• ORGANIZÁCIA DŇA

  Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje formou denných činností
   • Organizácia dňa má časovo stanovené (v dvoch zmenách) stravovanie detí:
   • • desiata 08:20 - 08:40 hod. (08:45 - 09:00) hod.
    • obed 11:20 - 11:50 hod. (12:00 - 12:30) hod.
    • olovrant 14:20 – 14:40 hod. (14:45 - 15:00) hod.
   • v čase od 6,45 hod. (7,00 hod.) – 12,00 hod.
   • - hry a hrové činnosti /spontánne, navodzované - sú najprirodzenejšími činnosťami dieťaťa/
    - ranný kruh /spoločné sedenie v tvare kruhu a rozprávanie, diskutovanie na vybranú tému/
    - pohybové a relaxačné cvičenia /obsahujú cviky, dychové cvičenia, hry/
    - vzdelávacie aktivity / riadené učenie so všetkými deťmi, so skupinou detí alebo individuálne/
    - pobyt vonku /pohybové hry s hračkami, na preliezkach, v piesku, kreslenie; vychádzky/
    - činnosti zabezpečujúce životosprávu /desiata, používanie toalety, umývanie rúk/
   • v čase od 12,00 hod. – 17,00 hod.
   • - činnosti zabezpečujúce životosprávu /obed, olovrant, WC, hygiena/
    - odpočinok /ležanie, spánok -minimálne 30 min. - v závislosti od potrieb a veku detí/
    - vzdelávacie aktivity /podobne ako dopoludnia/
    - pobyt vonku /podobne ako dopoludnia, okrem vychádzok/
 • Súčasťou všetkých týchto organizačných foriem sú vzdelávacie aktivity.

  Usporiadanie jednotlivých denných činností je pružné t.j. nie je pevne stanovené, s výnimkou podávania jedla. Organizácia dňa rešpektuje denné potreby, možnosti a záujmy detí. Dieťa sa postupne adaptuje a prispôsobuje požiadavkám denných činností, stotožňuje sa s nimi, osamostatňuje sa, učí sa zodpovednosti a sebadisciplíne.