sa deti rozchádzajú domov zo školského dvora. Rodič po príchode na školský dvor oznámi pedagogickému zamestnancovi svoj príchod, zároveň preberá zodpovednosť za svoje dieťa a najneskôr do 5 – 10 minút s dieťaťom spravidla  opustí školský dvor a areál materskej školy. Dieťa  za uvedený čas môže prirodzene ukončiť svoju hru, oprášiť sa od piesku a rozlúčiť sa s kamarátmi.  Z dôvodov zachovania bezpečnosti detí, ktoré sú v starostlivosti pedagogických zamestnancov a prehľadnosti sa rodič so svojim dieťaťom nezdržiava na školskom dvore.

         V prípade neprítomnosti učiteľky sa deti nenásilnou formou rozdelia do ostatných tried. V prípade, že detí je viac ako povoľuje legislatíva, zástupkyňa zabezpečí ďalšiu osobu z prevádzkových zamestnancov k dozoru pri deťoch do príchodu učiteľky z popoludňajšej  zmeny. Od nasledujúceho dňa zástupkyňa zabezpečí zastupovanie v triede. Na popoludnie sa v prípade neprítomnosti učiteľky deti delia do ostatných tried  v súlade s maximálnym počtom detí, ktoré stanovuje vyhláška. Učiteľka, ktorá deti rozdeľuje, vyloží  pre rodičov v šatni oznam, v ktorých triedach sú deti rozdelené.  Ak je tento stav detí vyšší, zástupkyňa zabezpečí zastupovanie pedagogickou zamestnankyňou.

        Edukačný proces zabezpečujú dve učiteľky v súlade so zásadami psychohygieny so zreteľom na individuálny vývin dieťaťa  a jeho osobnosť. Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede sú spracované vo forme denného poriadku.

    Denný poriadok je zverejnený pre rodičov na nástenke. Rodičia nevstupujú do triedy a spálne, len ak je to nevyhnutné a v sprievode zamestnanca materskej školy.

     

    3.3.5     Organizácia v šatni

    Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky, vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a kultúre pri obliekaní a obúvaní. Dieťa sa z bezpečnostných dôvodov nesmie postaviť na lavičku. Pri obliekaní na von, si dieťa vyberie najskôr topánky a nohavice, (ak si ich prezlieka) sadne si na lavičku, prezlečie nohavice a nazuje si topánky, potom do skrinky vloží papuče. Následne vyberá a postupne si samostatne oblieka sveter, bundu, šál. Prichádza k učiteľke, ktorá sedí na lavičke v šatni tak aby videla do chodbičky, kam odchádzajú ňou upravené deti. Čiapku si deti za pomoci učiteľky nasadia až tesne pred odchodom na dvor aby sa nespotili. Do šatne 3. a 4. triedy idú vždy len deti jednej triedy, druhú triedu učiteľka pripraví na vyzliekanie v závetrí (rozopínanie, čiapky dolu...). Pred pobytom vonku si deti počas čakania spievajú, recitujú v sede v 2. triede Za poriadok v skrinkách, včasné označenie skriniek osobnou značkou dieťaťa, zhodnou so značkou v umyvárni i v spálni a estetickú úpravu šatne zodpovedajú učiteľky príslušnej triedy, za čistotu miestnosti a nábytku a hygienu prevádzkoví zamestnanci. Každé dieťa má mať v skrinke dostatok náhradného oblečenia a vreckovky. Rodičia sú povinní odprevadiť dieťa až do triedy, na čo ich priebežne a taktne upozorňujú triedne učiteľky.

        Zakazuje sa dávať deťom do skriniek jedlo, ovocie, nápoje, sladkosti, lieky, masti a krémy. Skrinky sú označené značkami a zoznam detí je vyvesený na nástenke v šatni. Za poriadok v skrinkách zodpovedajú rodičia, za estetickú úpravu šatne zodpovedajú učiteľky a za čistotu a hygienu prevádzkové zamestnankyne. Odporúča sa priniesť dieťaťu pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy, na prezutie papuče, ktoré si vedia deti samé obuť.

    Rodičia sú povinní odprevadiť dieťa do triedy a odovzdať ho učiteľke, v šatni za sebou zanechať poriadok. Pri príprave na pobyt vonku učiteľky všetkých tried musia dodržať pravidlo, že v priestore sa zdržuje vždy len jedna trieda. Pri odchode detí na pobyt von učiteľka skontroluje všetky deti či sú zapravené, primerane oblečené vzhľadom na počasie, pozapínané a dostatočne zaviazané, poprípade zapnuté topánky.

     

    3.3.6     Organizácia v umyvárni

    Každé dieťa má skrinku na uterák, hrebeň. Deti 3. a 4. triedy majú v skrinke na uteráky pohár so zubnou kefkou, ktorá musí byť zabezpečená proti dotyku s inou kefkou a označená menom dieťaťa. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov (všetko aspoň 1x týždenne), prípravu tekutých mydiel do dávkovačov, za dopĺňanie toaletného papiera , suchú podlahu a hygienu zodpovedá určená prevádzková zamestnankyňa. Za čistotu a pravidelnú výmenu zubných kefiek každé 2-3 mesiace zodpovedá učiteľka. Upratovačka  pripraví do umyvárne uteráky na policu do košíkov pre všetky zaradené deti. Nepoužívané sú v igelitovom vrecku a po nepoužití sa odložia späť do skrine na to určenej.

    Deti sa v umyvárni a WC zdržujú za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe, dbá na správny postup pri umývaní rúk: opláchnuť ruky pod vodou jedným stlačením dávkovača nadávkovať penu, rozotrieť, opláchnuť, otriasť nad umývadlo, bez kontaktu s ním, zastaviť vodu, ruky utrieť do zaveseného uteráka. Pri umývadle sú najviac dve deti, ostatné čakajú v rade. Deti majú zoznamom pridelené umývadlá (predchádzanie úrazu).

                Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy a prevádzková zamestnankyňa.

    Umývanie zubov sa realizuje v skupine stredných a starších detí, vždy po obede (bez zubnej pasty). Učiteľky osvojujú správne návyky čistenia zubov a ústnej dutiny pomocou kefky a pohárika s vodou. Učiteľka postupne ako deti prichádzajú k umývadlu, po umytí rúk, dozrie, usmerní dieťa ako správne použiť kefku, dbá na správne vypláchnutie ústnej dutiny, opláchnutie kefky a pohára dieťa si  odloží pohár s kefkou na miesto. Upratovačka denne umýva použité poháre. Deti idú na WC pred pohybovou aktivitou, edukačnou aktivitou, odchodom do jedálne, na pobyt vonku, pred oddychovaním, po oddychu. Učiteľka dozrie, aby deti použili toaletu, po toalete používali toaletný papier a nabáda ich na primeranú dĺžku toaletného papiera podľa potreby. Po veľkej potrebe skontroluje pani učiteľka, či sa dieťa dostatočne utrelo, poprípade mu pomôže. Pri odchode z umyvárne pani učiteľka skontroluje zastavenie vody, spláchne WC, poprípade určí službu, ktorá to skontroluje.

     

    3.3.7         Organizácia v jedálni

    Za organizáciu a výchovný proces v ŠJ zodpovedajú pedagogickí zamestnanci. Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov i prikrmuje. Nenúti ich jesť. Za kľudné prostredie počas stolovania zodpovedá učiteľka z rannej smeny, ktorá má pri deťoch dozor, ak však učiteľka z popoludňajšej smeny neobeduje, deťom sa počas stolovania venujú obidve. Ak je učiteľka určitej triedy pri deťoch sama, môže požiadať o pomoc kolegyňu, ktorá má dozor v ŠJ nad deťmi z inej triedy, prípadne prevádzkovú zamestnankyňu.  Ak učiteľka z rannej smeny nezvláda starostlivosť o deti, venujú sa deťom obidve triedne učiteľky a obedujú až v čase, kedy sú deti uložené na ležadlách. Na stravovanie sú presne určené časy.

    Deti I. a II. triedy používajú pri stolovaní  spravidla lyžičku a vidličku a deti III. a IV. triedy používajú spravidla kompletný príbor. Nastrihané obrúsky pripraví prevádzková zamestnankyňa do vstavanej skrine v jedálni a v pohárikoch na to určených ich na stolíky umiestňuje kuchárka. Ak zamestnanci ŠJ nepripravia všetky potrebné veci ku kultúrnemu stolovaniu, je povinnosťou učiteľky ihneď na to upozorniť, aby sa nedostatok odstránil. Ak riady zo stolov v rámci sebaobsluhy pomáhajú odnášať určené deti, učiteľka zodpovedá za dobrú a bezpečnú organizáciu. Dieťa odnáša najviac tri taniere, v každej ruke len jeden pohár, nezasúva ich do seba.

    Každý zamestnanec zodpovedá za to, aby dvere na terasu ani okná po jeho odchode z jedálne nezostali otvorené.

                Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje normovanie jedál podľa vzorového jedálnička, prísun potravín a celý chod školskej jedálne a denné zisťovanie počtu stravníkov v spolupráci s kuchárkou. Upratovačka zapisuje odhlásené deti do zošita na to určeného aj s dôvodom neprítomnosti. Pri zistenej alergii alebo  diéte, rodič je povinný podať u vedúcej školského stravovania žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. Vedúca jedálne vypracuje postup pri vydávaní stravy, ktorú pripravujú doma rodičia.  Súčasťou žiadosti je doklad od lekára na ktorom sú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť. Kópia dokladu je súčasťou osobnej dokumentácie dieťaťa v triede. Učiteľka danej triedy túto skutočnosť oznámi vedeniu školy. Triedne učiteľky zapíšu do zoznamu deti z jednotlivých tried s  presným popisom alergií a vyvesia ho v jedálni.

        Pitný režim detí v triedach zabezpečujú učiteľky v spolupráci so zamestnancami zariadenia školského stravovania, hlavne čistou pitnou vodou, ktorú si ráno vždy napustia čerstvú. Za čistotu pohárov a hygienu pohárov zodpovedajú prevádzkové zamestnankyne. Poháre sa umývajú denne dva krát /dopoludnia a odpoludnia/.

    Do jedálne majú rodičia vstup zakázaný.

     

    3.3.8     Pobyt vonku

    Pred každým pobytom vonku deti idú na WC. Pri obliekaní detí na pobyt vonku pomáhajú prevádzkové zamestnankyne, ak ich o to učiteľka požiada. Učiteľka od detí v žiadnom prípade neodchádza, oblečenie a obuv  si pripraví vopred alebo v čase, kedy je pri deťoch druhá učiteľka.

    Pobyt vonku členia učiteľky na tri časti - pozorovanie, organizované činnosti, voľné hry.

                Počas pobytu detí vonku, je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia detí. Zabezpečujú dozor na preliezačkách a hrových atrakciách.

    Za celkovú čistotu pieskovísk, záhradnú plochu a čistotu chodníkov zodpovedajú nepedagogickí zamestnanci v zmysle vyhlášky MZ SR č.521/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na pieskoviska. Z bezpečnostných dôvodov učiteľky priebežne odstraňujú piesok z chodníkov okolo pieskovísk, predmety  a pokazené hračky. Hračky po skončení pobytu vonku deti vyzbierajú a  vždy uložia do skladu. Ak zostávajú učiteľky dopoludnia na pieskovisku a terase, môžu byť otvorené (ale kontrolované) terasové dvere do ŠJ a  uzamknutá šatňa zvonka.

    Detské šatne sú počas dopoludňajšieho pobytu zatvorené a popoludňajšieho pobytu vonku odomknuté. V prípade potreby použitia WC, odprevadí učiteľka dieťa na WC (iba ak je s ňou na dvore iná učiteľka), alebo ide učiteľka na WC so všetkými deťmi. Deti III. a IV. tr. si utierajú ruky do papierových obrúskov. Počas pobytu vonku sú dvere zo šatne do ostatných častí budovy zamknuté.

    Učiteľka privedie deti na dvor organizovane a upozorní na potrebné veci z hľadiska bezpečnosti a zdravia. Zabezpečí deťom plnohodnotnú činnosť a dostatok vhodných pomôcok. Učiteľka sa priebežne zdržiava na takých miestach na školskom dvore, aby mala prehľad o všetkých deťoch. Na pobyt vonku si berie každá učiteľka kôš s hračkami sama. Dohliada aby neboli deťmi bezdôvodne ničené. Na hru využívajú učiteľky v priebehu týždňa celý školský dvor, striedajú sa po triedach na stanovištiach a zabezpečujú ďalšie hračky a pomôcky ako sú hračky do piesku, laná, hojdačky a dopravné prostriedky (kolobežky, odrážadlá a bicykle). Hra na kolotoči: Deti pri pohybe kolotoča sedia, pridŕžajú sa, ovládajú ho volantom v jeho strede. Nikto nesmie kolotoč roztáčať z vonku a behať okolo neho. Za zabezpečenie pitného režimu prostredníctvom zamestnankýň ŠJ zodpovedá každá učiteľka. Deti sa z hygienického dôvodu nesmú obsluhovať samé. Učiteľka si na pomoc môže zavolať prevádzkovú zamestnankyňu: kuchárku, upratovačku. Počas popoludňajšieho pobytu vonku zodpovedá za odloženie hračiek a tiež za zabezpečenie pitného režimu učiteľka, ktorá pracuje do 17,00 hod. Za čistotu pohárov zodpovedajú zamestnanci ŠJ. Ak sú na dvore spolu deti viacerých tried, každá učiteľka zodpovedá za deti svojej triedy a za tie, ktoré jej zverila kolegyňa pred odchodom z práce na základe písomného dokladu (zošit – evidencia odovzdávania detí).

    Počas letných mesiacov je pobyt detí vonku prispôsobený intenzite slnečného žiarenia do 11.00 hod. a od 15.00 hod.

    Počas pobytu vonku na školskom dvore odchádza dieťa na toaletu v sprievode učiteľky, ktorá vyzve aj ďalšie deti a zostávajúcu učiteľku požiada o dozor nad ostatnými deťmi. Ak je učiteľka na dvore sama s deťmi, zoberie na toaletu všetky deti.

    Počas pobytu vonku deti nabádajú na pitie niekoľkokrát, sledujú aby sa každé dieťa napilo. Pitný režim sa zabezpečuje čistou vodou v termonádobe a pohároch na podnose, ktorý vynesie na dvor pani upratovačka. Použité poháre sa otáčajú.  Po pobyte vonku učiteľka za pomoci detí odnesie použité poháre a termonádobu do jedálne na umytie a vypláchnutie. Na popoludňajší pobyt vonku  opäť vynesie termonádobu aj poháre na dvor a pripraví k používaniu.

    Na vychádzke môže mať učiteľka 21 detí od 4 do 5 rokov alebo 22 detí starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte detí alebo činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor (napr. sánkovanie, plávanie), zástupkyňa zabezpečí ďalšieho pracovníka predškolského zariadenia alebo plnoletú osobu, ktorá dbá na bezpečnosť detí. S triedou detí mladších ako 3 roky, detí od 3 do 4 rokov sa uskutoční vychádzka len v prítomnosti 2 zamestnancov. Učiteľka na vychádzke používa terčík. Prvá a posledná dvojica detí má na sebe reflexné vesty. Pri prechode cez vozovku učiteľka vchádza do vozovky ako prvá, zastaví premávku zdvihnutím terčíka a zostáva na vozovke až kým neprejdú všetky deti. Vozovku opúšťa posledná učiteľka. Učiteľka dbá na bezpečnosť detí počas vychádzky, ide tak, aby mala prehľad o všetkých deťoch.

    Na výlet a exkurziu s deťmi predškolského veku možno použiť aj verejnú dopravu.

        Pobyt  vonku  sa neuskutočňuje počas dažďa,  silného  nárazového  vetra,  silného  mrazu  pod -10°C, silnej hmly a poľadovice.

      

    3.3.9     Organizácia v spálni

    Hygienu pred spánkom deti absolvujú kým sú oblečené, zároveň si zo spálne prinesú do triedy pyžamo. Vhodné je aby si ho na stoličky do dvoch radov pripravili pred pobytom vonku. Vyzliekajú sa v triede, kde si uložia svoje oblečenie na operadlo stoličky uloženej na koberci. Deti sa vyzliekajú len do nohavičiek a obliekajú si obidve časti pyžama. Ak je v spálni chladno, prípadne si to želajú rodičia, môžu si nechať i spodné tielko. Učiteľka zodpovedá za pravidelné vetranie spálne, od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku, odpočinok detí využíva na sebavzdelávanie, prípadne činnosť súvisiacu s jej prácou.  Deťom predškolskej triedy možno v druhom polroku skrátiť čas poobedňajšieho oddychu. So súhlasom rodičov môžu deti skrátenie odpočinku aj počas celého školského roka využiť na krúžkovú činnosť.

    Učiteľka vedie deti k čiastočnej úprave ležadla tak, že dieťa si obuje najskôr papuče a upravuje paplón zo zeme. Nestojí na ležadle. Z pyžama sa deti vyzliekajú až v triede po hygiene, pyžamo neodkladajú na koberec, ale na sedadlo stoličky. Každé dieťa sa učeše svojím hrebeňom. Deti, ktoré sú upravené rýchlejšie, si prezerajú knihy, kým nie sú všetci oblečení a pripravení na spoločné odnesenie poskladaného pyžama do spálne.

     

    3.3.10Organizácia na schodoch

    Po schodišti deti schádzajú a vychádzajú za sebou v jednom rade (nie v dvojiciach) spravidla prvé idú dievčatá za nimi chlapci, bez držania iného dieťaťa. Prvé dieťa v poradí postojí na medziposchodí (pri chôdzi v obidvoch smeroch) pri poslednom ramene schodov. V chôdzi pokračuje až na pokyn učiteľky. Pri chôdzi po schodoch v smere hore idú deti popri zábradlí, pri schádzaní sa pridŕžajú nižšieho madla, idú vždy vpravo. Učiteľka sa po schodoch pohybuje tak, aby vždy videla na všetky deti a mala o nich prehľad.

    Na schodisku sa žiadne dieťa nezdržiava bez dozoru dospelej osoby.

     

    3.3.11Organizácia záujmových krúžkov, výletov, exkurzií, výcvikov

    Organizácia  ostatných  aktivít

    Výlety alebo exkurzie sa organizujú na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti.

    Na činnosti organizované mimo materskej škole, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, zástupkyňa zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

    a)    predplavecký výcvik: najviac 8 detí na jedného pedagogického zamestnanca,

    b)    lyžiarsky výcvik: najviac 10 detí na jedného pedagogického zamestnanca

    c)    korčuľovanie: najviac 10 detí na jedného pedagogického zamestnanca

    d)    saunovanie: najviac 10 detí na jedného pedagogického zamestnanca,

    e)    škola v prírode: najviac 10 detí na jedného pedagogického zamestnanca( vyhláška č 305/2008 Z.z. o škole v prírode – jej novela 204/2015)

    d) výlety a exkurzie: na jednu triedu (20,21,22) dvaja pedagogickí zamestnanci              a jedna poverená plnoletá osoba.

     Za kvalitnú prípravu, organizáciu a zabezpečenie bezpečných, hygienických fyziologických potrieb detí zodpovedá zástupkyni poverený pedagogický zamestnanec.

    Pred uskutočnením akcie zástupkyňa žiada riaditeľku o súhlas s uskutočnením aktivity. Vedúci pedagogický zamestnanec poverený zástupkyňou školy písomne vypracuje organizačné zabezpečenie prípravu a priebeh vrátane poučenia zúčastnených osôb  o bezpečnosti a ochrane zdravia, ktoré potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť aj hromadné dopravné prostriedky a verejná doprava.  O použití MHD rozhoduje zástupkyňa školy, pričom zohľadní účel cesty, cieľ cesty a zváži možné nebezpečenstvo. S jednou triedou musia v takomto prípade ísť dve pedagogické zamestnankyne a dve nepedagogické zamestnankyne/rodič, resp. na šesť detí jeden pedagogický a jeden nepedagogický zamestnanec/rodič. Deti musia mať na sebe bezpečnostné prvky.

    Pri nastupovaní do autobusu, resp. iného dopravného prostriedku nastúpi učiteľka, ktorá deti usmerňuje pri usádzaní. Ďalšia dospelá osoba pomáha deťom pri nastupovaní a druhá učiteľka dohliada na bezpečnosť deti, ktoré ešte do dopravného prostriedku nenastúpili. Po nastúpení sa deti usadia, učiteľka ich spočíta a skontroluje a pomôže deťom uvoľniť šatstvo, uložiť ruksaky a pripúta ich bezpečnostnými pásmi.  Pri vystupovaní najprv vystúpi učiteľka, ktorá usmerňuje deti na chodníku/kraji cesty, ďalšia osoba pomáha pri vystupovaní a posledná vystupuje učiteľka, ktorá skontroluje dopravný prostriedok, či tam nezostalo dieťa, osobné veci detí. Po vystúpení si učiteľky deti spočítajú. Počas cesty dospelí sedia v rozostúpení tak, aby mali prehľad o všetkých deťoch a dozerali na ich bezpečnosť.

    3.3.12Organizácia krúžkovej činnosti

    Krúžková činnosť v materskej škole sa realizuje s prihliadnutím na vek detí / spravidla deti z najstaršej vekovej skupiny/ a usporiadanie dňa detí tak, aby nenarušovala plynulý priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti. Uskutočňuje sa v popoludňajších hodinách. Záujmové krúžky prebiehajú pod vedením lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity s deťmi. Za obsah a kvalitu realizovanej krúžkovej činnosti sú zodpovední pedagogickí zamestnanci a kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia zástupkyni na schválenie plán činnosti. Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Vedúci krúžku je povinný viesť evidenciu  účasti detí na krúžkovej činnosti, o úhrade poplatku za krúžok. Osobne deti preberá od učiteľky a osobne deti odovzdá proti podpisu s uvedením presného počtu detí a menami detí na tlačive „Odovzdávanie a preberanie detí“.

    §     Krúžok anglického jazyka budeme realizovať v spolupráci s jazykovou školou Prima v popoludňajších hodinách dva krát  týždenne, v 3-4 skupinách

    §     Pohybovo - tanečný krúžok – Hopík budeme realizovať v spolupráci s p. Paliatkovou trikrát  týždenne v priestoroch telocvične v ...... hale. Deti si preberie trénerka, na základe splnomocnenia rodičov

    Zástupkyňa je:

    -          oprávnená kontrolovať a hodnotiť priebeh vyučovacieho procesu v rámci krúžku;

    -          dodržiavanie požiadaviek bezpečnosti a psychohygieny detí, vnútornú organizáciu;

    -          dodržiavanie zmluvných podmienok v záujme dieťaťa a zákonného zástupcu.

     

               Lektor je povinný bezpečne zaobchádzať s materiálno-technickým vybavením           a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Zákonní zástupcovia detí boli riadne poučení o možných dôsledkoch súvisiacich s krúžkovou činnosťou a vlastnoručným podpisom vyjadrili súhlas s účasťou dieťaťa na krúžku. Za bezpečnosť počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.

    3.3.13Obmedzenie, prip. prerušenie prevádzky

        Z  dôvodu organizácie prevádzky materskej školy a úsporného využívania finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy  zástupkyňa môže rozhodnúť o spájaní tried. Spájajú sa tie triedy, kde je to ekonomicky najvýhodnejšie. /spravidla delenie detí prvej triedy, tie majú vytvorené stabilné podmienky, podľa zoznamu sú prideľované vždy do tej istej triedy/.   Pri rozhodnutí o spájaní tried dbá na dodržiavanie počtu detí v triedach v zmysle platnej legislatívy a na  zabezpečenie kvality výchovy a vzdelávania. Nadbytok zamestnancov zástupkyňa rieši nariadením čerpania náhradného voľna alebo čerpaním riadnej dovolenky.

        V čase školských prázdnin, ktoré sú vyhlásené pre základné školy sa zisťuje záujem o dochádzku detí do materskej školy písomne. Pokiaľ záujem nepresiahne 25% prihlásených detí bude z ekonomických dôvodov prevádzka  materskej školy prerušená. O organizácii činností a prevádzke materskej školy počas obmedzenej prevádzky /školské prázdniny, iné závažné udalosti/ rozhoduje po zvážení riaditeľ  školy na návrh zástupkyne podľa počtu prihlásených detí. Informácia pre zákonných zástupcov o školských letných prázdninách je zverejnená na nástenke minimálne 2 mesiace vopred. Termíny ostatných prázdnin sú vyvesené počas celého školského roka. V prípade potreby náhradnej materskej školy v čase letných prázdnin treba nahlásiť termín najneskôr do konca apríla v školskom roku triednej učiteľke.

          V čase epidemického výskytu chrípkového ochorenia v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 15/2005-R sa na základe vyjadrenia príslušného úradu verejného zdravotníctva preruší výchova a vzdelávanie, ak počet neprítomných detí z dôvodu ochorenia chrípkou prekročí 20% s celkového počtu detí.

     

    3.3.14Konzultácie s pedagogickými zamestnancami

    Rodičia majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami v čase, v ktorom sa dohodli. Konzultácie sú spravidla ústne, avšak ak rodič, prípadne pedagogický zamestnanec prejaví záujem, vyhotoví sa záznam písomne. V písomnej forme sa vyhotovujú záznamy aj vtedy, ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol rodič v predchádzajúcom čase upozorňovaný. Pokiaľ si to vyžiada situácia, bude prítomná na konzultáciách aj zástupkyňa. Pedagogický zamestnanec môže okrem konzultácií odporúčať pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa.

     

    3.4       Pionierska:

     

    3.4.1     Organizácia tried a vekové zloženie detí

    Prízemie:        A trieda:                      4 - 6 ročné deti, kapacita 23 detí                                                                                                 

                            B trieda                       4 - 6 ročné deti, kapacita 19 detí

    Poschodie:      C trieda:                      3 - 4 ročné deti, kapacita 21detí                                

                            D trieda:                      3 - 4 ročné deti, kapacita  20 detí                 

               

    Prízemie: trieda A, spálňa tr. A, kúpelňa a WC, trieda B, spálňa tr.B, kúpelňa a WC, jedáleň, kancelária, izolačka

    Poschodie: trieda C, trieda D, kúpelňa a WC.

    Pivnica: WC pre správnych zamestnancov, prezliekareň, sklad použitého prádla, kotolňa, dielňa.        

     

    3.4.2     Preberanie detí

    Dieťa od rodiča preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia, až po jeho odovzdanie učiteľke, ktorá ju strieda v práci, rodičovi, alebo inej písomne splnomocnenej osobe.

    §  Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže rodič písomne splnomocniť aj svoje maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá.

    §  V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie detí,  je potrebné o tom písomne (fotokópiu úradného rozhodnutia) informovať zástupkyňu.

    §  „Preberanie detí“ medzi učiteľkami v čase schádzania a rozchádzania detí je možné len písomne, na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúcej a odovzdávajúcej učiteľky.

    §  v prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa (odporúča sa vyžiadať od zákonných kontakty na viac osôb, ktoré by mohli v prípade tejto situácie prevziať dieťa); ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobné času zamestnancov. Službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba.

    §  v prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

    §  Vchody do šatní sa uzamknú najneskôr o 8.15 hod. a odomknú o 15.00 hod.

    §  Prevzatie dieťaťa z materskej školy počas  obeda oznámi rodič ráno službu konajúcej učiteľke. Vchod do šatne počas obeda sa otvára na zazvonenie. Výnimočný neskorší príchod dieťaťa do materskej školy po 8.00 hod. nahlási rodič vopred triednej učiteľke (Šuňavcova - zaznačí do zošita v šatni) s uvedením dôvodu a približného príchodu do materskej školy, aby bol minimálne narušený priebeh výchovno-vzdelávacích činností ostatných detí.

     

    3.4.3     Organizácia prevádzky podľa aktivít denného režimu

          Deti sa schádzajú od 7,00 do 7.30 hod. v stretávacej triede. O 7.30 hod. deti odchádzajú s učiteľkou do svojej triedy. Od 16.30 do 17.00 hod. sa deti schádzajú v stretávacej triede a odtiaľ odchádzajú domov. Dieťa s poldennou dochádzkou si rodič prevezme medzi 12.00 - 12.45 hod. po dohode s učiteľkou v triede.

    V jarných, letných a jesenných mesiacoch sa za priaznivého počasia  deti rozchádzajú domov aj zo školského dvora. Deti budú mať všetky veci, ktoré si berú domov zavesené na vešiaku na dvore, už nebudú chodiť do budovy materskej školy. Odporúčame rodičom priniesť do skrinky detský ruksak alebo plátené vrecko (nie igelitovú tašku), do ktorého si zbalia svoje veci, keď budú odchádzať domov zo školského dvora. Rodič po príchode na školský dvor cez bránku z Ukrajinskej ul. oznámi pedagogickému zamestnancovi svoj príchod, zároveň preberá zodpovednosť za svoje dieťa a najneskôr do 5 – 10 minút s dieťaťom spravidla  opustí školský dvor. Dieťa  za uvedený čas môže prirodzene ukončiť svoju hru, oprášiť sa od piesku a rozlúčiť sa s kamarátmi.  Z dôvodov zachovania bezpečnosti detí, ktoré sú v starostlivosti pedagogických zamestnancov a prehľadnosti sa rodič so svojim dieťaťom nezdržiava na školskom dvore.

         V prípade neprítomnosti učiteľky sa deti nenásilnou formou rozdelia do ostatných tried. V prípade, že je detí viac ako povoľuje legislatíva, zástupkyňa zabezpečí ďalšiu osobu z prevádzkových zamestnancov k dozoru pri deťoch do príchodu učiteľky z popoludňajšej  zmeny. Od nasledujúceho dňa zástupkyňa zabezpečí zastupovanie v triede. Na popoludnie sa v prípade neprítomnosti učiteľky deti delia do ostatných tried  v súlade s maximálnym počtom detí, ktoré stanovuje vyhláška. Učiteľka, ktorá deti rozdeľuje, napíše  pre rodičov oznam v ktorých triedach sú deti rozdelené.  Ak je tento stav detí vyšší zástupkyňa zabezpečí zastupovanie pedagogickou zamestnankyňou.

        Edukačný proces zabezpečujú dve učiteľky v súlade so zásadami psychohygieny so zreteľom na individuálny vývin dieťaťa  a jeho osobnosť. Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede sú spracované vo forme denného poriadku.

    Denný poriadok je zverejnený pre rodičov na nástenke. Rodičia nevstupujú do triedy a spálne, len ak je to nevyhnutné a v sprievode zamestnanca materskej školy.

     

    3.4.4     Organizácia v šatni

    Do šatne privádzajú deti rodičia (nimi splnomocnené osoby), ktorí po vstupe do budovy použijú ochranné návleky na obuv. Pri prezliekaní a odkladaní vecí vedú  rodičia deti k samostatnosti  a poriadkumilovnosti. Zakazuje sa dávať deťom do skriniek jedlo, ovocie, nápoje, sladkosti, lieky, masti a krémy. Skrinky sú označené značkami a zoznam detí je vyvesený na nástenke v šatni. Za poriadok v skrinkách zodpovedajú rodičia, za estetickú úpravu šatne zodpovedajú učiteľky a za čistotu a hygienu prevádzkové zamestnankyne. Deti majú mať svoje veci označené menom, v skrinke majú mať dostatok podpísaného náhradného oblečenia. Topánky si odkladajú pod lavičku pri skrinkách deti z tried A a B. Deti z triedy C a D si odkladajú topánky do poličky na prízemí pri schodisku na označené miesto svojou značkou. Ostatné veci si odkladajú do skriniek na poschodí pri svojich triedach. Odporúča sa priniesť dieťaťu pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy, na prezutie papuče, ktoré si vedia deti samé obuť.

    Rodičia sú povinní odprevadiť dieťa do triedy a odovzdať ho učiteľke, v šatni za sebou zanechať poriadok. Pri príprave na pobyt vonku učiteľky všetkých tried musia dodržať pravidlo, že v priestore sa zdržuje vždy len jedna trieda. Pri odchode detí na pobyt von učiteľka skontroluje všetky deti či sú zapravené, primerane oblečené vzhľadom na počasie, pozapínané a dostatočne zaviazané, poprípade zapnuté topánky.

     

    3.4.5     Organizácia v umyvárni

        Všetky triedy majú samostatnú umyvárku a WC. Každé dieťa má  označené miesto - háčik značkou na uterák, v tr. A a B má označený pohár, zubnú kefku a hrebeň. Hrebeň v triede C a D bude v skrinke. Za pravidelnú výmenu uterákov (každý týždeň v pondelok), dopĺňanie mydiel, suchú podlahu,  hygienu WC, čistotu pohárov na stomatologický program a umyvárne zodpovedá prevádzková  zamestnankyňa.

    Deti sa v umyvárni zdržujú v prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy a prevádzková zamestnankyňa.

        Po obede, v čase prípravy na odpoludňajší oddych si deti z A,B, triedy pod dozorom učiteľky osvojujú správne návyky čistenia zubov a ústnej dutiny pomocou kefky a pohárika s vodou. Každé dieťa má pohár označený menom, resp. značkou. Kefky  vymieňajú rodičia v dvojmesačných intervaloch.

    Učiteľka postupne ako deti prichádzajú k umývadlu, po umytí rúk, dieťaťu podá pohár, dozrie, usmerní dieťa ako správne použiť kefku, dbá na správne vypláchnutie ústnej dutiny, opláchnutie kefky a pohára dieťaťom a odloží pohár s kefkou na miesto. Upratovačka denne umýva použité poháre. Deti idú na WC pred pohybovou aktivitou, edukačnou aktivitou, odchodom do jedálne a príchodom z jedálne, na pobyt vonku, pred oddychovaním, po oddychovaní. Učiteľka dozrie, aby deti použili toaletu, po toalete používali toaletný papier a nabáda ich na primeranú dĺžku toaletného papiera podľa potreby. Po veľkej potrebe skontroluje pani učiteľka, či sa dieťa dostatočne utrelo, poprípade mu pomôže. Potom skontroluje spláchnutie WC. Pri umývaní rúk nabáda deti na šetrné zaobchádzanie s tekutým mydlom, dodržiava správny postup umývania: vyhrnúť rukávy, namočiť ruky, dať si mydlo vo veľkosti hrášku, poriadne si namydliť ruky aj medzi prstami a opláchnuť do čista. Ruky otriasť nad umývadlom bez dotýkania sa umývadla a potom dôkladne poutierať do svojho uteráčika zaveseného na háčiku pod svojou značkou. Uterák nezvesujeme z háčika. Pri odchode z umyvárky pani učiteľka skontroluje zastavenie vody, spláchnutie WC, poprípade určí službu, ktorá to skontroluje.

     

    3.4.6         Organizácia v jedálni

    Jedlo sa podáva v jedálni v dvoch zmenách:

    Desiata:          C, D tr. :            8.20  -  8.40 hod.

                            A, B tr. :            8.45  -  9.00 hod.

    Obed:              C, D tr. :          11.20 - 11.50 hod.  

    A, B tr.:           12.00 – 12.30 hod.    

    Olovrant:         A, B tr.:           14.20  - 14.40 hod.

                            B, C tr.:           14.45  - 15.00 hod.

     

        Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje normovanie jedál podľa vzorového jedálnička, prísun potravín a celý chod školskej jedálne a denné zisťovanie počtu stravníkov v spolupráci s kuchárkou. Upratovačka preberá SMS a telefonické hovory a zapisuje odhlásené deti do zošita na to určeného aj s dôvodom neprítomnosti. Pri zistenej alergii alebo  diéte, rodič je povinný podať u vedúcej školského stravovania žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. Vedúca jedálne vypracuje postup pri vydávaní stravy, ktorú pripravujú doma rodičia.  Súčasťou žiadosti je doklad od lekára na ktorom sú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť. Kópia dokladu je súčasťou osobnej dokumentácie dieťaťa v triede. Učiteľka danej triedy túto skutočnosť oznámi vedeniu školy. Triedne učiteľky zapíšu do zoznamu deti z jednotlivých tried s  presným popisom alergií a vyvesia ho v jedálni.

        Pitný režim detí v triedach zabezpečujú učiteľky v spolupráci so zamestnancami zariadenia školského stravovania, hlavne čistou pitnou vodou, ktorú si ráno vždy napustia čerstvú. Za čistotu pohárov a hygienu pohárov zodpovedajú prevádzkové zamestnankyne. Poháre sa umývajú denne.

        Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedajú pedagogickí zamestnanci. Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas stolovania učiteľka deti nenásilne usmerňuje a podľa želania rodičov i prikrmuje. Nenúti deti jesť. Podáva im podľa požiadaviek nápoje, poprípade chlieb.  Za úroveň stolovania počas desiatej a obeda zodpovedá učiteľka  rannej zmeny, počas olovrantu učiteľka z popoludňajšej zmeny. Učiteľka z popoludňajšej zmeny sa naobeduje spolu s deťmi, aby po najedení odchádzali spolu obidve učiteľky, učiteľka z rannej zmeny sa príde naobedovať po uložení detí k oddychu. Deti z C a D tr. používajú pri stolovaní lyžičku a postupne  vidličku (II. polrok) a deti z A a B tr. kompletný príbor, zodpovedné sú učiteľky. Do jedálne majú rodičia vstup zakázaný.

     

    3.4.7     Pobyt vonku

    Pred každým pobytom vonku deti idú na WC. Pri obliekaní detí na pobyt vonku pomáhajú v C.tr. a D.tr. prevádzkové zamestnankyne.

    Pedagogickí zamestnanci venujú deťom zvýšenú pozornosť, dodržiavajú požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov zástupkyne. Počas pobytu detí vonku, je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia detí. Zabezpečujú dozor na preliezkach a hrových atrakciách. Určia, ktoré preliezky deti môžu používať, tak aby mohli učiteľky zabezpečiť dozor a prípadnú pomoc pri preliezkach. Pobyt vonku členia učiteľky na tri časti - pozorovanie, organizované činnosti, voľné hry. Zabezpečia deťom dostatok vhodných hračiek, vedú ich  k ochrane  prírody  a prostredia. Za celkovú čistotu pieskovísk, záhradnú plochu a čistotu chodníkov zodpovedajú nepedagogickí zamestnanci v zmysle vyhlášky MZ SR č.521/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na pieskoviska. Z bezpečnostných dôvodov učiteľky priebežne odstraňujú piesok z chodníkov okolo pieskovísk, predmety  a pokazené hračky. Hračky po skončení pobytu vonku deti vyzbierajú a  vždy uložia do pivnice. Zodpovedná je učiteľka, ktorá posledná odchádza z dvora. Počas priaznivého počasia využívajú učiteľky pobyt vonku aj popoludní a deti odovzdávajú rodičom na školskom dvore. Počas letných mesiacov je pobyt detí vonku prispôsobený intenzite slnečného žiarenia do 11.00 hod. a od 15.00 hod.

    Počas pobytu vonku na školskom dvore odchádza na toaletu dieťa samé do triedy A – Včielky. Na utretie rúk používajú deti, ktoré tam nemajú uteráčik, papierové utierky na ruky. V tomto čase bude správna zamestnankyňa upratovať v triede A a pomôže deťom, ktoré idú na toaletu.

    Počas pobytu vonku deti nabádajú na pitie niekoľkokrát, sledujú aby sa každé dieťa napilo. Pitný režim sa zabezpečuje čistou vodou v termonádobe a UH hrnčekoch vo vozíku, ktorý vynesie na dvor pani upratovačka. Použité hrnčeky sa dávajú do dolného koša.  Po pobyte vonku pani upratovačka odnesie použité hrnčeky a termonádobu do jedálne na umytie a vypláchnutie. Na popoludňajší pobyt vonku  opäť vynesie termonádobu aj hrnčeky na dvor a pripraví k používaniu, inak je vozík s hrnčekmi uložený v šatni na prízemí.

    Na vychádzke môže mať učiteľka 21 detí od 4 do 5 rokov alebo 22 detí starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte detí alebo činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor (napr. sánkovanie, plávanie), zástupkyňa zabezpečí ďalšieho pracovníka predškolského zariadenia alebo plnoletú osobu, ktorá dbá na bezpečnosť detí. S triedou detí mladších ako 3 roky, detí od 3 do 4 rokov sa uskutoční vychádzka len v prítomnosti 2 zamestnancov. Učiteľka na vychádzke používa terčík. Prvá a posledná dvojica detí má na sebe reflexné vesty. Pri prechode cez vozovku učiteľka vchádza do vozovky ako prvá, zastaví premávku zdvihnutím terčíka a zostáva na vozovke až kým neprejdú všetky deti. Vozovku opúšťa posledná učiteľka. Učiteľka dbá na bezpečnosť detí počas vychádzky, ide tak, aby mala prehľad o všetkých deťoch.

    Na výlet a exkurziu s deťmi predškolského veku možno použiť aj verejnú dopravu.

        Pobyt  vonku  sa neuskutočňuje počas dažďa,  silného  nárazového  vetra,  silného  mrazu  pod -10°C, silnej hmly a poľadovice.

      

    3.4.8     Organizácia v spálni

    Upratovačka zabezpečí pravidelné vetranie spálne, počas oddychu učiteľka vetrá tak, aby neohrozila zdravie detí (prievan, chlad). Pred spánkom deti absolvujú hygienu. Vyzliekajú sa v triede, veci si uložia na operadlo stoličky. Deti sa vyzliekajú do nohavičiek a obliekajú pyžamo. Papučky si odkladajú pri ležadle. Deti nesmú chodiť do  umyvárky bosé. Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb a veku  detí s minimálnym trvaním 30 min. Učiteľka pristupuje k deťom individuálne, deti, ktoré nepociťujú potrebu spánku, nenúti spať, od detí neodchádza, venuje sa bdejúcim deťom, individuálnemu štúdiu, príprave pomôcok, resp. iným činnostiam súvisiacim s výchovno-vzdelávacou činnosťou. Za poriadok v spálni, rozloženie a zloženie ležadiel v C a D. tr. zodpovedá správna zamestnankyňa, ktorá pomáha podľa potreby pri vyzliekaní a obliekaní detí v týchto triedach. V prípade znečistenia ležadla dieťaťom, pani upratovačka zvlečie obliečky aj plachtu s pyžamom dieťaťa, dá ho do igelitovej tašky a  do skrinky dieťaťa. Poznačí túto skutočnosť do zošita na to určeného. Rodič je povinný obliečky oprať a obratom priniesť do MŠ. Učiteľka zodpovedá za vrátenie obliečok, poprípade urguje u rodiča vrátenie.

     

    3.4.9     Organizácia na schodoch

    Deti vychádzajú a schádzajú po schodoch po pravej strane schodiska bez držania iného dieťaťa v jednom rade. V prípade potreby sa dieťa pridŕža pravej strany zábradlia. Učiteľka ide tak, aby mala prehľad o všetkých deťoch. Ak idú deti hore schodmi, pani učiteľka ide posledná, ak idú deti dolu schodmi ide prvá, s tým, že stále sleduje deti. Na všetkých schodiskách idú deti v jednom rade a pridŕžajú sa zábradlia. Na schodisku sa žiadne dieťa nezdržiava bez dozoru dospelej osoby.

     

    3.4.10Organizácia záujmových krúžkov, výletov, exkurzií, výcvikov

    Organizácia  ostatných  aktivít

    Výlety alebo exkurzie sa organizujú na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti.

    Na činnosti organizované mimo materskej škole, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, zástupkyňa zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

    f)     predplavecký výcvik: najviac 8 detí na jedného pedagogického zamestnanca,

    g)    lyžiarsky výcvik: najviac 10 detí na jedného pedagogického zamestnanca

    h)    korčuľovanie: najviac 10 detí na jedného pedagogického zamestnanca

    i)      saunovanie: najviac 10 detí na jedného pedagogického zamestnanca,

    j)      škola v prírode: najviac 10 detí na jedného pedagogického zamestnanca ( Vyhláška č 305/2008 Z.z. o škole v prírode v znení neskorších predpisov)

    d) výlety a exkurzie: na jednu triedu (20,21,22) dvaja pedagogickí zamestnanci              a jedna poverená plnoletá osoba.

     Za kvalitnú prípravu, organizáciu a zabezpečenie bezpečných, hygienických fyziologických potrieb detí zodpovedá zástupkyni poverený pedagogický zamestnanec.

    Pred uskutočnením akcie zástupkyňa žiada riaditeľku o súhlas s uskutočnením aktivity. Vedúci pedagogický zamestnanec poverený zástupkyňou školy vypracuje dokumentáciu, organizačne zabezpečí prípravu a priebeh vrátane poučenia zúčastnených osôb  o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. Po uskutočnení aktivity vypracuje podrobnú správu, ktorú predloží zástupkyni do 14 dní. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť aj hromadné dopravné prostriedky. Na výlet a exkurziu s deťmi predškolského veku možno použiť aj verejnú dopravu.  O použití MHD rozhoduje zástupkyňa školy, pričom zohľadní účel cesty, cieľ cesty a zváži možné nebezpečenstvo. S jednou triedou musia v takomto prípade ísť dve pedagogické zamestnankyne a dve nepedagogické zamestnankyne/rodič, resp. na šesť detí jeden pedagogický a jeden nepedagogický zamestnanec/rodič. Deti musia mať na sebe bezpečnostné prvky.

    Pri nastupovaní do autobusu, resp. iného dopravného prostriedku nastúpi učiteľka, ktorá deti usmerňuje pri usádzaní. Ďalšia dospelá osoba pomáha deťom pri nastupovaní a druhá učiteľka dohliada na bezpečnosť deti, ktoré ešte do dopravného prostriedku nenastúpili. Po nastúpení sa deti usadia, učiteľka ich spočíta a skontroluje a pomôže deťom uvoľniť šatstvo, uložiť ruksaky a pripúta ich bezpečnostnými pásmi.  Pri vystupovaní najprv vystúpi učiteľka, ktorá usmerňuje deti na chodníku/kraji cesty, ďalšia osoba pomáha pri vystupovaní a posledná vystupuje učiteľka, ktorá skontroluje dopravný prostriedok, či tam nezostalo dieťa, osobné veci detí. Po vystúpení si učiteľky deti spočítajú. Počas cesty dospelí sedia v rozostúpení tak, aby mali prehľad o všetkých deťoch a dozerali na ich bezpečnosť.

     

     

    Organizácia krúžkovej činnosti

    Krúžková činnosť v materskej škole sa realizuje s prihliadnutím na vek detí / spravidla deti z najstaršej vekovej skupiny/ a usporiadanie dňa detí tak, aby nenarušovala plynulý priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti. Uskutočňuje sa v popoludňajších hodinách. Záujmové krúžky prebiehajú pod vedením lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity s deťmi. Za obsah a kvalitu realizovanej krúžkovej činnosti sú zodpovední pedagogickí zamestnanci a kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia zástupkyni na schválenie plán činnosti. Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Vedúci krúžku je povinný viesť evidenciu  účasti detí na krúžkovej činnosti, o úhrade poplatku za krúžok. Osobne deti preberá od učiteľky a osobne deti odovzdá proti podpisu s uvedením presného počtu detí a menami detí na tlačive „Odovzdávanie a preberanie detí“.

    §     Krúžok anglického jazyka /3 skupiny/ budeme realizovať v spolupráci agentúrou.“ajaj“ v popoludňajších hodinách dva krát  týždenne.

    §     Pohybovo - tanečný krúžok budeme realizovať v spolupráci s organizáciou „Športuj s nami“ raz týždenne v priestoroch ŠH Mladosť, odvoz je zabezpečený autobusom.

     

    Zástupkyňa je:

    -          oprávnená kontrolovať a hodnotiť priebeh vyučovacieho procesu v rámci krúžku;

    -          dodržiavanie požiadaviek bezpečnosti a psychohygieny detí, vnútornú organizáciu;

    -          dodržiavanie zmluvných podmienok v záujme dieťaťa a zákonného zástupcu.

     

               Lektor je povinný bezpečne zaobchádzať s materiálno-technickým vybavením           a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Zákonní zástupcovia detí boli riadne poučení o možných dôsledkoch súvisiacich s krúžkovou činnosťou a vlastnoručným podpisom vyjadrili súhlas s účasťou dieťaťa na krúžku. Za bezpečnosť počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.

     

    3.4.11Obmedzenie, prip. prerušenie prevádzky

        Z  dôvodu organizácie prevádzky materskej školy a úsporného využívania finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy  zástupkyňa môže rozhodnúť o spájaní tried. Spájajú sa tie triedy, kde je to ekonomicky najvýhodnejšie. Pri rozhodnutí o spájaní tried dbá na dodržiavanie počtu detí v triedach v zmysle platnej legislatívy a na  zabezpečenie kvality výchovy a vzdelávania. Nadbytok zamestnancov zástupkyňa rieši nariadením čerpania náhradného voľna alebo čerpaním riadnej dovolenky.

        V čase školských prázdnin, ktoré sú vyhlásené pre základné školy sa zisťuje záujem o dochádzku detí do materskej školy písomne. Pokiaľ záujem nepresiahne 25% prihlásených detí bude z ekonomických dôvodov prevádzka  materskej školy prerušená. O organizácii činností a prevádzke materskej školy počas obmedzenej prevádzky /školské prázdniny, iné závažné udalosti/ rozhoduje po zvážení riaditeľ  školy na návrh zástupkyne podľa počtu prihlásených detí. Informácia pre zákonných zástupcov o školských letných prázdninách je zverejnená na nástenke minimálne 2 mesiace vopred. Termíny ostatných prázdnin sú vyvesené počas celého školského roka. V prípade potreby náhradnej materskej školy v čase letných prázdnin treba nahlásiť termín najneskôr do konca apríla v školskom roku triednej učiteľke.

          V čase epidemického výskytu chrípkového ochorenia v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 15/2005-R sa na základe vyjadrenia príslušného úradu verejného zdravotníctva preruší výchova a vzdelávanie, ak počet neprítomných detí z dôvodu ochorenia chrípkou prekročí 20% s celkového počtu detí.

     

    3.4.12Konzultácie s pedagogickými zamestnancami

    Rodičia majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami v čase v ktorom sa dohodli. Konzultácie sú spravidla ústne, avšak ak rodič, prípadne pedagogický zamestnanec prejaví záujem, vyhotoví sa záznam písomne. V písomnej forme sa vyhotovujú záznamy aj vtedy, ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol rodič v predchádzajúcom čase upozorňovaný. Pokiaľ si to vyžiada situácia, bude prítomná na konzultáciách aj zástupkyňa. Pedagogický zamestnanec môže okrem konzultácií odporúčať pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa.

     

    3.4.13Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole

    Po dohode s praktikantkami o začiatku pedagogickej praxi, zástupkyňa určí pedagogického zamestnanca, ktorý bude viesť pedagogickú prax. Praktikantky budú v prvý deň oboznámené z BOZP, školským poriadkom. Všetku dokumentáciu týkajúcu sa pedagogickej praxi, kontakty, výstupy a hodnotenia bude viesť a spracovávať určený pedagogický zamestnanec.

     

     

    3.5       Šuňavcova:

    3.5.1     Organizácia prevádzky materskej školy

     

         Deti sa schádzajú od 6.45 hod.  do 7.30 hod. v triede na prízemí vpravo. O 7.30 deti odchádzajú so službu konajúcou  učiteľkou do svojej triedy. O 16.00 hod. sa deti z I.  triedy presúvajú do III.B triedy na prízemí vpravo a deti z II. triedy do III.A triedy na prízemí vľavo. Od 16.30 hod. do17.00 hod. sú všetky deti sústredené vo III.B triede na prízemí vpravo.    

         Dieťa s poldennou dochádzkou si zákonný zástupca prevezme medzi 12.00 - 12.30 hod. V tomto čase si rodič môže prevziať dieťa, ak túto skutočnosť oznámil ráno učiteľke.

         V jarných, letných a jesenných mesiacoch sa za priaznivého počasia  deti rozchádzajú domov aj zo školského dvora. Zákonný zástupca po príchode na školský dvor oznámi učiteľke svoj príchod, prevezme si dieťa, zároveň preberá zodpovednosť za svoje dieťa. Dieťa  prirodzene ukončí svoju hru a  rozlúčiť sa s kamarátmi. V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa potrebuje vojsť do šatne, zoberie si od učiteľka kľúč, odomkne šatňu, po odchode z nej šatňu zamkne a kľúč vráti učiteľke. Z dôvodov zachovania bezpečnosti detí, ktoré sú v starostlivosti pedagogických zamestnancov a prehľadu o zostávajúcich deťoch,  sa zákonný zástupca so svojim dieťaťom nezdržiava bezdôvodne  na školskom dvore, resp. dôvod zdržania  oznámi službu konajúcej učiteľke.

          Pri vstupe do areálu MŠ a pri odchode z neho  zabezpečí každý zákonný zástupca, alebo ním splnomocnená osoba na privedenie dieťaťa do materskej školy, alebo jeho prevzatie z materskej školy, vstupnú  bráničku zasunutím bezpečnostnej haspry v jej hornej časti.

          V prípade neprítomnosti pedagogického zamestnanca z dopoludňajšej zmeny  sa deti nenásilnou formou rozdelia do ostatných tried. V prípade,  že detí po rozdelení je v jednotlivých triedach viac ako povoľuje legislatíva, zabezpečí zástupkyňa, alebo poverená učiteľka   prevádzkovú zamestnankyňu k dozoru pri deťoch do príchodu učiteľky na popoludňajšiu zmenu. Od nasledujúceho dňa poverená učiteľka zabezpečí zastupovanie v triede. V prípade nepredvídanej neprítomnosti pedagogického zamestnanca z popoludňajšej zmeny sa deti delia do ostatných tried  v súlade s dodržaním zásady maximálneho počtu  detí v jednej triede, ktorý stanovuje legislatíva. Pedagogický zamestnanec, ktorý deti rozdeľuje napíše  pre rodičov oznam, v ktorých triedach sú deti rozdelené.  Ak je počet prítomných detí vyšší, ako ja povalený počet detí v jednotlivých triedach, poverená učiteľka  zabezpečí zastupovanie.

          Počas trvania krúžkovej činnosti  zodpovedá za dieťa, na základe písomného informovaného súhlasu zákonného zástupcu, lektor.

     

    3.5.2     Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole

     

         Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných  foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa uspokojujú jeho rozmanité potreby a záujmy.

    Ustálený čas je vymedzený podávaniu stravy.

         V priebehu zmeny formy organizačnej činnosti deti vykonávajú hygienické potreby. Pri týchto činnostiach má učiteľka na zreteli dodržiavanie psychohygieny detí a ochranu ich zdravia.

         Učiteľka počas aktivít odchádza z triedy len v krajnom prípade a na nevyhnutný čas, pričom o dozor pri deťoch požiada kolegyňu, prípadne inú zamestnankyňu.

     

    3.5.3     Organizácia  v šatni

         Do šatne privádza dieťa ráno  zákonný zástupca (alebo poverená osoba),  ktorý po vstupe do budovy použije ochranné návleky na obuv.  Pri prezliekaní a odkladaní vecí vedie zákonný zástupca dieťa k samostatnosti  a k starostlivosti o svoje osobné veci. Do skriniek dieťaťu  neodkladá jedlo, ovocie, tekutiny,  ani sladkosti.

    Za poriadok v skrinke, vlastné hračky a dostatok náhradných vecí v skrinke pre prípad znečistenia a premočenia, označených menom dieťaťa,  zodpovedá zákonný zástupca.

         Pri prezliekaní detí po pobyte vonku, skontroluje učiteľka uloženie vecí v skrinke a vytvorí pre deti dostatočný priestor pre učenie  odkladania osobných vecí.  Za estetickú úpravu šatne zodpovedajú pedagogické zamestnankyne a za čistotu a hygienu prevádzkové zamestnankyne. Zákonný zástupca označí osobné veci menom dieťaťa a  do skrinky vloží dostatok náhradného oblečenia. Zákonný zástupca je povinný odprevadiť dieťa do triedy a v šatni za sebou zanechať poriadok.

         Pri prezliekaní detí na pobyt vonku a po ich príchode z pobytu vonku pomáha učiteľke správna zamestnankyňa.

     

    3.5.4     Organizácia  v umyvárni

         Všetky triedy majú samostatnú umyváreň. Každé dieťa má označenú poličku, v ktorej má vlastný  uterák, zavesený na háčiku, označenú značkou dieťaťa. Na poličke sú uložené hrebene. Za pravidelné čistenie hrebeňov, dopĺňanie tekutého mydla, suchú podlahu,  hygienu WC a umyvárne zodpovedá prevádzková  zamestnankyňa. Uteráčik si dieťa berie domov každý piatok a prináša si čistý každý pondelok zákonný zástupca dieťaťa.

         V každej umyvárni sú poháre na pitný program. Učiteľky podporujú u detí dodržiavanie pitného programu a  vedú deti k tomu, aby po použití pohára tento odložili na dohodnuté miesto a na pitie použili vždy čistý. Použité poháre odnášajú učiteľky na umytie do výdajne stravy, umyté ukladajú späť na podnosy v umyvárni.

    Deti sa v umyvárni zdržujú v prítomnosti pedagogického zamestnanca, ktorý ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Zodpovedá za spláchnutie WC, uzatvorenie vody a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov. V III.A a III.B triede učiteľky vedú deti k samostatnosti pri používaní toalety, pri  hygienických návykoch a pri dodržiavaní pitného programu.

    Zákonný zástupca od začiatku dochádzky dieťaťa do materskej školy vedie dieťa k aspoň čiastočnej samostatnosti v seba obslužných a  hygienických činnostiach uvedených vyššie, aby tak pomohol rozvíjať jeho osobnostné kompetencie.

     

    3.5.5     Organizácia v jedálni

    Jedlo sa podáva v jedálni v dvoch zmenách:

    Desiata:         I.  a  II. trieda                08.20 - 08.45

                         III.A  a III.B trieda          08.45 - 09.15

     

    Obed:            I.  a  II. trieda                11.15 - 11.45

                         III.A  a III.B trieda          11.45 - 12.15 

     

    Olovrant:      III.A a  III.B trieda          14.15 - 14.40

                         I.  a  II. trieda                 14.40 - 15.00                     

    Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a spolupracuje pri zabezpečení pitného programu.

    Za organizáciu a výchovný proces v ŠJ zodpovedajú pedagogickí zamestnanci. Učiteľky vedú deti k  osvojovaniu základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas stolovania učiteľka deti nenásilne usmerňuje a podľa želania zákonných zástupcov aj pomáha pri konzumácii jedla. Nenúti deti jesť. Za pokojné stolovanie počas desiaty a obeda zodpovedá učiteľka z rannej zmeny. Učiteľky sa striedajú pri obede, prvá obeduje učiteľka z popoludňajšej zmeny a ako druhá učiteľka z rannej zmeny. Ak učiteľka z  popoludňajšej zmeny neobeduje, venujú sa stolovaniu detí obidve učiteľky. 3 – 4 ročné deti používajú pri stolovaní lyžičku. Deti 4 – 5 ročné postupne k druhému jedlu  vidličku  a deti 5 – 6 ročné používajú kompletný príbor.

    3.5.6     Organizácia pobytu vonku

    Počas pobytu detí vonku je pedagogická zamestnankyňa povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú činnosť, v jarných, letných a jesenných mesiacoch dostatok hračiek, vytvorí maximálny priestor pre spontánny pohyb a pre hry podľa záujmu detí. Venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia detí, hlavne pri hrách  na  hrových atrakciách a zabezpečí pitný program.

     Na vychádzke môže mať pedagogický zamestnanec najviac 20 detí od 4 do 5 rokov alebo 22 detí starších ako 5 rokov. Pri mimoškolských aktivitách spojených s opúšťaním areálu materskej školy, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, zabezpečí zástupkyňa ďalšieho zamestnanca materskej školy. S triedou  3 - 4 ročných detí sa vychádzka uskutočňuje vždy za prítomnosti dvoch pedagogických zamestnancov. Pedagogický zamestnanec na vychádzke používa terčík. Pri prechode cez cestnú komunikáciu využije priechod pre chodcov. Pri prechode cez priechod a aj vtedy,  ak tento na komunikácii nie je vyznačený, vchádza učiteľka na vozovku ako prvá, aby zastavila premávku, dá pokyn k prejdeniu detí a opúšťa vozovku ako posledná. Na vychádzke má učiteľka prehľad o všetkých deťoch a venuje maximálnu pozornosť ich bezpečnosti. 

     O čistotu školského dvora, prehrabávanie a polievanie pieskoviska sa stará prevádzkový  zamestnanec – záhradník.

    O čistotu plôch okolo pieskoviska a zvlhčovanie piesku po jeho využívaní pri pobyte vonku sa starajú prevádzkové zamestnankyne.  

    Z bezpečnostných dôvodov pedagogické zamestnankyne pri hre detí v pieskovisku priebežne odstraňujú piesok a kamienky z chodníkov okolo pieskoviska,  ako aj nebezpečné predmety spadnuté konáre na dvore a poškodené  hračky. Učiteľky sa venujú deťom. V prípade, že dieťa potrebuje ísť na toaletu, odchádza jedna pedagogická zamestnankyňa s dieťaťom, ostatné zabezpečia dozor nad deťmi.

         V jarných a letných mesiacoch využívajú pedagogické zamestnankyne pobyt vonku aj popoludní a deti odovzdávajú rodičom na školskom dvore. Počas letných mesiacov je pobyt detí vonku prispôsobený intenzite slnečného žiarenia, a to do 11.00 hod. a od 15.00 hod. je vylúčený.

        Pobyt vonku sa neuskutočňuje počas dažďa, silného nárazového vetra, silného  mrazu pod -10°C, silnej hmly a poľadovice.

    Na prepravu detí sa objednáva autobus.

     

    3.5.7     Organizácia  na  schodisku

    Deti vychádzajú a schádzajú po schodoch po pravej strane schodiska bez držania iného dieťaťa. V prípade potreby sa dieťa pridŕža pravej strany zábradlia. Učiteľka ide tak, aby mala prehľad o všetkých deťoch, spravidla schádza prvá a vychádza ako posledná. 

     

    3.5.8     Organizácia v spálni

           Prevádzkový zamestnanec zabezpečí pravidelné vetranie spálne tak, aby nebolo ohrozené zdravie detí. Hygienu pred spánkom deti vykonávajú  ešte  oblečené. Vyzliekajú sa v triede, veci si uložia na operadlo stoličky, okrem spodnej bielizne a oblečú si pyžamu. V prezuvkách odchádzajú do spálne, prípadne ešte raz použijú WC. Pred odpočinkom učiteľka číta, alebo sprostredkuje deťom rozprávku, prípadne púšťa relaxačnú hudbu. K odpočinku detí pristupuje individuálne. Deti, ktoré nepociťujú potrebu spánku, nenúti spať, od detí neodchádza, venuje sa činnostiam súvisiacim s výchovou a vzdelávaním. Za poriadok v spálni zodpovedajú prevádzkové zamestnankyne podľa tzv. rajonizácie priestorov. Učiteľky vedú deti k ukladaniu pyžamy na ležadlo na prikrývku tak, aby sa do nasledujúceho dňa vetralo.

     

    3.5.9     Organizácia mimoškolských činností

         Na činnosti v materskej škole, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, zástupkyňa zabezpečí počet pedagogických, resp. prevádzkových zamestnancov takto:

    a)    plavecký výcvik: najviac 8 detí na jedného pedagogického zamestnanca,

    b)    škola v prírode: na 22 detí štyria pedagogickí zamestnanci

    c)    výlety a exkurzie: na jednu triedu (20,21,22 detí) dvaja pedagogickí zamestnanci v prípade potreby aj prevádzkové zamestnankyne podľa pokynov zástupkyne. Za organizáciu a zabezpečenie bezpečných, hygienických fyziologických potrieb   detí zodpovedá zástupkyňa, alebo ňou poverený pedagogický zamestnanec.

         Fotografovanie dieťaťa v materskej škole za účelom prezentácie materskej školy, alebo pri spoločnom fotografovaní sa uskutočňuje len s informovaným súhlasom zákonných zástupcov. Dátum a čas je vždy oznámený obvyklým spôsobom v šatniach. Ak zákonný zástupca dieťaťa neoznámi učiteľke, že nesúhlasí s fotografovaní svojho dieťaťa, považuje sa to za jeho súhlas. Niektoré fotografie sú zverejňované na internete z dôvodu prezentácie materskej školy na verejnosti. Zverejňovanie takýchto fotografií sa uskutočňuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

     

    3.5.10Organizácia záujmových krúžkov

         Na základe prihlášky a informovaného súhlasu zákonného zástupcu sa dieťa môže spravidla v popoludňajších hodinách zúčastňovať na krúžkovej činnosti. Presná organizácia krúžkov je v prílohe školského poriadku.

     

    3.5.11Obmedzenie prípadne prerušenie prevádzky

         Počas školských prázdnin budú rodičia písomne vyjadrovať svoj záujem o prevádzku materskej školy. Pokiaľ záujem nepresiahne 50%, prevádzka bude obmedzená na zodpovedajúci počet tried (20 resp. 23 deti v jednej triede). Pokiaľ záujem nepresiahne 25 %, prevádzka bude z ekonomických dôvodov prerušená a zamestnanci si budú čerpať riadnu dovolenku.

         V prípade zvýšenej neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov sa bude prevádzka materskej školy riadiť nariadeniami zriaďovateľa.

     

    3.5.12Konzultácie s pedagogickými zamestnancami

         Zákonný zástupca dieťaťa má možnosť s pedagogickými zamestnancami konzultovať denne v čase od 11.30 hod. do 12.30 hod., prípadne v inom vopred dohodnutom čase. Konzultácie sú spravidla ústne, ale ak o to niektorá zo strán požiada, môže byť o nich vyhotovený záznam v písomnej forme. V písomnej forme sa vyhotovuje záznam aj vtedy, ak pedagogický zamestnanec rieši s rodičom problém, na ktorý bol rodič v predchádzajúcom čase upozornený.

         Pedagogický zamestnanec môže rodičovi odporúčať pedagogickú literatúru, školenie a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa.

     

     

    4       Článok 4   

    4.1       Podmienky  na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

    4.1.1     Bezpečnosť a ochrana zdravia detí

    V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí, zamestnanci MŠ sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými pokynmi zástupkyne.

    Problematika  zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je integrálnou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania detí v materskej škole, je i súčasťou zamerania materskej školy a rozpracovaná v Školskom vzdelávacom programe.

    Deti sa učia chrániť svoje zdravie aj zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie.

    Zamestnanci majú na zreteli, že materská škola pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním je povinná:

    • prihliadať na základné fyziologické potreby detí a dodržiavať denný poriadok;
    • vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno – patologických  javov;
    • poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

    Rodič je povinný svoje dieťa osobne odovzdať priamo učiteľke do triedy. Pedagogický zamestnanec preberá zodpovednosť za zverené dieťa až priamym kontaktom s rodičom pri vstupe do triedy. Rodič pri odovzdávaní dieťaťa upozorní na závažné skutočnosti, týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa alebo jeho správania. Pedagogický zamestnanec nesmie vydať dieťa neznámej osobe. Pedagogický zamestnanec  materskej školy zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia až do odovzdania dieťaťa rodičovi alebo ním písomne splnomocnenej osobe. Fotografovanie detí v materskej škole za účelom prezentácie materskej školy, dokumentácie školy, alebo pre potreby rodičov sa môže realizovať len s písomným súhlasom rodičov, resp. zákonných zástupcov.                            

     

    V prípade, že súd rozhodol, že dieťa má upravený styk s niektorým rodičom, musí zákonný zástupca vedeniu školy odovzdať overenú fotokópiu súdneho rozhodnutia, v ktorom je čas stretávania sa dieťaťa s rodičom jednoznačne vymedzený, resp. úplne obmedzený. Rozhodnutie súdu je záväzné pre obe strany, t.j. pre rodiča a školu. 

    Materská škola dbá na naplnenie rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov aj v čase konania rozvodu a úprave práv výkonu rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu, tak ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu (t.j. každý rodič má právo vodiť dieťa do MŠ aj ho z neho vyzdvihnúť, každý rodič má právo a povinnosť strať sa o svoje dieťa, každý rodič je povinný dodržiavať a rešpektovať školský poriadok),

     

    Pedagogickí zamestnanci materskej školy počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu zachovajú neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada. Obsah písomného stanoviska neposkytnú žiadnemu z dotknutých zákonných zástupcov.

    V prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach zastupovať.

    V prípade, že súd rozhodne o striedavej starostlivosti, prípadne o čase starostlivosti jednotlivých rodičov o dieťa je materská škola aj rodič povinný toto rozhodnutie rešpektovať.

    Rozhodnutie súdu je záväzné pre obe strany, t.z. pre rodiča aj školu.

    Pri striedaní služieb si učiteľky odovzdávajú deti s dôležitými informáciami o deťoch a s presným počtom detí cez evidenciu v dochádzke a v zošitoch na tento účel. Pedagogický zamestnanec bez odovzdania detí kolegyni, nemôže opustiť deti a tým ani pracovisko. Pri odchode detí domov, ak sú deti v školskej záhrade, rodič po príchode na dvor preberá zodpovednosť za svoje dieťa. Pri odchode je povinný oznámiť svoj odchod s dieťaťom pedagogickému zamestnancovi.

    V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sú povinní všetci zamestnanci zachovať mlčanlivosť o osobných údajoch detí navštevujúcich materskú školu. Na podanie písomnej, resp. ústnej informácie ohľadom konkrétneho dieťa musí byť písomný súhlas zákonného zástupcu ( napr. poistenie detí, zoznamy detí pre zriaďovateľa a pod.). Pracovníci Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie a externí lektori sú povinní zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli o svojich klientoch. Na podanie písomnej správy, ale aj ústnu konzultáciu s pedagogickým zamestnancom ohľadom konkrétneho dieťaťa – musí byť písomný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa.

     

    4.1.2     Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí

     

    Viesť evidenciu registrovaných školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou. Pri vzniku školského úrazu je potrebné vyhotoviť záznam o školskom úraze. Pri úraze zabezpečí učiteľka prvú pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa. Na ošetrenie dieťaťa lekárom sprevádzajúci pedagogický zamestnanec zoberie so sebou kópiu preukazu poistenca a dotazník o dieťati, v ktorom zákonný zástupca vyznačil závažné okolnosti o zdraví dieťaťa.

    Podľa § 24 ods. 6 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v materskej škole umiestnené len dieťa, ktoré: je spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, nemá nariadené karanténne opatrenie.

    Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá zákonnému zástupcovi všeobecný lekár pre deti a dorast a je súčasťou Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy.  Skutočnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch potvrdzuje písomným vyhlásením zákonný zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zákonný zástupca pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa dlhšej ako päť dní.

    Zákonný zástupca je povinný oznámiť dôvod neprítomnosti dieťaťa do troch dní. Po viac ako trojdňovej  neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu choroby, zákonný zástupca predloží doklad od lekára. V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole päť a viac dní a nie je choré, vypíše rodič vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti. (Tlačivo je k dispozícii na chodbe na prízemí, internetovej stránke na stiahnutie).

    Ak sa jedná o infekčné ochorenie, ktoré vyžaduje zabezpečenie následných opatrení, je rodič dieťaťa povinný oznámiť túto skutočnosť v materskej škole ihneď!

    Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi zákonný zástupca dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti.

    Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi zástupkyni dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží doklad od ošetrujúceho lekára. Ak zákonný zástupca do 14 dní pracovných dní / resp. 30 dní písomne/ neoznámi zástupkyni dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo   závažným spôsobom opakovane poruší Školský poriadok MŠ, riaditeľka na návrh zástupkyni, po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy. Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.

    Ak dieťa počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu a čo najskôr upovedomí rodiča, ktorého povinnosťou je si pre dieťa v čo najkratšom čase prísť. Pedagogický zamestnanec zákonného zástupcu upozorní na potrebu návštevy lekára, ak má podozrenie na začínajúce ochorenie. Chráni tým ostatné deti pred možnou nákazou a samozrejme aj dieťa samo. V prípade, že zákonný zástupca neakceptuje požiadavku pedagogického zamestnanca, pedagogický zamestnanec môže nasledujúce dni odmietnuť prevzatie dieťaťa.

    Povinnosťou každého zákonného zástupcu je, aby okamžite pri zmene zamestnania nahlásil zmenu a telefónne číslo pre prípad ochorenia, resp. úrazu.     

    Lekárnička je umiestnená na prízemí v kancelárii. Potrebné liečivá a materiál doplňuje priebežne pani učiteľka, ktorá je určená na prvej pedagogickej rade. Lieky sa v materskej škole deťom nepodávajú. Liek, ktorý sa podáva pri náhlych alergických alebo životu ohrozujúcich situáciách, môže pedagogický zamestnanec dieťaťu podať na  základe písomného požiadania zákonného zástupcu,  kde uvedie, o aký druh lieku sa jedná a presný návod podávania lieku. Liek musí byť viditeľne označený menom dieťaťa. Zakazuje sa nechávať v skrinke aj v materskej škole akékoľvek lieky, masti, krémy.

    V prípade, že sa dieťa pomočí, vracia alebo sa inak znečistí, umyje a prezlečie ho prevádzková zamestnankyňa a vráti ho späť do starostlivosti pedagogického zamestnanca. Znečistené oblečenie, poprípade pyžamo, plachtu a návlečku na perinku dá do igelitového vrecka dieťaťu do skrinky na vypratie. Rodič je povinný čo najskôr doniesť oprané obliečky do materskej školy.

    Z bezpečnostný dôvodov  majú deti uzatvorenú obuv, nie šľapky. 

    Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ, ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

    V zimnom období sú za údržbu chodníka pred vchodom, najviac však v šírke pol metra pre možný prechod zodpovední prevádzkoví zamestnanci. Sneh odpratávajú odhŕňačom na sneh a posýpajú priemyselnou soľou, aby odstránili ľad, resp. aby predchádzali jeho vytvoreniu. V prípade kalamity sa zabezpečí starostlivosť o deti a ostatné zamestnankyne sa podieľajú na odpratávaní snehu. 

    Všetky deti sú v tomto školskom roku poistené proti úrazu v poisťovni Generali.

    Podľa zákona č. 124/2006 Z. Z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zamestnanci školy  pravidelne školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane. Podľa harmonogramu sa na škole vykonávajú revízie elektrických a plynových zariadení, komínov, bleskozvodov. Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi. Zodpovední sú všetci zamestnanci materskej školy.

    Fajčenie je v celom objekte materskej školy zakázané.

     

    4.1.3     Opatrenia v prípade pedikulózy

    V prípade výskytu pedikulózy (voš detská, hlavová)

    V prípade pedikulózy sa všetci zamestnanci a zákonní zástupcovia riadia vnútorným predpisom, ktorým sa vydali pokyny na vykonanie opatrení v prípade výskytu pedikulózy:

    a)            triedna učiteľka odovzdá všetky hrebene na vyčistenie rodičom;

    b)            službukonajúca učiteľka pravidelne ráno vykonáva prehliadku vlasatej časti hlavy všetkých detí v triede;

    c)            v prípade pozitívneho nálezu, učiteľka dieťa izoluje od ostatných detí  a bezodkladne informuje zákonného zástupcu, aby si prišiel pre dieťa;

    d)            ak zákonný zástupca zistí zavšivavenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť triednej učiteľke, ktorá to bezodkladne oznámi zástupkyni;

    e)            pri sporadickom (ojedinelom) výskyte zavšivavenia, dieťa nenavštevuje kolektív materskej školy. Nástup je možný až po predložení lekárskeho potvrdenia o vyliečení;

    f)             hromadný výskyt (dve a viac detí) v materskej škole hlási vedenie materskej školy príslušnému zariadeniu na odbor epidemiológie RÚVZ;

    g)            zástupkyňa  zabezpečí podanie informácie o pedikulóze a o represívnych opatreniach všetkým rodičov;

    h)            na tabule oznamov sa odporučí použitie účinných insekticídnych prípravkov   ( Diffusil H 92 M, Nitifor vlasová voda, Parasidose pena a šampón, Devos – vlasový gél, Jacutin gel, Nemoxan – kondicionér), pričom je potrebné postupovať presne podľa návodu na použitie týchto prípravkov;

    i)             odporučí sa použiť metódu  vyčesania mŕtvych hníd, ktoré na vlasoch ostávajú prilepené špeciálnym hustým hrebeňom a pri poslednom oplachovaní vlasov pridať do vody ocot, ktorý hnidy pomôže uvoľniť,

    j)             je potrebné zosúladiť represívne opatrenia súčasne v rodinách i v kolektíve najlepšie cez víkend;

    k)            uskutočniť dezinfekciu osobnej a posteľnej bielizne vypratím pri vysokej teplote a vyžehlení;

    l)             posteľ v materskej škole dôkladne povysávať, vyvetrať, postriekať vhodným prostriedkom proti lezúcemu hmyzu, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3 – 4 dni nepoužívať;

    m)          koberce v materskej škole riadne povysávať, postriekať prostriedkom proti lezúcemu hmyzu, dobre vyvetrať (najlepšie v piatok poobede) a  2 dni nepožívať;

    n)            dieťa s ochorením sa z kolektívu vylúči až do uzdravenia, po preliečení sa opätovne prijme do kolektívu po predložení písomného potvrdenia príslušného lekára o uzdravení dieťaťa.

     

    4.1.4     Ochrana pred sociálnopatologickými javmi

               Materská škola veku primerane informuje deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie dieťaťa. Vedie deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie. V prevencii využíva vhodnú a dostupnú literatúru. Poskytuje deťom množstvo aktivít, a tým ich vedie k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje miesto. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálonopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní dieťaťa a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa, bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

     

    5      Článok 5    

    5.1       Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

    Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy pre dieťa.

    5.1.1     Legerského:

    Vchody do MŠ sú zaistené bezpečnostnými zámkami, spodné okná sú zaistené proti vlámaniu. Za uzatvorenie okien a uzamknutie všetkých dvier po prevádzke zodpovedá zamestnankyňa, ktorá pracuje do 17,00 hod. Kompletné kľúče od budovy majú všetky pedagogické zamestnankyne a upratovačky, ich prevzatie potvrdili podpisom. Učiteľky podľa harmonogramu služieb otvárajú budovu a okná a po ukončení prevádzky ich opäť zatvoria. Po ukončení príchodu detí do budovy službukonajúca prevádzková zamestnankyňa skontroluje uzatvorenie objektu v oboch šatniach. Počas pobytu detí na školskom dvore prvá učiteľka vychádzajúca na dvor skontroluje dvor, v prípade zistenia, neporiadku, poškodenia zariadenia, upozorní pani upratovačku, aby to odstránila . Posledná učiteľka opúšťajúca dvor zatvorí vchodové dvere. Prijímať návštevy cudzích ľudí v MŠ je z hľadiska zdravotného i bezpečnostného zakázané. V budove MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby. V čase od 12.00 hod. do 12.15 hod., keď si chodia rodičia pre deti, službukonajúca prevádzková zamestnankyňa  dozrie, aby  boli dvere odomknuté a po 12.15 hod. uzamknuté.

     Zamestnankyňa, ktorá otvorí dvere cudzej osobe, zistí účel návštevy. Podľa danej situácie návštevu odvedie do kancelárie zástupkyne, alebo zavolá do vstupnej miestnosti osobu, ktorú prišli navštíviť.

    Vetranie miestností terasovými dverami a veľkými oknami  sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca MŠ a bez prítomnosti detí.

    Didaktickú techniku možno nechať len v uzamykateľnej miestnosti.

    Osobné veci si zamestnanci MŠ odkladajú do šatne zamestnancov a uzamykajú vo svojej skrinke (nenosia do triedy). Trvalou úlohou všetkých zamestnancov je hospodárne využívať elektrickú energiu, plyn a vodu a akýkoľvek únik energie hlásiť vedeniu MŠ.

    Rodič vo vlastnom záujme podpíše dieťaťu prezuvky, topánky, pyžamo i iné veci, ktoré uzná za vhodné označiť.

     Všetci zamestnanci i rodičia sú oboznámení so svojimi právami i povinnosťami.

    Nikto nemá právo prenášať plnenie svojich povinností na iného.

     

          Sťažnosti  a oznámenia  rodičov  a zamestnancov MŠ: Sťažnosť, podnet alebo návrh je zamestnanec, ktorému bol  podaný, povinný  postúpiť zástupkyni, ktorá po dohode s navrhovateľom ho zaznamená do evidencii sťažností. V zmysle zákona NR SR č. 9/2009 Z. z. o sťažnostiach, preverenie faktov a prijatie záverov uskutočňuje riaditeľka ZŠ s MŠ, Sibírska 39, BA.

     

    5.1.2     Pionierska:

    Objekt MŠ je zabezpečený bezpečnostným systémom. Každý zamestnanec má určený kód, ktorý je povinný pri otváraní a uzatváraní budovy použiť. Vchod do MŠ je zabezpečený bezpečnostným zámkom a elektrickým vrátnikom. Od 7,00 hod. je budova zatvorená na elektrický vrátnik a rodičia zvonia do triedy A, do 7,30 hod. Potom pani upratovačka zabezpečí vchodové dvere tak, aby mohli rodičia vstúpiť bez zvonenie do 8,00 hod. Od 8,10 hod. do 12,00 hod. a od 12,50 do 15,00 hod je materská škola uzamknutá a nedá sa používať elektrický vrátnik. Kľúče od vchodu  majú všetci zamestnanci materskej školy, tak isto aj kľúče od tried, ktoré sa v čase pobytu vonku, alebo keď sa v triede nikto nenachádza, uzamykajú. Kompletné kľúče od budovy vlastní riaditeľka, zástupkyňa, upratovačka a kurič. Upratovačky podľa harmonogramu služieb otvárajú budovu a okná a po ukončení prevádzky ich opäť zatvoria. Po ukončení príchodu detí do budovy o 8.10 hod. službukonajúca prevádzková zamestnankyňa skontroluje uzatvorenie objektu. Počas pobytu detí na školskom dvore prvá učiteľka vychádzajúca na dvor skontroluje dvor, v prípade zistenia závady, neporiadku upozorní pani upratovačku, aby to odstránila a premkne vchod do budovy, ktorý môže zostať otvorený, podľa počasia. Posledná učiteľka opúšťajúca dvor zatvorí vchodové dvere a uzamkne, kľúč je zavesený vedľa dverí z vnútornej strany, nesmie zostať zastrčený v zámke. V čase od 12.00 hod. do 12.45 hod., keď si chodia rodičia pre deti, službukonajúca prevádzková zamestnankyňa  dozrie, aby  boli dvere hlavného vchodu odomknuté a po 12,45 hod. uzamknuté. V tomto čase sa zdržuje v priestoroch chodby na prízemí, aby mala prehľad o pohybujúcich sa osobách v budove. Budova bude opäť zatvorená o 16,30 hod. a rodičia budú používať zvonček do triedy A. Po ukončení prevádzky bude budova uzamknutá, aj keď zamestnanci sú ešte na pracovisku.

    V budove MŠ je bez sprievodu zamestnankyne zakázaný  pohyb  akejkoľvek  cudzej osoby. Zamestnankyňa, ktorá otvorí dvere cudzej osobe, zistí účel návštevy. Podľa danej situácie návštevu odvedie do kancelárie zástupkyne, alebo zavolá do vstupnej miestnosti osobu, ktorú prišli navštíviť.

     

    5.1.3      Šuňavcova:

    Vchody do materskej školy sú uzamkýnateľné.  Kľúče od hlavného vchodu do budovy majú všetci zamestnanci materskej školy. Tento vchod vždy pri príchode a pri odchode zamknú.  Prevádzkové zamestnankyne podľa harmonogramu služieb otvárajú budovu, vetracie okná, ktoré  po ukončení prevádzky  opäť zatvoria a zamknú všetky vchody do budovy.  Po ukončení príchodu detí do budovy o 8.00 hod. službukonajúca prevádzková zamestnankyňa zamkne vstupné dvere do šatní. Počas pobytu detí na školskom dvore prvá učiteľka vychádzajúca na dvor skontroluje uzatvorenie  bránky bezpečnostnou západkou.

    Posledná učiteľka, ktorá odchádza zo šatne, zamkne vstupné dvere do šatne a nechá si u seba kľúč. Odovzdá ho učiteľke, ktorá odchádza s deťmi do šatne ako prvá. Posledná učiteľka odchádzajúca z dvora zamkne  vstupné dvere do šatne.

          Pri preberaní dieťaťa z materskej školy v čase obeda od 12.00 do 12.30 hod použije zákonný zástupca zvonec vedľa príslušného vchodu. Prevádzková zamestnankyňa odomkne vstupné dvere na šatni a po odchode zabezpečí zamknutie dverí. 

          Vchod do výdajne stravy zamkýna zamestnankyňa školskej jedálne. Vstup nezamestnaným osobám je do výdajne stravy  zakázaný.

         V budove materskej školy  je  bez  sprievodu   zamestnankyne zakázaný  pohyb  akejkoľvek  cudzej osobe. Zamestnankyňa, ktorá otvorí dvere cudzej osobe, zistí účel návštevy. Podľa danej situácie návštevu odvedie do kancelárie zástupkyne, alebo zavolá do vstupnej miestnosti osobu, ktorú prišli navštíviť. Ak má návštevu prijať učiteľka, ktorá má službu pri deťoch, musí si zabezpečiť dozor pri deťoch.

         Všetci zamestnanci sú zodpovední  za  inventár a majetok  školy.

         Osobné veci si pedagogickí zamestnanci odkladajú v skrini v triede, alebo v spálni,  ktorú si zamkýnajú. V prípade potreby požiadajú zástupkyňu o odloženie osobných vecí v kancelárii zástupkyne.   

        Prevádzkové zamestnankyne si odkladajú osobné veci v určenej miestnosti na prízemí, ktorú po opustení  zamknú.

        Všetci zamestnanci sú povinní nakladať s majetkom školy tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu, alebo k strate. 

      Všetci zamestnanci i zákonní zástupcovia detí sú oboznámení so svojimi povinnosťami a právami. Nikto nemá právo prenášať plnenie svojich povinností na inú osobu.

     

    5.1.4     Sťažnosti  a oznámenia  rodičov  a zamestnancov MŠ:

    Sťažnosť, podnet alebo návrh je zamestnanec, ktorému bol  podaný, povinný ho  postúpiť zástupkyni, ktorá po dohode s navrhovateľom ho zaznamená do evidencii sťažností. V zmysle zákona NR SR č. 9/2009 Z.z. o sťažnostiach, preverenie faktov a prijatie záverov uskutočňuje riaditeľka ZŠ s MŠ, Sibírska 39, BA.

     

     

    Časť III.

     

    6      Záverečné ustanovenia    

    Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade s:

    • § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
    •  zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
    • zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov
    • vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 308/2009 Z.z.
    • pracovným a organizačným poriadkom pre zamestnancov právneho  subjektu,
    • všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava Nové Mesto,
    • rešpektovaním medzinárodných dokumentov -  Dohovoru o právach dieťaťa, Listiny ľudských práv s prihliadnutím na špecifické podmienky ZŠ s MŠ, Sibírska 39, Bratislava, elokované pracovisko materskej školy.

          Je záväzný pre všetkých zamestnancov  materskej školy  a pre rodičov resp. zákonných zástupcov detí, ktoré sú rozhodnutím riaditeľky prijaté do materskej školy. Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd sa vzťahuje v rozsahu pracovnoprávnych predpisov. 

     

    Platnosť školského poriadku: od 01.09.2017

    Týmto sa zrušuje platnosť školského poriadku zo dňa 01.09.2016

               

     

    Prílohy  školského  poriadku:

    1.    Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole – spoločné;

    2.    Poplatky zákonných zástupcov za materskú školu platnú od 1.09.2017 – každá MŠ svoje informácie;

    3.    Organizácia školského roka – spoločné;

    4.    Denný poriadok – každá MŠ doplní svoj denný poriadok;

    5.    Personálne obsadenie – mení a dopÍňa sa priebežne;

     

     

     

     

    Skratky

    Použité skratky: 

     

    CPPPaP                     Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

    CŠPP                         Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

    CVČ                           Centrum voľného času

    HCCP (eu), SVP (sk)            Správna výroba v praxi

    IKT                              Informačné, komunikačné a digitálne technológie

    MČ                             Mestská časť

    MPC                           Metodicko-pedagogické centrum

    MŠVVaŠ SR              Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

    POP                           Pedagogicko-organizačné pokyny

    RŠ                              Rada školy

    RZ                              Rodičovské združenie

    SZP                            Sociálne znevýhodnené prostredie

    Školský zákon            Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

    ŠkVP                          Školský vzdelávací program

    ŠPÚ                            Štátny pedagogický ústav

    ŠŠI                              Štátna školská inšpekcia

    ŠVP                            Štátny vzdelávací program

    VÚDPaP                     Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

    VVČ                            Výchovo-vzdelávacia činnosť

    Zákon č. 317/2009 Z.z.          Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

    Zákon č. 596/2003 Z.z.          Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

    Zákonný zástupca      Rodič alebo zákonný zástupca

    MŠ                              Materská škola

    ZŠ s MŠ                     Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, Bratislava

    ZŠ                               Základná škola

    ZUŠ                            Základná umelecká škola

    ZŠS                            Zariadenia školského stravovania

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • sibirska@sibirska.sk
   • 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02
   • 31785221
   • 2021361199
   • drgan@sibirska.sk
   • drgan@sibirska.sk
 • Fotogaléria

  • Deň detí na našej škole (1. júna 2018)
  • Exkurzia Carnuntum
  • Abeland I.B
  • Okresné kolo vo vybíjanej
  • Deň otvorených dverí v II.C
  • Učenie v maskách v II.C
  • Škola ide na Slovan
  • Tvorivé dieľne I.A
  • Mikuláš v I.A a I.B
  • Lyžiarsky kurz - Malinô Brdo - 29.01. - 02.02.2018