• Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

   • Žiadosť stiahnete TU

     

    Obraciame sa na Vás, rodičov budúcich detí materskej školy, s prosbou o spoluprácu pri vyplňovaní žiadosti. Žiadosť je na stiahnutie (. pdf ), ktorú si môžete priamo vypĺňať, následne vytlačiť a podpísanú, potvrdenú od lekára priniesť do materskej školy.


    Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, Bratislava

    Podávanie žiadostí do materskej školy

    V zmysle  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky  Ministerstva školstva a vedy SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole a novely č.308/2009 Z.z. o materskej škole sa

    Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ

    k šk. r.  2018/19 prijímajú  od 09.04.2018 do 20.04.2018 do elokovaných tried materských škôl na

    Pionierskej, Legerského a Šuňavcovej ul., Bratislava,

    podľa nasledujúcich kritérií:

    Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

    Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy, ktoré boli schválené na pedagogickej rade.

    Pri zvýšenom záujme o prijatie detí do MŠ sa uprednostnia deti, ktoré: 

    1.            dovŕšili tri roky k 31.8.2018;

     

     

    Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ si rodič môže vyzdvihnúť v ktorejkoľvek materskej škole alebo na webovej stránke školy. V úvode sú uvedené všetky tri materské školy podľa ulíc. Môžete si vybrať jednu, nehodiacu MŠ prečiarknite, alebo uvediete poradie materských škôl, v akom máte záujem, aby sme zaradili Vaše dieťa podľa voľných miest. Stačí podať jednu žiadosť. Po jej vyplnení a potvrdení o zdravotnom stave dieťaťa rodič žiadosť aj s jej  kópiou odovzdá v sídle MŠ na zaevidovanie. Potvrdenie o prijatí žiadosti s dátumom a podpisom zamestnanca, ktorý žiadosť prijal, dostane rodič na kópii žiadosti.

    Bratislava, 06.02.2018                           

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • sibirska@sibirska.sk
   • 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02
   • 31785221
   • 2021361199
   • drgan@sibirska.sk
   • drgan@sibirska.sk
 • Fotogaléria

  • Deň detí na našej škole (1. júna 2018)
  • Exkurzia Carnuntum
  • Abeland I.B
  • Okresné kolo vo vybíjanej
  • Deň otvorených dverí v II.C
  • Učenie v maskách v II.C
  • Škola ide na Slovan
  • Tvorivé dieľne I.A
  • Mikuláš v I.A a I.B
  • Lyžiarsky kurz - Malinô Brdo - 29.01. - 02.02.2018