• Poplatky zákonných zástupcov:

  •  Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je určená všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa, na základe ktorého vydáva príslušný starosta oznam  o určení jeho výšky.

   Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 zo dňa 25.06.2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených MČ Bratislava - Nové Mesto:  

 • Výška príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov

   • MŠ LEGERSKÉHO
   • 38,00 EUR/ mesiac

   • MŠ PIONIERSKA
   • 60,00 EUR/ mesiac

   • MŠ ŠUŇAVCOVÁ
   • 38,00 EUR/ mesiac

  • Platba čiastočnej úhrady nákladov

  • Rodič uhrádza všetky poplatky poštovou poukážkou, bezhotovostným prevodom, trvalým príkazom  prostredníctvom banky na príjmový účet ZŠ s MŠ, Sibírska 39 s uvedenými údajmi:

   Prima banka IBAN: SK29 5600 0000 0084 2375 0002

   Variabilný symbol: mesiac, rok a číslo:

   Legerského: 06 (kód MŠ), napr.: 09 17 06 (september)

   Správa pre príjemcu: meno dieťaťa, Legerského

   Pionierska: 05 (kód MŠ), napr.: 09 17 05 (september)

   Správa pre príjemcu: meno dieťaťa, Pionierska

   Šuňavcova: 04 (kód MŠ), napr.: 09 17 04 (september)

   Správa pre príjemcu: meno dieťaťa, Šuňavcova

    

    

   V čase letných prázdnin uhrádza rodič pomernú časť.

   Tento príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

 • Materská škola

  Príspevok za pobyt v materskej škole sa podľa osobitného predpisu neuhrádza za dieťa ktoré:

  • má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky;
  • ak rodič  dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu;
  • je umiestnené v zariadení na rozhodnutie súdu;

  Príspevok sa neuhrádza:

  • z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy počas školských prázdnin;
  • z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom alebo z iných závažných dôvodov.

   

   

  Stravná jednotka za celodennú stravu je v súčasnosti v materskej škole 1,27 Eur.


  Školská jedáleň

  (1) Príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, je zložený z príspevku na nákup potravín (ďalej v texte len „stravné“) a z príspevku na režijné náklady (ďalej v text e len „réžia“).

  (2) Výšku stravného na jedno jedlo určujú finančné pásma podľa vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Finančné pásma a réžia sú uvedené v Prílohe č. 1.

  (3) Stravné a réžia sa u hrádza najneskôr do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

  (4) Riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží do k lad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.