•  

    Sociálny pedagóg

    Kontakt: socialny.pedagog.sibirska@gmail.com

    Konzultačné hodiny  si treba dohodnúť: e-mailom, alebo prostredníctvom Edupage.

     

     

    INFORMÁCIE O ČINNOSTI SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA

     

    KTO JE SOCIÁLNY PEDAGÓG A AKO VÁM MÔŽE POMÔCŤ?  Sociálny pedagóg je odborný pedagogický zamestnanec, ktorý sa zameriava na všetky deti, či už sa v ich živote vyskytuje nejaký problém ľahkého či závažného charakteru, alebo sú to deti bez vážnejších problémov.

    To znamená, že jednou z úloh sociálneho pedagóga je monitorovanie stavu všetkých detí, ich sociálneho prostredia a situácie. Prostredníctvom rozličných techník a metód vykonáva najmä primárnu prevenciu, ktorá sa orientuje na všetky deti v škole.

    Predmetom jeho záujmu sú intaktné deti, ale tiež deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia, z dysfunkčných rodín, deti na okraji spoločnosti – šikanované deti, deti experimentujúce či zneužívajúce legálne a nelegálne látky (alkohol, tabak, marihuana a i.), deti trpiace nelátkovými závislosťami (anorexia, bulímia), rieši záškoláctvo na škole, delikvenciu, kriminalitu a iné výchovné problémy žiakov. V neposledom rade sa sústreďuje aj na deti so syndrómom CAN (syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa).

    Aký je žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia?

    Školský zákon  (245/2008 z.z.)  definuje žiaka zo SZP nasledovne: „žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti.“ 

    Za sociálne znevýhodnené prostredie, ktoré znevýhodňuje dieťa vo výchovnovzdelávacom procese sa považuje prostredie, ktoré charakterizujú aspoň tri z nasledovných kritérií: 

    1. rodina, v ktorej dieťa žije, neplní základné funkcie - socializačno-výchovnú, emocionálnu

        a ekonomickú,

    2. chudoba a hmotná núdza rodiny dieťaťa,  

    3. aspoň jeden z rodičov dieťaťa je dlhodobo nezamestnaný, patrí k znevýhodneným

        uchádzačom o zamestnanie,

    4. nedostatočné vzdelanie zákonných zástupcov - aspoň jeden z rodičov nemá ukončené

        základné vzdelanie,

    5. nevyhovujúce bytové a hygienické podmienky, v ktorých dieťa vyrastá - absencia miesta         

        na učenie, postele, elektrickej prípojky, pitnej vody, WC,

    6. vyučovací jazyk školy je iný ako jazyk, ktorým dieťa hovorí v domácom prostredí,

    7. rodina dieťaťa žije v segregovanej komunite,

    8. sociálne vylúčenie komunity alebo rodiny dieťaťa z majoritnej spoločnosti.

     

    Ako sociálny pedagóg pracuje?

    Sociálny pedagóg využíva vo svojej práci individuálnu, ale najmä skupinovú prácu. Keďže sa najčastejšie riešia problémy v určitej skupine a komunite žiaka je potrebné pracovať s celou skupinou a to formou poradenských komunít, či školskej mediácie.

    Skupinová práca zvyčajne prebieha v triedach, využíva techniky sociálno-psychologických výcvikov a je zameraná na jednej strane na nápravu vzťahov medzi deťmi, reguláciu konfliktov a na druhej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, na nonkognitívne (mimopoznávacie) schopnosti detí, čiže rozvíja kreativitu, kultivovanosť, socializáciu detí, ich emočnú inteligenciu, sebaponímanie a sebareflexiu či hodnotovú orientáciu.

    Individuálne pracuje s deťmi zo sociálne a emocionálne znevýhodneného prostredia, deťmi vyžadujúcimi si špeciálno-pedagogickú, psychologickú, psychiatrickú pomoc, alebo mimoriadnu zdravotnú starostlivosť. Táto práca prebieha v kabinete Sociálneho pedagóga, jeho súčasťou je diagnostika, rozhovory s dieťaťom, nácviky a osvojovanie si nových spôsobov správania, sebareflexiu atď.  Za spolupráce s rodičom vytvára anamnézu a ponúka ďalšie odporúčania pre rodičov formou poradenstva (ako ďalej pracovať s dieťaťom) alebo vyhľadania odbornej pomoci.

    S dieťaťom pracuje na podnet triedneho učiteľa, učiteľa, vychovávateľa, žiakov, zákonných zástupcov  alebo si jeho správanie a možné problémy všíma na skupinových sedeniach v triede.

    Sociálny pedagóg plní úlohy v oblasti prevencie a riešenia sociálno-patologických javov u detí, svojimi aktivitami pôsobí na pedagógov, žiakov a ich zákonných zástupcov za účelom vytvorenia pozitívnej sociálnej klímy v škole.

     

    Aké sú úlohy sociálneho pedagóga?

    - diagnostika sociálneho prostredia tried,

    - spoločné hodiny s pedagógom – triednické hodiny, hodiny etiky, náboženstva, občianskej

       výchovy,

    - podpora žiakov vyžadujúcich si osobitnú pozornosť,

    - zavedenie schránky dôvery s následnou možnosťou reakcie,

    - tvorba tematických násteniek podporujúcich informovanosť o problematikách,

    - tvorba letákov pre rodičov a pedagógov,

    - mediačné a diskusné činnosti,

    - plán preventívnych aktivít,

    - organizácia preventívnych aktivít,

    - účasť na pedagogických poradách, informovanie pedagógov,

    - analýza záškoláctva a dodržiavania povinnej školskej dochádzky,

    - organizácia náhodných kontrol odľahlých častí školy (šatne, WC, telocvične),

    - koordinácia protidrogových aktivít,

    - prieskumné, vyhľadávacie a mapovacie činnosti,

    - tvorba siete kontaktov s poradenskými zariadeniami,

    - prezentačná činnosť,

    - školské i mimoškolské aktivity,

    - podpora záujmovej činnosti detí,

    - evidencia prípadov,

    - účasť na metodických školeniach,

    - konzultácie s rodičmi, žiakmi, pedagógmi.

     

    Sociálna činnosť a sociálne poradenstvo 

    - vedenie dokumentácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,

    - vedenie dokumentácie žiakov na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

      ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácia na stravovanie v školskej jedálni),

    - podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

      (dotácia na školské pomôcky, objednávanie školských pomôcok),

    - dokumentácia rodinného prostredia,

    - konzultácie pre rodičov a pohovory s rodičmi žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

      (SZP),

    - konzultácie pre žiakov a pohovory so žiakmi zo SZP

    - pomoc pri riešení problémových situácií rodinného prostredia, odporúčanie na iné odborné

       inštitúcie, pomoc pri vypisovaní tlačív, žiadostí a inej dokumentácie (súd, ÚPSVaR, …),

    - riešenie a diagnostikovanie delikventného správania, šikanovania, priestupkovej a trestnej

       činnosti, drogovej a inej závislosti,

    - spolupráca s výchovno-vzdelávacími, odbornými inštitúciami (MsP, CPPPaP, školský úrad

       pri MsU, ÚPSVaR),

    - spolupráca s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy,

    - účasť na odborných školeniach a seminároch.

     

    Preventívna činnosť 

    Prednáškové a voľnočasové aktivity, besedy.

     

    Čo je cieľom práce sociálneho pedagóga? 

    Cieľom práce sociálneho pedagóga je eliminovanie alebo odstránenie všetkých nežiadúcich javov na škole a zabránenie ich ďalšiemu zhoršovaniu.

     

    S kým sociálny pedagóg spolupracuje?

    Prioritne so školskou špeciálnou pedagogičkou a školskou psychologičkou. Ďalej s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, mestskou i štátnou políciou, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, priamo s oddelením sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately. 

     

    Všetko, čo robíme, je iba kvapka v oceáne. Ale keby sme to nerobili,  tá kvapka by tam večne chýbala“.  Matka Tereza

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • sibirska@sibirska.sk
   • Sekretariát školy: 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02
   • IČO: 31785221
   • DIČ: 2021361199
   • Riaditeľka školy: Mgr. Milena Partelová partelova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: PaedDr. Marta Kolčáková kolcakova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Legerského: Mgr. Katarína Kleinová legerskeho@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Pionierska: Mgr. Anna Mračková pionierska@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Šuňavcova: Ivica Podhradská sunavcova@sibirska.sk
   • Email na správcu obsahu: ferkova@sibirska.sk
   • Email na pomoc s Edupage: stancikova@sibirska.sk
   • Email na webmastera: admin@sibirska.sk
   • jedalen@sibirska.sk 02/44 25 10 91
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje