• Materské školy

    mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

    počas letných prázdnin

    Vážení rodičia, prevádzka materskej školy (ďalej len „MŠ“) sa cez letné prázdniny preruší nepretržite najmenej na tri týždne, a to z dôvodu potreby čistenia, dezinfekcie priestorov a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov.

    Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky má vedenie školy oznámiť rodičom spravidla dva mesiace vopred. Prevádzka počas letných prázdnin musí byť zverejnená na verejne prístupnom mieste, v priestoroch každej MŠ a na webovej stránke školy a zriaďovateľa – www.banm.sk/informacie/

    MŠ nekopíruje prázdniny základných škôl. Pred jednotlivými školskými prázdninami zamestnanci školy zisťujú predbežný záujem rodičov o dochádzku detí do MŠ, a podľa toho môžu pracovať v obmedzenom režime, príp. MŠ zatvoriť.

    V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto máme zriadených trinásť MŠ, a preto počas prerušenia prevádzky niektorej z nich sa deti sústreďujú do inej, ktorá je otvorená (vždy min. jedna). Takýmto spôsobom vychádzame v ústrety rodičom, ktorí potrebujú nevyhnutne umiestniť dieťa do inej MŠ, keďže tá jeho je mimo prevádzky.

     

    Spôsob, ako zabezpečiť umiestnenie dieťaťa počas zatvorenia MŠ do inej - otvorenej, konzultujte s vašou p. zástupkyňou pre MŠ, v dostatočnom časovom predstihu, nakoľko potrebné dokumenty musia byť vyplnené a vyžadované poplatky musia byť uhradené ešte pred nástupom dieťaťa do náhradnej MŠ.

     

    Oddelenie školstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  • Informovaný súhlas  zákonného zástupcu dieťaťa s predprimárnym vzdelávaní v Materskej škole (stiahnuť)