• Poplatky zákonných zástupcov:

  •  Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je určená všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa, na základe ktorého vydáva príslušný starosta oznam  o určení jeho výšky.

   Všeobecne záväzné nariadenie č.  6/2020 zo dňa 23.09.2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených MČ Bratislava - Nové Mesto:

    

 • Výška príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov

   • MŠ LEGERSKÉHO
   • 50,00 EUR/ mesiac

   • MŠ PIONIERSKA
   • 60,00 EUR/ mesiac

   • MŠ ŠUŇAVCOVÁ
   • 50,00 EUR/ mesiac

  • Platba čiastočnej úhrady nákladov

  • Rodič uhrádza všetky poplatky poštovou poukážkou, bezhotovostným prevodom, trvalým príkazom  prostredníctvom banky na príjmový účet ZŠ s MŠ, Sibírska 39 s uvedenými údajmi:

   Prima banka IBAN: SK29 5600 0000 0084 2375 0002

   Variabilný symbol: mesiac, rok a číslo:

   Legerského: 06 (kód MŠ), napr.: 09 21 06 (september)

   Správa pre príjemcu: meno dieťaťa, Legerského

   Pionierska: 05 (kód MŠ), napr.: 09 21 05 (september)

   Správa pre príjemcu: meno dieťaťa, Pionierska

   Šuňavcova: 04 (kód MŠ), napr.: 09 21 04 (september)

   Správa pre príjemcu: meno dieťaťa, Šuňavcova

    

   V prípade trvalého príkazu stačí uviesť VS  v tvare šk. rok a číslo príslušnej MŠ ( Legerského  212206, Pionierska 212205, Šuňavcova 212204)

   V čase letných prázdnin uhrádza rodič pomernú časť.

   Tento príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

 • Materská škola

   

  Príspevok za pobyt v materskej škole sa podľa osobitného predpisu neuhrádza za dieťa ktoré:

  • má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky;
  • plní povinné predprimárne vzdelávanie od 1.9.2021;
  • pokračuje v  povinnom predprimárnom vzdelávaní od 1.9.2021;
  • ak rodič  dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu;
  • je umiestnené v zariadení na rozhodnutie súdu;

   

  Príspevok sa neuhrádza:

  • z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy počas školských prázdnin;
  • z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom alebo z iných závažných dôvodov.

   

   Stravná jednotka za celodennú stravu je v súčasnosti v materskej škole 1,54 Eur.

   

  Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň

  (1) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín (ďalej v texte len „stravné“) a príspevok na režijné náklady (ďalej v texte len „réžia“).

  (2) Výšku stravného určujú finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie, ktoré sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zaradenie do finančného pásma, výška poplatku za stravné a réžiu je určená a uvedená v Prílohe tohto VZN.

  (3) Stravné a réžia sa uhrádza najneskôr do 25. dňa v kalendárnom mesiaci predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

  (4) Zákonný zástupca neuhrádza stravné za dieťa v prípadoch stanovených zákonom4, a to počas jeho platnosti.

   

   

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • sibirska@sibirska.sk
   • Sekretariát školy: 02/44 25 37 86
   • Sibírska 39, Bratislava 3, 831 02
   • IČO: 31785221
   • DIČ: 2021361199
   • Riaditeľka školy: Mgr. Milena Partelová partelova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: PaedDr. Marta Kolčáková kolcakova@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Legerského: Mgr. Katarína Kleinová legerskeho@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Pionierska: Mgr. Anna Mračková pionierska@sibirska.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, Šuňavcova: Ivica Podhradská sunavcova@sibirska.sk
   • Email na správcu obsahu: ferkova@sibirska.sk
   • Email na pomoc s Edupage: stancikova@sibirska.sk
   • Email na webmastera: admin@sibirska.sk
   • jedalen@sibirska.sk 02/44 25 10 91
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje