• Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

   • Žiadosť stiahnete TU

     

    Obraciame sa na Vás, rodičov budúcich detí materskej školy, s prosbou o spoluprácu pri vyplňovaní žiadosti. Žiadosť je na stiahnutie (. pdf ), ktorú si môžete priamo vypĺňať, následne vytlačiť a podpísanú, potvrdenú od lekára priniesť do materskej školy.

     

    Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, Bratislava

    Prijímanie žiadostí do materskej školy

     

    V zmysle  zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky  Ministerstva školstva a vedy SR 306/2008 Z.z. o materskej škole a 308/2009 Z.z. o materskej škole sa prijímajú

    Žiadosti o prijatie dieťaťa

    na predprimárne vzdelávanie do MŠ k šk. r.  2020/21 

    od 30. 4. 2020 do 31. 5. 2020

     

    do elokovaných tried materských škôl na

    Pionierskej, Legerského a Šuňavcovej ul., Bratislava.


    Na základe opatrení MŠVVaŠ SR sa zápis do materskej školy uskutoční bez osobnej prítomnosti detí len elektronickou formou - vyplnením elektronickej prihlášky a to v čase od 30. 4. 2020 do 31. 5. 2020.

    Ak niekto nemá možnosť podať prihlášku elektronicky, môžete podať žiadosť poštou, poprípade vhodiť do schránky školy alebo materskej školy. Osobne sa žiadosti preberať nebudú.

     

     

    Pri vyplňovaní elektronickej prihlášky, prosíme rodičov o dôkladné zapísanie všetkých požadovaných údajov. 

    Pri prijímaní detí sa postupuje podľa nasledujúcich kritérií a podmienok:

    Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

    Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy, ktoré boli schválené na pedagogickej rade.

    Pri zvýšenom záujme o prijatie detí do MŠ sa uprednostnia deti, ktoré: 

    1.            dovŕšili tri roky k 31.8.2020;

    2.            majú bydlisko (trvalé, prechodné)  v školskom obvode ZŠ s MŠ Sibírska 39, BA. 

    Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť v ktorejkoľvek materskej škole alebo na webovej stránke školy (https://sibirska.edupage.org/a/podavanie-ziadosti-do-materskej-skoly). Na žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sú uvedené všetky tri materské školy podľa ulíc.  Môžete si vybrať jednu MŠ, nehodiacu MŠ prečiarknite, alebo uvediete poradie materských škôl, v akom máte záujem, aby sme zaradili Vaše dieťa podľa voľných miest. Stačí podať jednu žiadosť, ideálne do tej MŠ, ktorú uprednostňujete. Na žiadosti musí byť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a o očkovaní dieťaťa. Po jej vyplnení zákonný zástupca podpísanú (obidvaja zákonní zástupcovia) žiadosť aj s jej  kópiou odovzdá v sídle MŠ na zaevidovanie. Potvrdenie o prijatí žiadosti s dátumom a podpisom zamestnanca, ktorý žiadosť prijal, dostane zákonný zástupca na kópii žiadosti. Žiadosti prijímame v čase prevádzky MŠ.                                                                                

     

    V Bratislave, 14.02.2020                                                                            Mgr. Milena Partelová,

                                                                                                                                   riaditeľka školy