• Materská škola

    • Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, 831 02 Bratislava. Súčasťou je materská škola, ktorá je zložená s troch materských škôl (elokovaných pracovísk – EP) na Legerského, Pionierskej a Šuňavcovej ulici. Každá z uvedených materských škôl je štvortriedna.

      

     Zriaďovateľ: Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, Slovensko

      

     Riaditeľka ZŠ s MŠ Sibírska: Mgr. Milena Partelová

      

      

     Zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ: Mgr. Anna Mračková,  tel. číslo: 0911 08 50 50

    • Profil materskej školy

    • Dňa 1.júla 2002  MÚ MČ  Bratislava - Nové Mesto bola zriadená Základná škola s materskou školou ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou spojením Základnej školy na Sibírskej ulici, Materskej školy na Šuňavcovej ulici a Materskej školy na Legerského ulici. Od roku 2012 bola zrekonštruovaná a otvorená materská škola na Pionierskej ulici. Tak vznikli elokované pracoviská (EP).

     Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, Bratislava má 12 tried predprimárneho vzdelávania v EP MŠ Legerského, EP MŠ Pionierskej a EP  MŠ Šuňavcovej.

     Elokované pracoviská sú štvortriedne s celodennou prevádzkou. Výchovno-vzdelávacím jazykom je slovenský jazyk. Pri výchove a vzdelávaní detí v čo najväčšej miere podporujeme zdravý telesný, duševný a emocionálny rozvoj každého dieťaťa, ako aj spoluprácu školy a rodiny. Cieľom predprimárneho vzdelania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a emocionálno-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.“ Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začlenenie sa do skupiny a kolektívu.

     Našim cieľom je, aby sa deti v materskej škole cítili príjemne, mali pocit bezpečia a priestor pre rozvíjanie svojej osobnosti. Náplň výchovnovzdelávacej práce vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu, na základe ktorého máme vytvorený Školský vzdelávací program s názvom: „Zelená deťom“(Legerského),„Objavujeme svet“(Pionierska),„Zvedavo objavuje svet“(Šuňavcova).

    • MŠ Legerského

    • EP Materská škola
     Legerského 18
     831 02 Bratislava


     Telefón: 02 / 44 25 20 13

      

     E-mail: legerskeho@sibirska.sk

    • MŠ Pionierska

    • EP Materská škola
     Pionierska 12/A
     831 02 Bratislava

      

     Telefón: 0903 505 088

      

     E-mail: pionierska@sibirska.sk

    • MŠ Šuňavcová

    • Šuňavcova 13
     Bratislava
     831 02

     Telefón: 02 / 44 25 26 23


     E-mail: sunavcova@sibirska.sk

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • sibirska@sibirska.sk
   • 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02
   • 31785221
   • 2021361199
   • drgan@sibirska.sk
   • drgan@sibirska.sk
 • Fotogaléria

  • Deň detí na našej škole (1. júna 2018)
  • Exkurzia Carnuntum
  • Abeland I.B
  • Okresné kolo vo vybíjanej
  • Deň otvorených dverí v II.C
  • Učenie v maskách v II.C
  • Škola ide na Slovan
  • Tvorivé dieľne I.A
  • Mikuláš v I.A a I.B
  • Lyžiarsky kurz - Malinô Brdo - 29.01. - 02.02.2018