• Prijímanie žiadostí do materskej školy

    V zmysle  zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky  Ministerstva školstva a vedy SR 306/2008 Z.z. o materskej škole a 308/2009 Z.z. o materskej škole sa prijímajú

    Žiadosti o prijatie dieťaťa

    na predprimárne vzdelávanie do MŠ k šk. r.  2020/21 

    od 30. 04. 2020 do 31. 05. 2020

    do elokovaných tried materských škôl na

    Pionierskej, Legerského a Šuňavcovej ul., Bratislava.

    Pri prijímaní detí sa postupuje podľa nasledujúcich kritérií a podmienok:

    Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

    Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy, ktoré boli schválené na pedagogickej rade.

    Pri zvýšenom záujme o prijatie detí do MŠ sa uprednostnia deti, ktoré: 

    1.            dovŕšili tri roky k 31.8.2020;

    2.            majú bydlisko (trvalé, prechodné)  v školskom obvode ZŠ s MŠ Sibírska 39, BA. 

     

    Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť v ktorejkoľvek materskej škole alebo na webovej stránke školy (https://sibirska.edupage.org/a/podavanie-ziadosti-do-materskej-skoly). Na žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sú uvedené všetky tri materské školy podľa ulíc.  Môžete si vybrať jednu MŠ, nehodiacu MŠ prečiarknite, alebo uvediete poradie materských škôl, v akom máte záujem, aby sme zaradili Vaše dieťa podľa voľných miest. Stačí podať jednu žiadosť, ideálne do tej MŠ, ktorú uprednostňujete. Na žiadosti musí byť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a o očkovaní dieťaťa. Po jej vyplnení zákonný zástupca podpísanú (obidvaja zákonní zástupcovia) žiadosť aj s jej  kópiou odovzdá v sídle MŠ na zaevidovanie. Potvrdenie o prijatí žiadosti s dátumom a podpisom zamestnanca, ktorý žiadosť prijal, dostane zákonný zástupca na kópii žiadosti. Žiadosti prijímame v čase prevádzky MŠ.                                                                                

     

    V Bratislave, 14.02.2020                                                                            Mgr. Milena Partelová,

                                                                                                                                   riaditeľka školy