• NÁZOV: ZELENÁ DEŤOM

   • VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

    • naplniť potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi, kooperovať skupine, preberať na seba primeranú zodpovednosť
    • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie ( v MŠ a v ZŠ)
    • utvárať a následne v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, cyklistu a pod.
    • rozvíjať u detí environmentálne cítenie
    • rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým, životným štýlom
    • rozvíjať dodržiavanie pravidiel dentálnej hygieny
    • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu jazyku, vlastnej kultúre
    • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu (aj písmen) a učeniu hrou, pripraviť ho na celoživotné  vzdelávanie, rozvíjať predčitateľskú a literárnu gramotnosť
    • prispieť k tvorbe podmienok pre telesné a duševné zdravie dieťaťa, k celkovej pohode po dobu pobytu dieťaťa v MŠ,
    • naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie,
    • získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve, ( v prípade potreby ich upriamiť na logopéda, psychológa...)
 • VLASTNÉ CIELE

   • 1.  Rozumieť spisovnej podobe jazyka a vlastnými slovami vysvetliť význam slov.

   • 2. Rozlišovať a uvádzať príklady zdravej a nezdravej výživy. Vedieť prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka.

   • 3. Poznať a dodržiavať základné pravidlá správania sa účastníkov cestnej premávky, týkajúce sa chodcov a vodičov, na detskom dopravnom ihrisku a v premávke na ceste.