• Prijímanie žiadostí do materskej školy

    V zmysle  zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky  Ministerstva školstva a vedy SR 306/2008 Z.z. o materskej škole a 308/2009 Z.z. o materskej škole sa prijímajú

    Žiadosti o prijatie dieťaťa

    na predprimárne vzdelávanie do MŠ k šk. r.  2021/22

    v čase od 03.05. do 14.05.2021

    do elokovaných tried materskej školy na

    Pionierskej, Legerského a Šuňavcovej ul., Bratislava.

     

    Podmienky prijatia:

    Zákonné podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ:

    • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a MŠ je spádová MŠ;
    • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku;
    • výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku,

    Podľa § 59a školského zákona je riaditeľ povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. Deti, ktoré majú trvalý pobyt v  obci môžu plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj mimo obce. Riaditeľ ich prednostne príjme, ak má voľné miesto. Spádová materská škola je v obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt.

     

    Ostatné podmienky ( uprednostnenie prijatia  dieťaťa):

    • ktoré dovŕšilo piaty rok veku do 31.12.2021 a má trvalý pobyt v našej obci;
    • ktoré má súrodenca v materskej škole s trvalým bydliskom v našej obci a k 31.8.2021 dovŕšilo 3 roky;
    • ktoré dovŕši  tri roky k 31.8.2021 a má trvalé bydlisko v našej obci

    Pre deti, ktoré už navštevujú MŠ nepodávate novú žiadosť, aj keď sa stáva pre nich predprimárne vzdelávanie povinné.

     

     

    Kde nájdete Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ (ďalej Žiadosť):

     

    Zákonný zástupca nájde na webovej stránke školy

    (https://sibirska.edupage.org/a/podavanie-ziadosti-do-materskej-skoly). Na Žiadosti sú uvedené všetky tri materské školy podľa ulíc.  Môžete si vybrať jednu MŠ, nehodiacu MŠ prečiarknite, alebo uvediete poradie materských škôl, v akom máte záujem, aby sme zaradili Vaše dieťa podľa voľných miest. Podávate jednu žiadosť. K žiadosti musí byť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je potvrdenie o povinnom očkovaní dieťaťa, ktoré doručíte poštou alebo osobne.

     

                   Spôsob podania žiadosti:

    • elektronicky (bude treba doložiť originál lekárskeho potvrdenia);
    • poštou;

    Pri elektronickom podaní žiadosti dostanete informáciu o podaní s prideleným číslom, pod ktorým budeme evidovať Vašu žiadosť.

     

    Termín prijímanie žiadostí v MŠ:

     

    Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája (§ 59 , ods.4 školského zákona). V našej MČ Nové Mesto Bratislava prijímame žiadosti od 3.mája do 14.mája 2021.

     

    Odporúčame sledovať webovú stránku školy, na ktorej nájdete tlačivo Žiadosti a aktuálne informácie, poprípade zmeny. https://sibirska.edupage.org/?

                                                                               

     

    V Bratislave, 15.03.2021                                                                           Mgr. Milena Partelová,

                                                                                                                                    riaditeľka školy

     


         

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • sibirska@sibirska.sk
   • Sekretariát školy: 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02
   • IČO: 31785221
   • DIČ: 2021361199
   • Riaditeľka školy: Mgr. Milena Partelová partelova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: PaedDr. Marta Kolčáková kolcakova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Legerského: Mgr. Katarína Kleinová legerskeho@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Pionierska: Mgr. Anna Mračková pionierska@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Šuňavcova: Ivica Podhradská sunavcova@sibirska.sk
   • Email na správcu obsahu: ferkova@sibirska.sk
   • Email na pomoc s Edupage: stancikova@sibirska.sk
   • Email na webmastera: admin@sibirska.sk
   • jedalen@sibirska.sk 02/44 25 10 91
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje